"Gintra-Universitetas" pakartojo 2014-ųjų rekordą

fkgint­ra.lt nuo­tr.
Ri­man­tė Jo­nu­šai­tė (kai­rė­je) ta­po re­zul­ta­ty­viau­sia Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo ly­gos žai­dė­ja.
Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­gos čem­pio­nė­mis 18-ąjį kar­tą ir net 15-ąjį iš ei­lės ta­pu­si Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" ko­man­da pra­tę­sė ab­so­liu­tų do­mi­na­vi­mą Lie­tu­vos fut­bo­lo pa­dan­gė­je.

Šiau­lie­tės pa­sku­ti­nė­se se­zo­no rung­ty­nė­se na­muo­se 12:0 (5:0) su­triuš­ki­no pa­sku­ti­nė­je vie­to­je li­ku­sią Ute­nos "Ute­nio" eki­pą ir pa­kar­to­jo 2014 me­tais už­fik­suo­tą ly­gos re­kor­dą.

"Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" ant­rą kar­tą Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo ly­gos is­to­ri­jo­je per se­zo­ną ne­pra­lei­do nė vie­no įvar­čio. Lie­tu­vos čem­pio­nių įmuš­tų ir pra­leis­tų įvar­čių san­ty­kis tur­ny­ro len­te­lė­je – 138:0.

Pas­ku­ti­nė­se rung­ty­nė­se Ri­man­tė Jo­nu­šai­tė pel­nė 4 įvar­čius, An­na Pi­li­pen­ka – 3, Ke­len Ben­der – 2, Gre­ta Luk­jan­ču­kė, Ka­ren Ben­der ir Lo­re­ta Ro­ga­čio­va – po 1.

Re­zul­ta­ty­viau­sia 2019 me­tų se­zo­no A ly­gos žai­dė­ja ta­po ir šio­se rung­ty­nė­se "po­ke­riu" pa­si­žy­mė­ju­si Ri­man­tė Jo­nu­šai­tė. Pers­pek­ty­vios puo­lė­jos są­skai­to­je šia­me se­zo­ne – 41 tiks­lus smū­gis.

Ant­rą­ją vie­tą čem­pio­na­te ir si­dab­ro me­da­lius jau už­si­tik­ri­no "Kau­no Žal­gi­rio" fut­bo­li­nin­kės, tuo tar­pu bron­zą iš­ko­vo­jo Gargž­dų "Ban­gos" klu­bas.

Ki­ta Šiau­lių mies­to ko­man­da – ŠSG-FA "Šiau­liai", tre­ni­ruo­ja­ma Tat­ja­nos Verž­bic­ka­jos, tur­ny­ro len­te­lė­je li­ko ket­vir­ta.

"Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" iš­ko­vo­da­mas 15-ąjį ša­lies čem­pio­nų ti­tu­lą dar žings­ne­liu priar­tė­jo prie Eu­ro­pos mo­te­rų fut­bo­lo re­kor­do, ku­ris vis dar pri­klau­so Fa­re­rų Sa­lų ko­man­dai Klaks­vi­ko "Itt­ro­tar­fe­lag". Pas­ta­ro­ji ša­lies čem­pio­nių ti­tu­lą yra ap­gy­nu­si 17 kar­tų iš ei­lės.

Tie­sa, šios eki­pos įspū­din­ga se­ri­ja 2017 me­tais nu­trū­ko. Šia pui­kia pro­ga di­de­lė­mis rai­dė­mis įsi­ra­šy­ti sa­vo var­dą į Eu­ro­pos fut­bo­lo met­raš­čius tu­ri ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas". Lie­tu­vos čem­pio­nių klu­bui trūks­ta ma­žiau­siai dve­jų čem­po­nių tro­fė­jų ar­ti­miau­siais me­tais, kad šis pa­sie­ki­mas bū­tų pa­kar­to­tas, o tri­jų, kad bū­tų pa­ge­rin­tas.