"Liet­ka­be­lio" puo­li­mo ne­sus­tab­dė

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
Dau­giau­siai taš­kų "Šiau­liams" rung­ty­nė­se su "Liet­ka­be­liu" pel­nė Ka­ro­lis Lu­ko­šiū­nas.

Ga­li­my­bės "Šiau­lių" krep­ši­nin­kams pa­tek­ti į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas ma­žė­ja. Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą jiems ne­pa­vy­ko su­stab­dy­ti įsi­bė­gė­ju­sio Pa­ne­vė­žio "Liet­ka­be­lio" – sa­vo žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je nu­si­lei­do 81:101 (23:28, 30:28, 16:31, 14:12).

Pui­kų puo­li­mą nuo pir­mų­jų mi­nu­čių de­monst­ra­vęs "Liet­ka­be­lis" jau po pir­mo­jo ket­vir­čio pir­ma­vo 28:23. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je pa­ne­vė­žie­čiai su­ren­gė spur­tą 13:4 ir po jo įgi­jo 16 taš­kų per­sva­rą – 45:29.

Ge­riau ket­vir­tį už­bai­gę aikš­tės šei­mi­nin­kai prieš il­gą­ją per­trau­ką su­ma­ži­no sa­vo de­fi­ci­tą iki vien­ženk­lio (51:58).

Tre­čią­jį kė­li­nį šiau­lie­čiai pra­dė­jo Be­no Gri­ciū­no dė­ji­mu, ta­čiau vė­liau aikš­tė­je šei­mi­nin­ka­vo "Liet­ka­be­lis", ket­vir­tį lai­mė­jęs be­veik dvi­gu­bai (31:16) ir prieš pa­sku­ti­nes 10 mi­nu­čių iš­spren­dęs be­veik vi­sus klau­si­mus – 89:67.

Ket­vir­ta­sis kė­li­nys tarp ko­man­dų bu­vo jau tik for­ma­lu­mas, ku­rio me­tu "Šiau­liams" sa­vo de­fi­ci­to ženk­liai su­ma­žin­ti ne­pa­vy­ko.

"Šiau­liams" Ka­ro­lis Lu­ko­šiū­nas pel­nė 12 taš­kų, Eval­das Šau­lys, Ig­nas Vait­kus ir Set­has Al­le­nas (8 rez. per­d.) – po 11.

"Liet­ka­be­liui" Pau­lius Va­lins­kas pel­nė 22 taš­kus, Iken­na Iroeg­bu – 20 (6 atk. kam., 28 n.b.), Min­dau­gas Kup­šas – 15 (6 atk. kam.), Jam­ras Wil­so­nas 13.

Po šio pra­lai­mė­ji­mo "Šiau­liams" li­ko tik teo­ri­niai šan­sai pa­tek­ti į ki­tą čem­pio­na­to eta­pą. "Šiau­liams" li­ko pen­ke­rios rung­ty­nės re­gu­lia­ria­ja­me se­zo­ne, o nuo aš­tun­to­je vie­to­je esan­čios Aly­taus "Dzū­ki­jos" (10/20) jie at­si­lie­ka ke­tu­rio­mis per­ga­lė­mis.

"Šiau­lių" tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka apie teo­ri­nius eki­pos šan­sus pa­tek­ti į at­krin­ta­mą­sias šne­kė­ti ne­bu­vo lin­kęs.

"Po pra­lai­mė­ji­mo nie­ka­da nė­ra ma­lo­nu sva­jo­ti. Mes tu­ri­me ro­dy­ti ge­res­nį krep­ši­nį", – sa­kė A. Si­rei­ka.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.