Antra "Dubysos" rankininkų pergalė

ran­ki­nio­ly­ga.lt nuo­tr.
Šiau­lių "SC Du­by­sa" iš­ko­vo­jo ant­rą­ją per­ga­lę šia­me Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­gos pir­me­ny­bių se­zo­ne. Šį­kart įveik­ta HC "Ute­nos" ko­man­da.
Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­go­je praei­tą sa­vai­tę vy­ko ket­ve­rios rung­ty­nės. Šiau­liuo­se "SC Du­by­sa" įvei­kė HC "Ute­na" ran­ki­nin­kus 36:32 (18:12). Klai­pė­dos "Dra­gū­nas" nu­ga­lė­jo HC "Vil­nius" ko­man­dą re­zul­ta­tu 36:33 (16:16). Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je Aly­taus "Var­sa-Strong­la­sas" įro­dė sa­vo pra­na­šu­mą prieš Kau­no "Gra­ni­to-Ka­rio" ran­ki­nin­kus 31:28 (13:14). O Gar­lia­vo­je "Kau­no Ąžuo­las-KTU" nu­si­lei­do VHC "Švie­sa" ran­ki­nin­kams – rung­ty­nės bai­gė­si re­zul­ta­tu 33:38 (15:16).

Rung­ty­nės Šiau­liuo­se pra­si­dė­jo įpras­tai. Kė­li­nio pir­mo­je pu­sė­je ko­man­dos žai­džia apy­ly­giai, o nuo ant­ros pu­sės iš­ryš­kė­ja ly­de­ris. Taip nu­ti­ko ir šį kar­tą. "Ute­nos" ran­ki­nin­kams ku­rį lai­ką pa­vy­ko iš­lai­ky­ti ge­rą tem­pą ir tu­rė­ti ne­žy­mią per­sva­rą prieš aikš­te­lės šei­mi­nin­kus – 2:3, 7:7, 8:10. Ta­čiau šiau­lie­čiai pa­bu­do ir nuo 18 mi­nu­tės prie­ši­nin­kams lei­do įmes­ti tik vie­ną įvar­tį (9:11, 15:12, 17:12). Pir­ma­sis kė­li­nys bai­gė­si re­zul­ta­tu 18:12.

Šią 6 įvar­čių per­sva­rą šiau­lie­čiams ant­rą­jį kė­li­nį pa­vy­ko iš­lai­ky­ti ir dar pa­di­din­ti (21:15, 26:19, 31:22). Nors kė­li­nio ant­ro­je pu­sė­je ute­niš­kiams pa­vy­ko ap­tirp­dy­ti šį skir­tu­mą, ta­čiau iki rung­ty­nių pa­bai­gos to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko. Ko­man­dų akis­ta­ta bai­gė­si re­zul­ta­tu 36:32.

"Rung­ty­nes ver­ti­nu ge­rai, lai­mė­jo­me. Ta­čiau mū­sų žai­di­me tik­rai yra ką to­bu­lin­ti, pir­mą kė­li­nį var­go­me, kol įga­vo­me pra­na­šu­mą, ta­da grei­to­mis ata­ko­mis pa­vy­ko su­si­kur­ti sau­ges­nę per­sva­rą ir ją iki rung­ty­nių ga­lo iš­lai­ky­ti", – po rung­ty­nių tei­gė Šiau­lių "SC Du­by­sa" žai­dė­jas Ai­va­ras Bud­rys.

Šiau­lių "SC Du­by­sai" Do­na­tas Stri­pei­ka pel­nė 8, To­mas Ba­liu­ta­vi­čius – 7, Jus­tas Mie­le­nis – 5, Ai­va­ras Bud­rys – 4, Ged­vi­nas Jo­cas, Do­man­tas Stri­pei­ka ir Arū­nas Tri­bė – po 3, Ro­ber­tas Ra­ma­šaus­kas – 2, And­rius Vai­tie­kū­nas – 1 įvar­tį.

HC "Ute­nai" Ei­man­tas Sin­ke­vi­čius pel­nė 14, Ka­ro­lis Ubei­ka – 10, Kas­pa­ras Ubei­ka – 3, Žy­gi­man­tas Vai­na­la­vi­čius ir Er­nes­tas Dom­kus – po 2, And­rius Ka­ti­nas – 1 įvar­tį.