Lietuvos tenisas paminėjo šimtmetį

Ado VA­SI­LIAUS­KO nuo­tr.
Šimt­me­čio ini­cia­ty­vos ap­do­va­no­ji­mą at­siė­mė šiau­lie­tis Ze­no­nas Sa­ba­lys (kai­rė­je), ku­rio dė­ka prieš dau­giau nei 30 me­tų Šiau­liuo­se iš­ki­lo pir­mie­ji už­da­ri te­ni­so kor­tai Lie­tu­vo­je. Ap­do­va­no­ji­mą įtei­kė Lie­tu­vos te­ni­so są­jun­gos pre­zi­den­tas Ra­mū­nas Gru­šas.
Lie­tu­vos te­ni­so są­jun­ga vė­lų ant­ra­die­nio va­ka­rą sa­vo drau­gus ir bi­čiu­lius su­kvie­tė į iš­kil­min­gą te­ni­so Lie­tu­vo­je šimt­me­čio mi­nė­ji­mą, vy­ku­sį Vil­niu­je Be ge­riau­sių ša­lies te­ni­si­nin­kų, tre­ne­rių, tei­sė­jų, rė­mė­jų, te­ni­so klu­bų va­do­vų, gra­žios su­kak­ties pro­ga pa­svei­ki­no ir tie­siai iš Da­vi­so tau­rės fi­na­lo Mad­ri­de at­vy­kęs Tarp­tau­ti­nės te­ni­so fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Da­vi­das Hag­ger­ty.

Va­ka­ro pra­džio­je D. Hag­ger­ty įtei­kė spe­cia­lų Tarp­tau­ti­nės te­ni­so fe­de­ra­ci­jos ap­do­va­no­ji­mą Lau­ry­nui Gri­ge­liui. Jis te­ni­si­nin­kui ati­te­ko už dau­giau nei 50 ma­čų, su­žais­tų Lie­tu­vos rink­ti­nės gre­to­se Da­vi­so tau­rės var­žy­bo­se.

Lie­tu­vos te­ni­so są­jun­ga va­ka­ro me­tu taip pat pa­ger­bė la­biau­siai šiai spor­to ša­kai Lie­tu­vo­je nu­si­pel­niu­sius žmo­nes.

Šimt­me­čio tei­sė­jo ti­tu­las ati­te­ko Jo­nui Da­giui, vie­nin­te­liam Tarp­tau­ti­nės te­ni­so fe­de­ra­ci­jos si­dab­ri­nį ženk­le­lį tu­rin­čiam ša­lies tei­sė­jui, tei­sė­ja­vu­siam ir Vimbl­do­no tur­ny­ro su­si­ti­ki­mams. Už il­ga­me­tę pa­ra­mą ge­riau­siems Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kams, ša­lies rink­ti­nei, jau­nie­siems te­ni­so ta­len­tams Da­riui Moc­kui bu­vo skir­tas Šimt­me­čio rė­mė­jo ap­do­va­no­ji­mas. Šimt­me­čio ini­cia­ty­vos ap­do­va­no­ji­mą at­siė­mė šiau­lie­tis Ze­no­nas Sa­ba­lys, ku­rio dė­ka prieš dau­giau nei 30 me­tų Šiau­liuo­se iš­ki­lo pir­mie­ji už­da­ri te­ni­so kor­tai Lie­tu­vo­je.

Šimt­me­čio tre­ne­riu bu­vo pa­skelb­tas Rim­vy­das Mu­ge­vi­čius. Jo va­do­vau­ja­mos Lie­tu­vos vy­rų ir mo­te­rų rink­ti­nės skir­tin­gu me­tu pa­ki­lo į pir­mą­sias ati­tin­ka­mai Da­vi­so ir Fe­de­ra­ci­jos tau­rės var­žy­bų gru­pes. Be to, R. Mu­ge­vi­čius bu­vo ir pir­ma­sis Ri­čar­do Be­ran­kio tre­ne­ris.

