Gražios ir aštrios dziudo kovos Šiauliuose

Vid­man­to BUD­RAI­ČIO nuo­tr.
Lie­tu­vos jau­ni­mo U-23 dziu­do čem­pio­na­te Šiau­lių ra­jo­no spor­ti­nin­kės (iš kai­rės) Sil­vi­ta No­vi­ko­va, Bri­gi­ta Ru­dzins­kai­tė, Do­na­ta Jas­pel­ky­tė ir Gab­rie­lė Plau­ši­nai­ty­tė pel­nė tre­čią­sias vie­tas.
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ko Na­cio­na­li­nis jau­ni­mo U-23 dziu­do im­ty­nių čem­pio­na­tas, ku­ria­me ne­blo­gai pa­si­ro­dė jau­no­sios Šiau­lių ra­jo­no im­ty­ni­nin­kės.

Tre­čią­sias vie­tas pel­nė Gab­rie­lė Plau­ši­nai­ty­tė (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 48 kg), Bri­gi­ta Ru­dzins­kai­tė (iki 70 kg), Do­na­ta Jas­pel­ky­tė (iki 78 kg) ir Sil­vi­ta No­vi­ko­va (iki 57 kg).

"Bu­vo ge­ra pa­mo­ka mer­gai­tėms iš­ban­dy­ti jė­gas ko­vo­jant su pa­ty­ru­sio­mis Lie­tu­vos dziu­do meist­rė­mis", – sa­kė spor­ti­nin­kių tre­ne­ris Vid­man­tas Bud­rai­tis.

Gruo­džio 15 die­ną Kur­šė­nuo­se vyks at­vi­ras dziu­do tur­ny­ras, skir­tas ar­tė­jan­čioms šv. Ka­lė­doms ir Nau­jie­siems me­tams. Tur­ny­ro pra­džia 11 va­lan­dą.

"Vi­sus svei­ki­na­me su ar­tė­jan­čio­mis šven­tė­mis, lin­ki­me links­mai ir svei­kai su­tik­ti Nau­juo­sius", – lin­kė­jo tre­ne­ris.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.