Lietuvos TAG regbio turnyre triumfavo Rėkyvos progimnazijos pradinukai

Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos nuo­tr.
Lie­tu­vos bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų 2–3 kla­sių TAG (ne­kon­tak­ti­nio) reg­bio var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais ta­po Šiau­lių Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­jos ko­man­da, tre­ni­ruo­ja­ma Jus­to Va­si­liaus­ko, ku­ri per du tu­rus ne­pa­ty­rė nė vie­no pra­lai­mė­ji­mo.
Fi­ni­ša­vo Lie­tu­vos be­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų antrų–trečių kla­sių mo­ki­nių TAG reg­bio tur­ny­ras, ku­rį or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos reg­bio-7 ly­ga kar­tu su Jo­na­vos "Tau­ro" bei Šiau­lių "Vai­ro" reg­bio klu­bais. Var­žy­bos su­si­dė­jo iš dve­jų tu­rų. Rung­ty­nia­vo 14 ko­man­dų iš Ši­lu­tės, Pa­ne­vė­žio, Bab­tų (Kau­no r.), Laz­di­jų, Birš­to­no ir Šiau­lių.

Su­su­ma­vus dvie­jų tu­rų re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad pir­mą­ją vie­tą ir auk­so tau­rę lai­mė­jo Šiau­lių Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­ja (tre­ne­ris Jus­tas Va­si­liaus­kas). Ant­ros vie­tos si­dab­ro tau­re ap­do­va­no­ti Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos at­le­tai (tre­ne­ris Eval­das Ka­no­pac­kis). Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Šiau­lių Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jai (tre­ne­ris Mant­vy­das Ma­tiu­kas). Ge­riau­sio me­tų žai­dė­jo pri­zu ap­do­va­no­tas No­jus Če­ka­vi­čius (Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­ja).

Ant­ra­ja­me, bai­gia­ma­ja­me, tu­re at­kak­liau­sia ko­va vi­rė dėl čem­pio­nų tau­rės. Tik pa­si­tel­kus pa­pil­do­mus skai­čia­vi­mus paaiš­kė­jo, kad ant­ro tu­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­jos reg­bi­nin­kai. Gar­bin­gą ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo jau se­no­kai res­pub­li­ki­nė­se var­žy­bo­se be­pa­si­žy­mė­ju­si Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­ja. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jai.

Ant­ro tu­ro pa­guo­dos tau­rę, kur bu­vo žai­džia­ma dėl 10–12 vie­tų, iš­ko­vo­jo Ši­lu­tės Mar­ty­no Jan­kaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los reg­bi­nin­kai. Ma­žą­ją tau­rę (rung­ty­niau­ta dėl 7–9 vie­tų) lai­mė­jo Pa­ne­vė­žio "Ro­žy­no" pro­gim­na­zi­ja.

Di­džią­ją tau­rę (bu­vo žai­džia­ma dėl 4–6 vie­tų) į Pa­ma­rio kraš­tą iš­si­ve­žė dar vie­na Ši­lu­tės ko­man­da – Pa­ma­rio pa­grin­di­nė mo­kyk­la.

As­me­ni­niais ge­riau­sių žai­dė­jų pri­zais ap­do­va­no­ti Jo­gai­la Dauk­ša (Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­ja), Gus­tas Juo­zai­tis (Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­ja), Eri­kas Gir­ža­das (Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­ja), Kip­ras Jur­kus (Pa­ma­rio pa­grin­di­nė mo­kyk­la), Man­tas Po­vi­lians­kas (Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­ja), Eg­lė Za­niaus­kai­tė (Šiau­lių Jo­va­ro pro­gim­na­zi­ja), Ne­das Da­gys (Pa­ne­vė­žio "Ro­žy­no" pro­gim­na­zi­ja), Ar­mi­nas Le­ka­vi­čius (Kau­no r. Bab­tų gim­na­zi­ja), Sa­jus Pe­čiū­ra (Ši­lu­tės Mar­ty­no Jan­kaus pa­grin­di­nė mo­kyk­la), Do­vy­das Ma­nei­kis (Birš­to­no gim­na­zi­ja), Ai­le­nas Lau­ri­na­vi­čius (Šiau­lių "Ra­sos" pro­gim­na­zi­ja) ir be kon­ku­ren­ci­jos star­ta­vu­sios "Vai­ro Po­ke­mo­nų" ko­man­dos jau­niau­sias da­ly­vis pen­kia­me­tis Ala­nas Kudž­ma.