Antrą kartą nugalėtas "CBet"

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
"Šiau­liai" ant­rą kar­tą per sa­vai­tę nu­ga­lė­jo Prie­nų "CBet" krep­ši­nin­kus.
"Šiau­liai" ant­rą kar­tą per sa­vai­tę nu­ga­lė­jo Prie­nų "CBet" krep­ši­nin­kus – na­muo­se var­žo­vus įvei­kė 84:69 (20:14, 23:18, 24:22, 17:15).

Šios rung­ty­nės bu­vo ant­ra­sis ko­man­dų tar­pu­sa­vio su­si­rė­mi­mas iš tri­jų per de­vy­nias die­nas – praė­ju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je šiau­lie­čiai sve­čius na­muo­se po rim­tos ko­vos nu­ga­lė­jo ir Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės ant­ro­jo eta­po rung­ty­nė­se (85:80), o tre­čią kar­tą eki­pos su­si­tiks tre­čia­die­nį Prie­nuo­se, kur paaiš­kės į ki­tą KMT eta­pą pa­tek­sian­ti eki­pa.

Šia­me su­si­ti­ki­me bu­vo pa­siek­tas ir vie­nas neei­li­nis pa­sie­ki­mas – tre­čio­jo kė­li­nio pa­bai­go­je Min­dau­gas Lu­kaus­kis pe­rė­mė ka­muo­lį ir įsi­ra­šė į LKL is­to­ri­ją tap­da­mas pir­muo­ju krep­ši­nin­ku ly­gos is­to­ri­jo­je, pe­rė­mu­siu 1 000 ka­muo­lių.

Šiau­lie­čiai dvi­ko­vos ei­gą kont­ro­lia­vo nuo pat rung­ty­nių pra­džios, o ant­ro­jo kė­li­nio star­te jų per­sva­ra pir­mą kar­tą pa­sie­kė ir dvi­ženk­lę ri­bą (32:20).

At­ro­dė, kad tre­čia­ja­me kė­li­ny­je šiau­lie­čiai at­sa­kys į vi­sus dar li­ku­sius klau­si­mus, mat ne­sun­kiai puo­li­me ra­dę ge­ras pro­gas ata­kuo­ti šei­mi­nin­kai ne­tru­kus per­li­po ir 20 taš­kų ri­bą (60:38), ta­čiau Prie­nų ko­man­dą dvi­ko­vo­je iš­lai­ky­ti ban­dė tri­taš­kiais pra­pliu­pęs Lu­kas Ulec­kas – dau­giau­siai jo pa­stan­go­mis "Šiau­lių" per­sva­ra bu­vo kiek ap­ma­žin­ta (65:54).

Ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je "CBet" dar ban­dė su­reng­ti le­mia­mą štur­mą, ta­čiau An­ta­no Si­rei­kos auk­lė­ti­niai jį at­lai­kė ir iš­ko­vo­jo tre­čią­ją sa­vo se­zo­no per­ga­lę.

Prieš rung­ty­nes in­di­vi­dua­laus ap­do­va­no­ji­mo su­lau­kė šiau­lie­čių vi­du­rio puo­lė­jas Ro­kas Gus­tys, ku­riam bu­vo įteik­tas pri­zas kaip nau­din­giau­siam spa­lio mė­ne­sio ly­gos žai­dė­jui.

"Šiau­liams" Ro­kas Gus­tys pel­nė 18 (8 atk. kam.), Ke­vi­nas Har­dy – 13, Au­ri­mas Ur­bo­nas – 12 (6 atk. kam.), Be­nas Gri­ciū­nas – 10, Jus­tas Fur­ma­na­vi­čius ir Eval­das Šau­lys – po 8.

"CBet" Lu­kas Ulec­kas pel­nė 21 taš­ką, Mar­ty­nas Var­nas – 14, Ar­nas Ve­lič­ka – 13 (5 kl.), Vai­das Če­pu­kai­tis – 10.