Joniškiečiai Estijoje atstovavo Lietuvai

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Es­ti­jo­je ko­vo­ję Jo­niš­kio im­ty­ni­nin­kai: (iš kai­rės) Do­vy­das Po­ne­lis, Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius, Ig­nas Ža­ba­raus­kas, Do­mas Ab­ro­ma­vi­čius, tre­ne­ris Ry­tis Ker­šys, Do­mi­ny­kas Ba­liū­nas, Pi­jus Au­gus­taus­kas, Pi­jus Bal­dy­šius vi­si iš­ko­vo­jo me­da­lius.
Va­sa­rio 8 die­ną Jo­niš­kio vi­suo­me­ni­nio im­ty­nių spor­to klu­bo „Ko­va“ im­ty­ni­nin­kai var­žė­si Es­ti­jo­je Val­gos mies­te su­reng­ta­me tarp­tau­ti­nia­me grai­kų- ro­mė­nų im­ty­nių tur­ny­re. Jo­niš­kie­čiai vie­nin­te­liai at­sto­va­vo Lie­tu­vai ir iš­ko­vo­jo sep­ty­nis vi­sų spal­vų me­da­lius.

Me­da­lius pel­nė vi­si tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio auk­lė­ti­niai. Tarp jau­ni­mo iki 23 me­tų tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ju ta­po Pi­jus Bal­dy­šius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 130 ki­log­ra­mų), ku­ris leng­vai įvei­kė tris Es­ti­jos im­ty­ni­nin­kus. Do­vy­das Po­ne­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 85 ki­log­ra­mų) bu­vo pir­mas tarp jau­nu­čių (gi­mu­sių 2005 me­tais ir jau­nes­nių), jam var­žo­vai taip pat rim­čiau ne­pa­sip­rie­ši­no.

Tre­čią vie­tą užė­mė Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 75 ki­log­ra­mų). Tarp vai­kų, gi­mu­sių 2009 me­tais ir jau­nes­nių, pir­mas vie­tas iš­ko­vo­jo Pi­jus Au­gus­taus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 38 ki­log­ra­mų) ir Ig­nas Ža­ba­raus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 45 ki­log­ra­mų). Do­mi­ny­kas Ba­liū­nas (svo­rio ka­te­go­rio­ja iki 38 ki­log­ra­mų) užė­mė ant­rą, o Do­mas Ab­ro­ma­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 35 ki­log­ra­mų) – tre­čią vie­tas.

Iš vi­so tur­ny­re ėmė­si 162 im­ty­ni­nin­kai iš Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Suo­mi­jos ir Lie­tu­vos.