Latvijoje laimėjo aštuonis medalius

Ry­čio KER­ŠIO as­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.
Jau­nie­ji Jo­niš­kio spor­ti­nin­kai, iš­ko­vo­ję 8 me­da­lius, su trene­riu Ry­čiu Ker­šiu.
Va­sa­rio 22 die­ną Jo­niš­kio vi­suo­me­ni­nio im­ty­nių spor­to klu­bo „Ko­va“ im­ty­ni­nin­kai var­žė­si Lat­vi­jo­je, Sal­dus mies­te su­reng­ta­me tarp­tau­ti­nia­me graikų–romėnų im­ty­nių tur­ny­re, ku­ria­me iš­ko­vo­jo aš­tuo­nis me­da­lius.

Tarp vai­kų run­gę­si pir­mas vie­tas iš­ko­vo­jo Ai­nius Pvi­laus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 25 ki­log­ra­mų), Do­mas Ab­ro­ma­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 35 ki­log­ra­mų), Ug­nius Vit­kus (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 29 ki­log­ra­mų) lai­mė­jo tre­čią vie­tą. Tarp jau­nu­čių nu­ga­lė­to­jais ta­po Do­mi­ny­kas Ba­liū­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 34 ki­log­ra­mų), Ar­nas Pui­pa (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 45 ki­log­ra­mų) ir Do­vy­das Po­ne­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja virš 85 ki­log­ra­mų). Pi­jus Au­gus­taus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 34 ki­log­ra­mų) bu­vo ant­ras, o Ig­nas Ža­ba­raus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 45 ki­log­ra­mų) – tre­čias. Jo­niš­kie­čius ruo­šė tre­ne­ris Ry­tis Ker­šys.

Tur­ny­re ėmė­si dau­giau kaip šim­tas tris­de­šimt im­ty­ni­nin­kų iš Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos – Vil­niaus, Šiau­lių, Jo­niš­kio, Kur­šė­nų, Gruz­džių.