Ge­riau­sios Šimt­me­čio te­ni­si­nin­kės ti­tu­las ati­te­ko Li­nai Stan­čiū­tei, ku­ri yra vie­nin­te­lė lie­tu­vė, su­ge­bė­ju­si pa­tek­ti tarp 200 ge­riau­sių pa­sau­lio te­ni­si­nin­kių. Už Lie­tu­vos rink­ti­nę Fe­de­ra­ci­jos tau­rės var­žy­bo­se te­ni­si­nin­kė žai­dė net 68 kar­tus.

2014 me­tais Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė Da­vi­so tau­rės var­žy­bo­se nu­ga­lė­jo Nor­ve­gi­jos, Pie­tų Af­ri­kos bei Bos­ni­jos ir Her­ce­go­vi­nos ko­man­das. Šios per­ga­lės R. Mu­ge­vi­čiaus va­do­vau­ja­mai rink­ti­nei pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je at­vė­rė du­ris į pir­mą Da­vi­so tau­rės var­žy­bų gru­pę. Le­mia­mą per­ga­lę Sa­ra­je­ve iš­ko­vo­ju­si rink­ti­nė – R. Be­ran­kis, L. Gri­ge­lis, Lu­kas Mu­ge­vi­čius ir Do­vy­das Ša­ki­nis – bu­vo pa­skelb­ta šimt­me­čio ko­man­da.

Lie­tu­vos šimt­me­čio te­ni­si­nin­ko ti­tu­las ati­te­ko Lie­tu­vos rink­ti­nės ly­de­riui ir 66-ai pa­sau­lio ra­ke­tei R. Be­ran­kiui. At­siim­da­mas ap­do­va­no­ji­mą te­ni­si­nin­kas sa­kė, jog jo per­ga­lių ir šio ap­do­va­no­ji­mo ne­bū­tų be ar­ti­mų­jų, drau­gų, ko­man­dos pa­ra­mos.

Spe­cia­lios Lie­tu­vos te­ni­so są­jun­gos ir Tarp­tau­ti­nės te­ni­so fe­de­ra­ci­jos pa­dė­kos va­ka­ro me­tu taip pat bu­vo įteik­tos ki­tiems Lie­tu­vos te­ni­so čem­pio­nams, tre­ne­riams, tei­sė­jams: Bi­ru­tei Sli­žy­tei-Ado­ma­vi­čie­nei, Min­dau­gui Da­giui, Vin­cen­tui Kor­ku­čiui, Edi­tai Lia­cho­vi­čiū­tei, Ro­lan­dui Mu­raš­kai, Gra­ci­jui Re­mei­kiui, An­ta­nui Stan­čiui, Aud­ro­nei Vait­kie­nei, Re­mi­gi­jui Bal­že­kui, Jū­ra­tei Mac­ke­vi­čiū­tei-Har­di, Vy­tau­tui Ma­žei­kai, Da­nu­tei Nau­ja­ly­tei, Mil­dai Sli­žy­tei, Juo­zui Pu­re­liui (po mir­ties).

Va­ka­ro me­tu sve­čiai iš­vy­do ir spe­cia­liai šiai pro­gai su­kur­tą 25 mi­nu­čių truk­mės fil­mą, ku­ria­me pa­sa­ko­ja­ma apie iš­ki­liau­sius Lie­tu­vos te­ni­so en­tu­zias­tus, įam­žin­tos svar­biau­sios da­tos ir per­ga­lės.

1919 m. bir­že­lį dien­raš­tis "Lie­tu­va" iš­spaus­di­no skel­bi­mą, ku­riuo Kau­no te­ni­si­nin­kų sek­ci­ja kvie­tė vi­sus no­rin­čius pa­žais­ti šį žai­di­mą Vy­tau­to kal­ne įreng­to­se aikš­te­lė­se. Nors ke­li te­ni­so kor­tais ša­ly­je at­si­ra­do dar pa­čio­je XX am­žiaus pra­džio­je, bū­tent šį da­ta lai­ko­ma Lie­tu­vos te­ni­so gim­ta­die­niu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.