Latvijoje rungėsi sėkmingai

Ry­čio KER­ŠIO as­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.
Čem­pio­na­to me­da­lių lai­mė­to­jai (iš kai­rės) Ar­nas Pui­pa, Do­mas Ab­ro­ma­vi­čius, Pau­lius Po­ne­lis su tre­ne­riu Ry­čiu Ker­šiu.
Lapk­ri­čio 30 die­ną Jo­niš­kio vi­suo­me­ni­nio im­ty­nių spor­to klu­bo „Ko­va“ im­ty­ni­nin­kai Lat­vi­jo­je Lie­po­jos mies­to at­vi­ra­me graikų–romėnų im­ty­nių čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo po vieną vi­sų spal­vų me­da­lį.

Tarp vai­kų (gi­mu­sių 2007 me­tais ir jau­nes­nių) čem­pio­nu ta­po Do­mas Ab­ro­ma­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 33 ki­log­ra­mų). Jau­na­sis spor­ti­nin­kas vi­sas tu­rė­tas pen­kias im­tis lai­mė­jo pir­muo­se kė­li­nu­kuo­se. Ar­nas Pui­pa (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 38 ki­log­ra­mų) iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. Jis run­gė­si la­bai ge­rai, bet im­ty­je dėl pir­mos vie­tos nu­si­lei­do vy­res­niam lat­viui iš Re­zek­nės. Pau­lius Po­ne­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 80 ki­log­ra­mų), var­žę­sis tarp jau­nių (gi­mu­sių 2003 me­tais ir jau­nes­nių) ko­vo­je dėl tre­čios vie­tos nu­ga­lė­jo im­ty­ni­nin­ką iš Daug­pi­lio ir pel­nė bron­zos me­da­lį.

Penk­tas vie­tas užė­mė Ai­ri­das Gul­bi­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 33 ki­log­ra­mų) ir Ig­nas Ža­ba­raus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 38 ki­log­ra­mų). Im­ty­se dėl tre­čių vie­tų jie pra­lai­mė­jo im­ty­ni­nin­kams iš Lat­vi­jos. Jo­niš­kio spor­ti­nin­kus ruo­šė tre­ne­ris Ry­tis Ker­šys.

Iš vi­so čem­pio­na­te var­žė­si dau­giau kaip 200 im­ty­ni­nin­kų iš Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Es­ti­jos, Ru­si­jos, Len­ki­jos ir Iz­rae­lio.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.