Joniškiečiai buvo tarp lyderių

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Jo­niš­kio im­ty­ni­nin­kai po ap­do­va­no­ji­mų su tre­ne­riu Ry­čiu Ker­šiu.
Gruo­džio 14 die­ną Kur­šė­nuo­se su­reng­ta­me tarp­tau­ti­nia­me graikų–romėnų im­ty­nių tur­ny­re Jo­niš­kio spor­to cent­ro ir vi­suo­me­ni­nio im­ty­nių spor­to klu­bo „Ko­va“ im­ty­ni­nin­kai ko­man­di­nė­je įskai­to­je užė­mė tre­čią vie­tą, iš­ko­vo­ję še­šis me­da­lius.

Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ju var­žy­da­ma­sis tarp jau­nu­čių ta­po Do­vy­das Po­ne­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 81 ki­log­ra­mo). Jo­niš­kie­tis vi­sus var­žo­vus įvei­kė leng­vai. Te­čią­ją vie­tą užė­mė Ka­ro­lis Mikš­tas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 69 ki­log­ra­mų).

Tarp vai­kų ant­rą vie­tą iš­ko­vo­jo Ig­nas Ža­ba­raus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 46 ki­log­ra­mų), o Teo­do­ras Vin­ciū­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 46 ki­log­ra­mų) bu­vo tre­čias. Tre­čias vie­tas lai­mė­jo ir, pir­mą kar­tą var­žę­si Ka­mi­lė Traš­kaus­kai­tė (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 30 ki­log­ra­mų) ir Ad­ri­jus Od­mi­nis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 33 ki­log­ra­mų).

Tarp ko­man­dų tre­čią vie­tą užė­mę Jo­niš­kio im­ty­ni­nin­kai, va­do­vau­ja­mi tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio, var­žy­bų ren­gė­jų bu­vo ap­do­va­no­ti tau­re ir sal­džiais pri­zais. Tur­ny­ro šei­mi­nin­kai kur­šė­niš­kiai lai­mė­jo pir­mą, o vil­nie­čiai užė­mė ant­rą vie­tas.

Tur­ny­re var­žė­si 120 jau­nų­jų im­ty­ni­nin­kų iš Kur­šė­nų, Gruz­džių, Vil­niaus, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Jo­niš­kio, Vi­sa­gi­no, Ma­ri­jam­po­lės, Tau­ra­gės, Gargž­dų, Vil­niaus ra­jo­no ir Lat­vi­jos (Bal­vi, Sal­dus).