Panevėžyje iškovojo šešis medalius

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Še­šis me­da­lius iš­ko­vo­ju­si Jo­niš­kio ko­man­da (su tre­ne­riu Ry­čiu Ker­šiu) šiuo me­tu ri­kiuo­ja­si tre­čio­je tur­ny­ri­nė­je vie­to­je.
Sau­sio 25 die­ną Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai var­žė­si at­vi­ra­ja­me Pa­ne­vė­žio mies­to grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių vai­kų, gi­mu­sių 2009– 2012 me­tais, čem­pio­na­te, ku­ria­me iš­ko­vo­jo še­šis me­da­lius.

Pa­ne­vė­žy­je var­žė­si 110 im­ty­ni­nin­kų iš Pa­ne­vė­žio, Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Ma­ri­jam­po­lės mies­tų, Jo­niš­kio, Anykš­čių, Tau­ra­gės, Šal­či­nin­kų, Vil­niaus, Šiau­lių ra­jo­nų, Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bės.

Jo­niš­kie­čiai, va­do­vau­ja­mi tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio, ėmė­si la­bai sėk­min­gai. Pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo Do­mas Ab­ro­ma­vi­čus (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 38 ki­log­ra­mų), ku­ris pa­si­ro­dė ge­ro­kai stip­res­nis už var­žo­vus. Ant­rą vie­tą šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je užė­mė Do­mi­ny­kas Ba­liū­nas, ku­ris iš­ko­vo­jo tris per­ga­les, bet fi­na­li­nė­je im­ty­je pra­lai­mė­jo ko­man­dos drau­gui D. Ab­ro­ma­vi­čiui.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 44 ki­log­ra­mų, lai­mė­jęs tris im­tis, pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo Ig­nas Ža­ba­raus­kas. Ant­rą vie­tą užė­mė Teo­do­ras Vin­ciū­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 41 ki­log­ra­mo), ku­ris fi­na­le pra­lai­mė­jo im­ty­ni­nin­kui iš Kau­no. Tre­čias vie­tas iš­ko­vo­jo jau­niau­sie­ji da­ly­viai Emi­li­jus Su­dei­kis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 26 ki­log­ra­mų) ir Ar­man­das Ku­le­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 29 ki­log­ra­mų).

Šios var­žy­bos – vie­nas iš pen­kių Lie­tu­vos tau­rės eta­pų, per ku­riuos, su­su­muo­jant iš­ko­vo­tus me­da­lius, bus iš­rink­ta stip­riau­sia ša­lies ko­man­da. Po pir­mo Lie­tu­vos tau­rės eta­po jo­niš­kio im­ty­ni­nin­kai tarp dvy­li­kos ko­man­dų tur­ny­ro len­te­lė­je ri­kiuo­ja­si tre­čio­je vie­to­je. Pir­mo­je vie­to­je Šiau­lių ra­jo­no, o ant­ri Pa­ne­vė­žio im­ty­ni­nin­kai.Nuot­rau­ko­je Jo­niš­kio im­ty­ni­nin­kai po ap­do­va­no­ji­mo. Iš kai­rės: Emi­li­jus Su­dei­kis, Ug­nius Vit­kus, Ar­man­das Ku­le­vi­čius, tre­ne­ris Ry­tis Ker­šys, Teo­do­ras Vin­ciū­nas, Ig­nas Ža­ba­raus­kas, Do­mas Ab­ro­ma­vi­čius, Pi­jus Au­gus­taus­kas, Do­mi­ny­kas Ba­liū­nas.