Kelias į ketvirtfinalį – per pratęsimą

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
"Šiau­liai" du­kart įvei­kė Prie­nų "CBet" ir ke­liau­ja į Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės tur­ny­ro ket­virt­fi­na­lį.
Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės (KMT) tur­ny­ro aš­tunt­fi­na­lio ant­ra­sis ma­čas tarp Prie­nų "CBet" ir "Šiau­lių" eki­pų žiū­ro­vams pa­do­va­no­jo neį­ti­kė­ti­ną int­ri­gą bei spek­tak­lį, pa­rei­ka­la­vu­sį net ir pra­tę­si­mo. Ne­pai­sant vie­nu me­tu tu­rė­to dvi­ženk­lio de­fi­ci­to, šiau­lie­čiai jį pa­nai­ki­no ir, lai­mė­ję rung­ty­nes 103:101 (20:25, 26:28, 25:21, 18:20, 14:7), ta­po pa­sku­ti­nią­ja KMT ket­virt­fi­na­lio ko­man­da.

Pir­mą­sias rung­ty­nes Šiau­liuo­se A. Si­rei­kos auk­lė­ti­niai bu­vo lai­mė­ję 85:80.

Šio­se rung­ty­nė­se už Prie­nų ko­man­dos vai­ro sto­jo tre­ne­rio asis­ten­tas Dai­nius Ša­len­ga, mat vy­riau­sia­sis ko­man­dos tre­ne­ris Man­tas Šer­nius šią sa­vai­tę plu­ša su Lie­tu­vos mo­te­rų rink­ti­ne, ku­ri ruo­šia­si Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­kos rung­ty­nėms.

Nuo pat rung­ty­nių pra­džios abi ko­man­dos sėk­min­gai žai­dė puo­li­me ir ne­sun­kiai ra­do pro­gas ata­kuo­ti. Ant­ro­je kė­li­nio da­ly­je Prie­nų eki­pa ati­trū­ko ir po pir­mo­jo kė­li­nio tu­rė­jo per­sva­rą – 25:20.

Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je "CBet" ir to­liau lai­kė žai­di­mo va­džias sa­vo ran­ko­se, šiau­lie­čių per daug ar­ti ne­pri­si­lei­do ir įpu­sė­jus ma­čui pir­ma­vo jau 53:46.

Po per­trau­kos įga­vę pa­grei­tį "CBet" pa­bė­go su dvi­ženk­le per­sva­ra (69:57), ta­čiau ta­da su­sto­jo. Tuo pa­si­nau­do­ję šiau­lie­čiai pra­dė­jo ma­žin­ti at­si­li­ki­mą ir prieš pa­sku­ti­nes de­šimt mi­nu­čių, nors ir at­si­li­ko, jau bu­vo ar­čiau ket­virt­fi­na­lio (71:74).

Nors "Šiau­lių" krep­ši­nin­kai ket­vir­ta­ja­me su­ge­bė­jo ir per­sver­ti re­zul­ta­tą (75:74), ta­čiau Prie­nų ko­man­da gink­lų ne­su­dė­jo ir dar kar­tą iš­si­ver­žė į prie­kį (83:80). Čia pat tri­taš­kį šo­vė Akee­mas Wrigh­tas ir grą­ži­no į rung­ty­nes pu­siaus­vy­rą, ku­ri bu­vo tin­ka­ma šiau­lie­čiams (83:83).

Net ir ta­da "CBet" ne­pa­lū­žo – li­kus žais­ti apie tris mi­nu­tes, prie­niš­kiai vėl iš­si­ver­žė į prie­kį 87:83.

Li­kus žais­ti ma­žiau nei vie­ną mi­nu­tę įtam­pa pa­sie­kė aukš­čiau­sią ly­gį – Mar­ty­nas Var­nas pa­tai­kė tri­taš­kį, pa­di­di­nu­sį Prie­nų per­sva­rą rung­ty­nė­se bei at­sta­čiu­sį pu­siaus­vy­rą se­ri­jo­je (92:87).

Vė­liau tiks­liais me­ti­mais ap­si­kei­tė An­ta­nas Ud­ras bei Ar­nas Ve­lič­ka (94:89), o pa­sku­ti­nės abie­jų ko­man­dų ata­kos tiks­lo ne­pa­sie­kė, tad dvi­ko­vos baig­tis nu­si­kė­lė į pra­tę­si­mą.

Pra­tę­si­me sėk­min­giau star­ta­vo šiau­lie­čiai, ku­rie ne­tru­kus ap­kar­pė de­fi­ci­tą iki jiems tin­ka­mo (93:95).

Įga­vę pa­grei­tį "Šiau­liai" ne­sus­to­jo ir vėl iš­si­ver­žė į prie­kį (97:95). Per li­ku­sį lai­ką "Šiau­liai" su­si­kur­tos per­sva­ros iš sa­vo ran­kų ne­beiš­lei­do ir, at­lai­kę var­žo­vų pra­žan­gų tak­ti­ką, žen­gė tarp aš­tuo­nių stip­riau­sių KMT eki­pų.

"Šiau­liams" Akee­mas Wrigh­tas pel­nė 21 taš­ką, An­ta­nas Ud­ras – 20, Ke­vi­nas Har­dy – 12 (7 rez. per­d., 4 per. kam.), Ro­kas Gus­tys ir Ke­ro­nas DeS­hield­sas – po 11.

"CBet" ko­man­dai Mar­ty­nas Var­nas pel­nė 22 taš­kus, Ar­nas Ve­lič­ka – 19 (8 rez. per­d.), Min­dau­gas Lu­kaus­kis – 14, Lu­kas Ulec­kas – 13, Ro­kas Mi­nio­tas – 12 (10 atk. kam.).

"Šiau­lių" tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka po rung­ty­nių sa­kė, jog vie­to­mis jo ko­man­da bu­vo kiek įsi­tem­pu­si, ta­čiau pa­si­džiau­gė A. Wrigh­to pa­si­ro­dy­mu.

Šiau­lių ko­man­da pri­si­jun­gė prie jau anks­čiau bi­lie­tus į ket­virt­fi­na­lį tu­rė­ju­sių ko­man­dų – Kau­no "Žal­gi­rio", Vil­niaus "Ry­to", Klai­pė­dos "Nep­tū­no", Pa­ne­vė­žio "Liet­ka­be­lio", Pas­va­lio "Pie­no žvaigž­džių", Ute­nos "Ju­ven­tus" ir Aly­taus "Sin­tek-Dzū­ki­jos".

Bur­tai, ku­rie su­po­ruos pir­mas ke­tu­rias ko­man­das su ki­to­mis ke­tu­rio­mis, bus trau­kia­mi šeš­ta­die­nį. Ket­virt­fi­na­ly­je, kaip ir anks­tes­niuo­se eta­puo­se, ko­man­dos rung­ty­niaus du kar­tus, o nu­ga­lė­to­ją lems ge­res­nis bend­ras taš­kų san­ty­kis.