Antrąjį etapą "Šiauliai" pradėjo pergale

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
Ke­vi­nas Har­dy "Šiau­liams" pel­nė 15 taš­kų.
Cha­rak­te­rį pa­de­monst­ra­vu­si "Šiau­lių" eki­pa ant­ra­die­nį su­ge­bė­jo at­si­ties­ti na­muo­se ir ant­rą­jį Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės eta­pą pra­dė­ti sun­kia per­ga­le. Rung­ty­nes spur­tu 11:2 už­bai­gę šiau­lie­čiai 85:80 (20:19, 21:17, 19:26, 25:18) pa­lau­žė Prie­nų "CBet" ir įgi­jo tra­pų 5 taš­kų pra­na­šu­mą po pir­mų­jų se­ri­jos rung­ty­nių. At­sa­ko­ma­sis su­si­ti­ki­mas vyks lapk­ri­čio 13-ąją Prie­nuo­se.

Nė vie­nai eki­pai su­si­ti­ki­mo pra­džio­je ne­pa­vy­ko įgau­ti ap­čiuo­pia­mos per­sva­ros, ta­čiau jau ant­ro­jo kė­li­nio pa­bai­go­je Be­no Gri­ciū­no ve­da­mi "Šiau­liai" bu­vo įgi­ję 7 taš­kų per­sva­rą – 41:34.

Ge­rai ant­rą­ją rung­ty­nių da­lį pra­dė­ję prie­niš­kiai tre­čio­jo kė­li­nio pa­bai­go­je su­ge­bė­jo po il­gos per­trau­kos per­sver­ti re­zul­ta­tą sa­vo nau­dai (60:58).

Ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je "CBet" tę­sė sa­vo sėk­min­gą žai­di­mą ir įgi­jo 8 taš­kų pra­na­šu­mą – 70:62. Į tai aikš­tės šei­mi­nin­kai at­sa­kė pel­ny­da­mi aš­tuo­nis taš­kus iš ei­lės bei to­kiu bū­du iš­ly­gin­da­mi re­zul­ta­tą (70:70).

Le­mia­mu rung­ty­nių me­tu sa­vą­jį žo­dį ta­rė K.Har­dy, ku­ris pa­dė­jo šiau­lie­čiams su­si­ti­ki­mą už­baig­ti spur­tu 11:2 ir iš­ko­vo­ti per­ga­lę rung­ty­nių pa­bai­go­je.

"CBet" ir "Šiau­lių" eki­pos dar kar­tą su­si­tiks ir šį sa­vait­ga­lį "Betsafe–LKL" pir­me­ny­bė­se. Tuo me­tu at­sa­ko­mo­sios Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės rung­ty­nės Prie­nuo­se bus žai­džia­mos ki­tą sa­vai­tę – lapk­ri­čio 13 die­ną.

"Šiau­liams" Eval­das Šau­lys pel­nė 18 taš­kų, Ke­vi­nas Har­dy – 15, Be­nas Gri­ciū­nas – 15, Ro­kas Gus­tys (10 atk. kam.) ir Ke­ro­nas Des­hield­sas – po 9.

"CBet" Mar­ty­nas Var­nas pel­nė 17 taš­kų, Lu­kas Ulec­kas – 12, Ka­ro­lis Guš­či­kas, Re­gi­man­tas Mi­nio­tas (7 atk. kam.) ir Ar­nas Ve­lič­ka (12 rez. per­d.) – po 11.

"Man svar­biau­sia bu­vo pa­kel­ti žai­dė­jus po ne­sėk­min­gų rung­ty­nių Aly­tu­je, – sa­kė "Šiau­lių" tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka. – Pri­si­pa­žin­siu, kad prieš rung­ty­nes bi­jo­jau. Šiek tiek pa­si­py­kom, su­si­drau­ga­vom, vis­ko bu­vo. Kai atei­na rung­ty­nės, tai ži­nai ar žai­dė­jai dau­giau iš­si­gąs, ar pa­da­rys vis­ką kaip rei­kia. Bu­vo daug ne­ge­rų da­ly­kų, daug ko ne­pa­da­rėm, bet svar­biau­sia, kad lai­mė­jom."

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.