Medalių pelnė buvę ir esami auklėtiniai

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Me­da­lius lai­mė­ję jo­niš­kie­čiai (iš kai­rės) Mar­ty­nas Mui­žys, Ei­man­tas Vi­li­mas, Ado­mas Gri­ga­liū­nas su tre­ne­riu Ry­čiu Ker­šiu.
Sau­sio 10–12 die­no­mis Jo­niš­kio spor­to cent­ro ir vi­suo­me­ni­nio im­ty­nių spor­to klu­bo „Ko­va“ im­ty­ni­nin­kai bei bu­vę jo­niš­kie­čiai spor­ti­nin­kai Kau­ne su­reng­ta­me Lie­tu­vos im­ty­nių čem­pio­na­te pel­nė še­šis me­da­lius.

Pir­mie­ji dėl me­da­lių ko­vo­jo 84 graikų–romėnų im­ty­nių at­le­tai. Tarp jo­niš­kie­čių, ku­rie tre­ni­ruo­ja­si gim­ta­ja­me Jo­niš­ky­je pas tre­ne­rį Ry­tį Ker­šį, ge­riau­siai ėmė­si Mar­ty­nas Mui­žys (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 60 ki­log­ra­mų), ku­ris pir­mą sy­kį iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų čem­pio­na­to bron­zos me­da­lį, la­bai per­mai­nin­go­je ir at­kak­lio­je im­ty­je dėl tre­čios vie­tos įvei­kęs Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nį Gor­do­ną Pau­laus­ką. Pir­mo­je im­ty­je M. Mui­žys pra­lai­mė­jo bu­vu­siam tre­ni­ruo­čių par­tne­riui Ado­mui Gri­ga­liū­nui, ku­ris spor­ti­nį meist­riš­ku­mą to­bu­li­na Vil­niu­je. Sep­ty­nio­li­ka­me­tis A. Gri­ga­liū­nas šia­me čem­pio­na­te ne­tu­rė­jo sau ly­gių ir pa­kar­to­jo per­nykš­tį pa­sie­ki­mą, iš­ko­vo­da­mas Lie­tu­vos čem­pio­na­to auk­so me­da­lį.

Lie­tu­vos čem­pio­nu ei­li­nį kar­tą ta­po Vi­lius Lau­ri­nai­tis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 97 ki­log­ra­mų), o si­dab­ro me­da­lį iš­ko­vo­jo Ju­lius Ma­tu­ze­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 87 ki­logramų). Pir­mą kar­tą bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo Ei­man­tas Vi­li­mas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 72 ki­log­ra­mų). Vi­si trys jo­niš­kie­čiai tre­ni­ruo­ja­si Vil­niu­je.

Im­tis dėl bron­zos me­da­lių pra­lai­mė­jo ir penk­tas vie­tas užė­mė Do­na­tas Gud­mo­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 82 ki­log­ra­mų), An­ta­nas Ja­nu­šas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 97 ki­log­ra­mų) ir Sau­lius Ur­bo­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 130 ki­log­ra­mų).

Lais­vų­jų im­ty­nių čem­pio­na­te var­žė­si tik vie­nas jo­niš­kie­tis Sau­lius Ur­bo­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 125 ki­log­ra­mų), ku­ris čia ėmė­si ge­riau nei grai­kų ro­mė­nų var­žy­bo­se ir iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.