Europos čempionato bronzos medalis atkeliavo į Šiaulius

As­me­ni­nė nuo­tr.
Pir­mą kar­tą Lie­tu­vos mo­te­rų im­ty­nių is­to­ri­jo­je Eu­ro­pos im­ty­nių čem­pio­na­to bron­zą iš­ko­vo­jo lie­tu­vė. Tai šią sa­vai­tę pa­vy­ko pa­da­ry­ti šiau­lie­tei Da­nu­tei Do­mi­kai­ty­tei.
Lie­tu­vos mo­te­rų im­ty­nių is­to­ri­jo­je to dar ne­bu­vo – Šiau­lių spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" dei­man­tas Da­nu­tė Do­mi­kai­ty­tė va­sa­rio 13 dieną Ro­mo­je (Ita­li­ja) vyks­tan­čia­me Eu­ro­pos im­ty­nių čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo Eu­ro­pos čem­pio­na­to bron­zos me­da­lį.

Mo­te­rų svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 68 kg ma­ža­ja­me fi­na­le šiau­lie­tė net 9:0 su­triuš­ki­no ti­tu­luo­tą vo­kie­tę An­ną Car­men Schell ir lai­mė­jo bron­zą. Per ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­ją to dar ne­bu­vo pa­da­riu­si nė vie­na im­ty­ni­nin­kė.

Jau 14 me­tų pro­fe­sio­na­lia­me spor­te už­tik­rin­tus žings­nius žen­gian­ti Da­nu­tė aukš­tų per­ga­lių ke­lią pa­žy­mė­jo ir pir­mą­jį Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­na­to bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo 2012 me­tais Len­ki­jo­je. Po me­tų Ma­ke­do­ni­jo­je jau­ni­mo čem­pio­na­te D. Do­mi­kai­ty­tė re­zul­ta­tą pa­ge­ri­no vie­na po­zi­ci­ja iki ant­ros vie­tos.

D. Do­mi­kai­ty­tė yra olim­pi­nės rink­ti­nės kan­di­da­tė, be­si­ren­gian­ti 2020 m. To­ki­jo olim­pi­nėms žai­dy­nėms. 2019-ie­ji spor­ti­nin­kei taip pat bu­vo der­lin­gas lai­ko­tar­pis: Eu­ro­pos čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo 5 vie­tą, Eu­ro­pos U23 čem­pio­na­te pa­siek­ta 6 vie­ta, Pa­sau­lio U23 čem­pio­na­te iš­ko­vo­ta 12 vie­ta, o Pa­sau­lio čem­pio­na­te li­ko 23.

D. Do­mi­kai­ty­tę tre­ni­ruo­ja Ai­va­ras Ka­se­lis ir And­rius Stoč­kus.