"Dziudistės" puikiai pasirodė ir savigynos imtynėse

Da­ly­vių nuo­tr.
Iš kai­rės: Sil­vi­ta No­vi­ko­va, Gab­rie­lė Plau­ši­nai­ty­tė ir Skais­tė No­vi­ko­va Lie­tu­vos jau­ni­mo sam­bo čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo me­da­lių.
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ko Lietu­vos jau­ni­mo sam­bo čem­pio­na­tas, ku­ria­me Šiau­lių ra­jo­no jau­no­sios at­le­tės įro­dė, kad ga­li rung­tis ir sa­vi­gy­nos im­ty­nė­se.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 52 kg Gab­rie­lė Plau­ši­nai­ty­tė fi­na­le ran­kos lau­ži­mo veiks­mu įvei­kė stip­rią var­žo­vę iš Jur­bar­ko Ru­gi­lę Pui­šy­tę ir ta­po nu­ga­lė­to­ja.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 56 kg Sil­vi­ta No­vi­ko­va įvei­kė dvi var­žo­ves, vė­liau apy­ly­gė­se ko­vo­se nu­si­lei­do dviem var­žo­vėms ir li­ko tre­čio­jo­je vie­to­je.

Svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 64 kg fi­na­le Skais­tė No­vi­ko­va vos per 19 se­kun­džių įvei­kė Jo­li­tą Blan­kai­tę iš Tau­ra­gės ir iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.

Da­bar spor­ti­nin­kių lau­kia rim­tas iš­ban­dy­mas ko­vo 13 die­ną Kau­ne, kur vyks at­vi­ras Lie­tu­vos jau­ni­mo iki 21 m. dziu­do čem­pio­na­tas. Spor­ti­nin­kės ža­da ir to­liau gar­sin­ti Šiau­lių ra­jo­no var­dą ir na­mo grįž­ti su me­da­liais.

Spor­ti­nin­kės ir jų tre­ne­ris Vid­man­tas Bud­rai­tis vi­sus svei­ki­na su Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na.