Iš Lietuvos čempionato – su 10 medalių

Spor­to mo­kyk­los nuo­tr.
Čem­pio­nės (iš kai­rės): jau­niau­sia pir­me­ny­bių da­ly­vė Sa­man­ta Da­jo­rai­tė, Skais­tė No­vi­ko­va ir Ema Da­jo­rai­tė.
Kau­ne sa­vait­ga­lį vy­ko 2019 me­tų na­cio­na­li­nis moks­lei­vių dziu­do čem­pio­na­tas, ku­ria­me var­žė­si per 300 spor­ti­nin­kų. Tarp jų – ir Šiau­lių ra­jo­no spor­to mo­kyk­los im­ty­ni­nin­kai, tre­ni­ruo­ja­mi Vid­man­to Bud­rai­čio.

Įvei­ku­si tris var­žo­ves svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 63 kg Skais­tė No­vi­ko­va fi­na­le tech­niš­ku me­ti­mu įvei­kė šiuo me­tu vie­ną pa­jė­giau­sių Lie­tu­vos dziu­do jau­nų­jų spor­ti­nin­kių Gab­rie­lę Ma­žei­kai­tę ir ta­po čem­pio­ne.

Čem­pio­nė­mis sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se ta­po ir se­sės Sa­man­ta ir Ema Da­jo­rai­tės. Ki­tų spor­ti­nin­kių re­zul­ta­tai tre­ne­rio taip pat nen­vy­lė.

Šiau­lių spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" spor­ti­nin­kai, tre­ni­ruoj­mi Ro­lan­do Kaz­laus­ko ir Sta­nis­lo­vo Ku­li­kaus­ko, taip pat iš­ko­vo­jo me­da­lių. Čem­pio­nė­mis ta­po Emi­li­ja Gu­žaus­kai­tė (iki 48 kg) ir Lau­ra Lin­ku­tė (per 70 kg). Vil­tė Pi­kū­nai­tė (iki 57 kg) iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

Spor­to mo­kyk­los nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no spor­tos mo­kyk­los dziu­do spor­ti­nin­kai ir jų tre­ne­ris Vid­man­tas Bud­rai­tis (kai­rė­je) džiau­gia­si pa­siek­tais re­zul­ta­tais Lie­tu­vos moks­lei­vių čem­pio­na­te.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.