Pres­ti­ži­nia­me tur­ny­re iš­ko­vo­tos per­ga­lės

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Jo­niš­kio im­ty­ni­nin­kai ant pa­ky­los po ap­do­va­no­ji­mų.
Ko­vo 29–31 die­no­mis Jo­niš­kio spor­to cent­ro ir vi­suo­me­ni­nio im­ty­nių spor­to klu­bo „Ko­va“ im­ty­ni­nin­kai Es­ti­jo­je su­reng­ta­me tarp­tau­ti­nia­me pres­ti­ži­nia­me im­ty­nių tur­ny­re „Tal­linn Open 2019“, me­da­lius iš­ko­vo­jo ke­tu­ri Ry­čio Ker­šio auk­lė­ti­niai. Tai – dau­giau­sia da­ly­vių Eu­ro­po­je su­trau­kian­tis tur­ny­ras, ku­ria­me var­žė­si 2246 at­le­tai iš 29 vals­ty­bių.

Tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­riai ap­do­va­no­jo kiek­vie­no­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je pirmą–šeštą vie­tas užė­mu­sius spor­ti­nin­kus. Vie­nuo­li­ka jo­niš­kie­čių tra­di­ciš­kai ko­vo­jo graikų–romėnų im­ty­nių var­žy­bo­se (bu­vo 1064 da­ly­viai). Ge­riau­siai iš Jo­niš­kio at­sto­vų ėmė­si Ig­nas Pau­la­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 82 ki­log­ra­mų), ku­ris var­žė­si tarp jau­ni­mo (gi­mu­sių 1999–2001 me­tais). Spor­ti­nin­kas nu­ga­lė­jo Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Suo­mi­jos at­sto­vus, bet, pra­lai­mė­jęs dar vie­nam prie­ši­nin­kui iš Bal­ta­ru­si­jos, iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. Jau­ni­mo gru­pė­je Ša­rū­nas Gul­bi­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 130 ki­log­ra­mų) iš­ko­vo­jo penk­tą vie­tą, o Ei­man­tas Vi­li­mas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 72 ki­log­ra­mų) užė­mė šeš­tą vie­tą. Tarp jau­nu­čių (gi­mu­sių 2004–2005 me­tais) šeš­to­je vie­to­je li­ko Pau­lius Po­ne­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 75 ki­log­ra­mų). Ki­ti jo­niš­kie­čiai iš to­li­mes­nių ko­vų dėl me­da­lių iš­kri­to.