Garbingas apdovanojimas skirtas imtynininkei D. Domikaitytei

LTOK nuo­tr.
Eu­ro­pos žai­dy­nių spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo šven­tė­je Lie­tu­vos tau­ti­nia­me olim­pi­nia­me ko­mi­te­te (iš kai­rės) tre­ne­ris Aai­va­ras Ka­se­lis, LTOK pre­zi­den­tė Dai­na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė, im­ty­ni­nin­kė Da­nu­tė Do­mi­kai­ty­tė, ŠMSM spor­to gruoės va­do­vas Ro­lan­das Zuo­za.
Lie­tu­vos tau­ti­nia­me olim­pi­nia­me ko­mi­te­te (LTOK) pa­gerb­ti Eu­ro­pos žai­dy­nė­se pir­mą­sias-šeš­tą­sias vie­tas iš­ko­vo­ję "LTeam" ko­man­dos spor­ti­nin­kai.
Ap­do­va­no­ta bu­vo ir šiau­lie­tė, ge­riau­sia Lie­tu­vos im­ty­ni­nin­kė Da­nu­tė Do­mi­kai­ty­tė bei jos tre­ne­riai Ai­va­ras Ka­se­lis ir And­rius Stoč­kus. Spor­ti­nin­kė tre­ni­ruo­ja­si spor­to cent­re "At­ža­ly­nas", stu­di­juo­ja Šiau­lių uni­ver­si­te­te.

Už žai­dy­nė­se Mins­ke pa­siek­tus re­zul­ta­tus ge­riau­siems spor­ti­nin­kams ap­do­va­no­ji­mus tei­kė LTOK pre­zi­den­tė Dai­na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė bei Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos spor­to gru­pės va­do­vas Ro­lan­das Zuo­za. Bu­vo pa­dė­ko­ta už pa­sie­ki­mus ir pa­lin­kė­ta sėk­mės sie­kiant olim­pi­nio ke­lia­la­pio į To­ki­jo olim­pi­nes žai­dy­nes.