"Akmenė" nusileido, "Šiauliai" laimėjo

FA "Šiau­liai" nuo­tr.
FA "Šiau­liai" "Op­ti­bet fut­sal" A ly­go­je jau iš­ko­vo­jo 5 per­ga­les ir kils­te­lė­jo į tre­čią­ją vie­tą.
Sek­ma­die­nį su­žais­tos "Op­ti­bet fut­sal" (sa­lės fut­bo­lo) A ly­gos 9 tu­ro rung­ty­nės. "Ak­me­nės" fut­bo­li­nin­kai na­muo­se net 2:6 nu­si­lei­do tur­ny­ri­nės len­te­lės kai­my­nei "Jo­na­vos vi­kin­gų" ko­man­dai.

Ener­gin­gai rung­ty­nes pra­dė­ję sve­čiai po 13 mi­nu­čių jau pir­ma­vo 3:0. 22 mi­nu­tę į ak­me­niš­kių var­tus bu­vo skir­tas 6 met­rų bau­di­nys ir jį sėk­min­gai rea­li­za­vo Pau­lius Osaus­kas (4:0). Dar po ke­lių mi­nu­čių tre­čią­jį įvar­tį rung­ty­nė­se pel­nė Ma­rius Ga­nu­saus­kas, iš­ves­da­mas "vi­kin­gus" į prie­kį 5:0.

Ak­me­niš­kiai "pra­bi­lo" tik 34-ąją mi­nu­tę, kai pa­si­žy­mė­jo Ro­kas Ged­mi­nas (1:5), dar po ke­lių mi­nu­čių įvar­tį pel­nė Ai­va­ras Ra­ka­šius (2:5), ta­čiau dau­giau nie­ko "Ak­me­nei" rung­ty­nė­se ne­pa­vy­ko nu­veik­ti, o sve­čiai 39-ąją mi­nu­tę per­ga­lę įtvir­ti­no dar vie­nu įvar­čiu – 6:2.

"Ak­me­nė" šiuo me­tu yra ket­vir­to­je tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­to­je, "Jo­na­vos vi­kin­gai" – penk­ti.

Taip pat na­muo­se rung­ty­nia­vę FA "Šiau­liai" šven­tė per­ga­lę – 5:3 nu­ga­lė­jo Ma­žei­kių "VIP".

Du įvar­čius "Šiau­liams" pel­nė Do­vy­das Jan­so­nas (10 ir 33 min.), po vie­ną – Do­mi­ny­kas Ku­bi­lins­kas (13 min.), Ro­kas Le­kia­tas (37 min.) ir Kild­ras Ka­va­liu­kas (38 min.).

Ma­žei­kiš­kiams vi­sus tris įvar­čius pel­nė Arū­nas Štei­nas (20 min iš 10 m. baud., 25 min, 33 min. iš 6 m. baud.).

FA "Šiau­liai" tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je kils­te­lė­jo į tre­čią­ją vie­tą (5 per­ga­lės, 1 ly­gio­sios ir 3 pra­lai­mė­ji­mai), Ma­žei­kių "VIP" yra sep­tin­to­jo­je vie­to­je.