Ant tatamio varžėsi stipriausi

Da­ly­vių as­me­ni­nė nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no dziu­do spor­ti­nin­kės Kė­dai­niuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos jau­nių ir jau­nu­čių dziu­do čem­pio­na­te var­žė­si su pa­jė­giau­sio­mis ša­lies jau­no­sio­mis spor­ti­nin­kė­mis ir iš­ko­vo­jo še­šis me­da­lius.
Kė­dai­niuo­se vy­ko at­vi­ras Lie­tu­vos jau­nių ir jau­nu­čių čem­pio­na­tas, ku­ria­me ne­blo­gai pa­si­ro­dė Šiau­lių ra­jo­no dziu­do spor­ti­nin­kės ir vie­nas spor­ti­nin­kas, tre­ni­ruo­ja­mi Vid­man­to Bud­rai­čio.

Jau­nių gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 40 kg Ema Da­jo­rai­tė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 44 kg tre­čią­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Rū­ta Bu­kai­ty­tė ir E. Da­jo­rai­tė.

Jau­nu­čių gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 63 kg Skais­tė No­vi­ko­va fi­na­le per 9 se­kun­des gra­žiu tech­ni­niu veiks­mu ant men­čių pa­gul­dė Lat­vi­jos rink­ti­nės na­rę Ali­ką Ar­tu­no­vą ir iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 36 kg tre­čią­ją vie­tą pel­nė Irū­na Paukš­te­ly­tė, penk­ta li­ko Sa­man­ta Ba­jo­rai­tė, ku­riai ne­daug trū­ko iki pri­zi­nės vie­tos.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 40 kg tre­čią­ją vie­tą užė­mė Da­ri­ja Ka­li­kai­tė.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo apie 300 ko­vo­to­jų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Ru­si­jos ir Len­ki­jos.

Pa­sak tre­ne­rio V. Bud­rai­čio, dziu­do im­ty­nės Lie­tu­vo­je tam­pa vis po­pu­lia­res­nės, už­siė­mi­mai vyks­ta ir dar­že­liuo­se.

"Šiau­lių ra­jo­ne spor­tuo­ja daug per­spek­ty­vių mer­gi­nų. Aš, kaip tre­ne­ris, džiau­giuo­si, kad to­kią sun­kią, bet gra­žią spor­to ša­ką pa­si­ren­ka įvai­raus am­žiaus mer­gi­nos ir vai­ki­nai. Tik gai­la, kad vie­na gra­žiau­sių olim­pi­nių spor­to ša­kų Šiau­lių ra­jo­ne nė­ra lai­ko­ma prio­ri­te­ti­ne, nors mer­gi­nos ro­do ne­blo­gus re­zul­ta­tus Lie­tu­vo­je ir tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se. Juk dziu­do spor­to ša­ka nau­din­ga dar ir tuo, kad mo­ko sau­giai kris­ti ant le­do, nuo dvi­ra­čio, už­kliu­vus ir pa­na­šiai", – sa­ko tre­ne­ris.

Da­bar Šiau­lių ra­jo­no spor­ti­nin­kės ruo­šia­si Kau­ne ko­vo 13 die­ną vyk­sian­čiam Lie­tu­vos jau­ni­mo iki 21 me­tų dziu­do čem­pio­na­tui.

Ru­de­niop Šiau­lių ra­jo­ne pla­nuo­ja­ma su­reng­ti 2009 me­tais gi­mu­sių ir jau­nes­nių spor­ti­nin­kų dziu­do var­žy­bas.