Į Šiaulius grįžta serbė J. Čubrilo

Klu­bo nuo­tr.
Je­le­na Čub­ri­lo į "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" gre­tas su­grįž­ta po kiek dau­giau nei me­tų per­trau­kos.
Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" pra­de­da ri­kiuo­ti gre­tas atei­nan­čiam se­zo­nui ir su­si­grą­ži­no vie­ną iš bu­vu­sių eki­pos ly­de­rių.
Kar­tu su ko­man­da į "AOK Tur­bi­ne Hal­len­cup 2020" tur­ny­rą Vo­kie­ti­jo­je vyks aist­ruo­liams jau ge­rai pa­žįs­ta­ma Ser­bi­jos rink­ti­nės na­rė Je­le­na Čub­ri­lo, su ku­ria klu­bas pa­si­ra­šė su­tar­tį atei­nan­čiam se­zo­nui.

J. Čub­ri­lo į "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" gre­tas su­grįž­ta po kiek dau­giau nei me­tų per­trau­kos. Ne­se­niai 26-ąjį gim­ta­die­nį at­šven­tu­si ata­kuo­jan­čio pla­no fut­bo­li­nin­kė pa­sta­ruo­ju me­tu rung­ty­nia­vo Is­pa­ni­jos "CF Al­ha­ma" eki­po­je.

2018 me­tų rugp­jū­tį, po sėk­min­gai per­ženg­tos UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos, Lie­tu­vą pa­li­ku­si ser­bė ver­tė nau­ją sa­vo kar­je­ros la­pą Mad­ri­do "Rayo Val­le­ca­no" klu­be.

Tie­sa, J. Čub­ri­lo kar­je­ra vie­no­je pa­jė­giau­sių Eu­ro­pos ly­gų "Pri­me­ra" klos­tė­si ne taip, kaip ji ti­kė­jo­si. Trau­mų per­se­kio­ja­ma sau­gė tu­rė­jo il­gą rea­bi­li­ta­ci­jos lai­ko­tar­pį, o po jo tre­ne­rių pa­si­ti­kė­ji­mo at­gau­ti ne­pa­vy­ko, to­dėl te­ko kel­tis į ki­tą, ma­žiau pa­jė­gų Is­pa­ni­jos klu­bą FC "Al­ha­ma".

Ser­bė "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" gar­bę gy­nė 2017–2018 me­tais. J. Čub­ri­lo bu­vo ne tik vie­na re­zul­ta­ty­viau­sių ko­man­dos žai­dė­jų, bet ir pa­ti­ki­ma ata­kų or­ga­ni­za­to­rė, kū­rė­ja, ku­riai vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ri­man­tas Vik­to­ra­vi­čius daž­nai pri­skir­da­vo spe­cia­lių už­duo­čių aikš­tė­je.

"Je­le­na yra žai­dė­ja, ku­ria ga­li­ma vi­siš­kai pa­si­ti­kė­ti. Džiau­giuo­si, kad mums pa­vy­ko ją su­si­grą­žin­ti į sa­vo su­dė­tį. Ji tu­ri vi­sas rei­ka­lin­gas ly­de­rės sa­vy­bes, o taip pat yra ko­man­di­nio sti­liaus žai­dė­ja, ge­ban­ti iš­pil­dy­ti vi­sus tre­ne­rio nu­ro­dy­mus. Nors pa­sta­ruo­ju me­tu ją ka­ma­vo trau­mos, ti­ki­mės, kad po tru­pu­tį ji su­si­grą­žins pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vo jė­go­mis, ge­rą spor­ti­nę for­mą, o kad ji ga­li bū­ti nau­din­ga ko­man­dai – abe­jo­nių ne­ky­la", – su­grįž­tan­čios fut­bo­li­nin­kės stip­rią­sias pu­ses var­di­no tre­ne­ris.