Jubiliejiniame turnyre – jubiliatų pergalė

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
"Šiau­lių" krep­ši­nio klu­bo 25 me­tų ju­bi­lie­jui skir­ta­me tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re fi­na­le su­si­ti­ko šei­mi­nin­kai šiau­lie­čiai ir Kė­dai­nių "Ne­vė­žis". Per­ga­lę šven­tė "Šiau­liai".
Sek­ma­die­nį ir pir­ma­die­nį "Šiau­lių" krep­ši­nio klu­bo 25-me­čio pro­ga Šiau­lių are­no­je vy­ko ju­bi­lie­ji­nis tarp­tau­ti­nis krep­ši­nio tur­ny­ras. Jo nu­ga­lė­to­jais ta­po "Šiau­lių" krep­ši­nin­kai.

Pir­mą­ją tur­ny­ro die­ną vy­ko pus­fi­na­lių dvi­ko­vos, ku­rio­se su­si­ti­ko ke­tu­rios ko­man­dos: "Ne­vė­žis" su "Chi­mik" bei "Šiau­liai" su "Jūr­ma­la-Bet­sa­fe".

Pus­fi­na­lio rung­ty­nė­se 1994 me­tų sti­liaus ap­ran­go­mis pa­si­puo­šu­si "Šiau­lių" ko­man­da ne­sun­kiai pa­lau­žė ket­vir­tą vie­tą Lat­vi­jos čem­pio­na­te užė­mu­sią "Jūr­ma­la-Bet­sa­fe" eki­pą re­zul­ta­tu 84:62.

Kė­dai­nių "Ne­vė­žis" pir­mo­se tur­ny­ro rung­ty­nė­se už­tik­rin­tai nu­ga­lė­jo Juž­no "Chi­mik" ko­man­dą iš Uk­rai­nos re­zul­ta­tu 82:62.

Fi­na­le klu­bo 25-me­tį šven­čian­tys "Šiau­lių" krep­ši­nin­kai įtemp­to­je ir per­mai­nin­go­je ko­vo­je 83:79 įvei­kė "Ne­vė­žio" eki­pą ir ta­po tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais.

Ma­ža­ja­me fi­na­le po at­kak­lios ko­vos re­zul­ta­tu 79:77 per­ga­lę šven­tė "Chi­mik". Ket­vir­ti tur­ny­re li­ko lat­viai.

Nau­din­giau­sio tur­ny­ro žai­dė­jo ti­tu­las ati­te­ko "Šiau­lių" žai­dė­jui Eval­dui Šau­liui. Fi­na­lo rung­ty­nė­se sa­vo ko­man­dai jis pel­nė 19 taš­kų, at­li­ko 5 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus, at­ko­vo­jo 4 ka­muo­lius ir su­rin­ko 25 nau­din­gu­mo ba­lus.

Vi­sas tur­ny­ro rung­ty­nes žiū­ro­vai ga­lė­jo ste­bė­ti ne­mo­ka­mai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.