Eu­ro­pos čem­pio­na­te im­ty­ni­nin­kės iš­ko­vo­jo aukš­tas vie­tas

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Da­nu­tę Do­mi­kai­ty­tę (kai­rė­je) ir Ka­mi­lę Gau­čai­tę su iš­ko­vo­to­mis aukš­to­mis vie­to­mis Eu­ro­pos čem­pio­na­te ir ke­lia­la­piais į Eu­ro­pos žai­dy­nes svei­ki­no (iš kai­rės) Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas, vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius, im­ty­ni­nin­kių tre­ne­ris Ai­va­ras Ka­se­lis ir spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" di­rek­to­rius Gied­rius Snu­dai­tis.

Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­svei­kin­tos Eu­ro­pos im­ty­nių čem­pio­na­te aukš­tas vie­tas iš­ko­vo­ju­sios ir ke­lia­la­pius į Eu­ro­pos žai­dy­nes pel­niu­sios Da­nu­tė Do­mi­kai­ty­tė ir Ka­mi­lė Gau­čai­tė.

Eu­ro­pos im­ty­nių čem­pio­na­tas vy­ko ba­lan­džio 8–14 die­no­mis Ru­mu­ni­jo­je, Bu­ka­reš­te. Čem­pio­na­to ma­ža­ja­me fi­na­le dėl me­da­lių ko­vo­jo šiau­lie­tės D. Do­mi­kai­ty­tė (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 68 kg) ir K. Gau­čai­tė (iki 76 kg). Abiem spor­ti­nin­kėms ne­pa­vy­ko už­si­ka­bin­ti bron­zos me­da­lių, jos li­ko penk­to­se vie­to­se, ta­čiau šis aukš­tas re­zul­ta­tas pa­do­va­no­jo spor­ti­nin­kėms ke­lia­la­pius į Eu­ro­pos žai­dy­nes Mins­ke (Bal­ta­ru­si­ja).

Eu­ro­pos žai­dy­nė­se Lie­tu­vai at­sto­vaus ir Kor­ne­li­ja Zai­ce­vai­tė, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 kg užė­mu­si 14 vie­tą. Per laip­te­lį iki ke­lia­la­pio li­ko Vik­to­ri­ja Au­gus­taus­kai­tė, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 62 kg užė­mu­si 15 vie­tą.

Vi­sos mer­gi­nos tre­ni­ruo­ja­si Šiau­liuo­se spor­to cent­re "At­ža­ly­nas" ir Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je. Mer­gi­nas tre­ni­ruo­ja Ai­va­ras Ka­se­lis, And­rius Stoč­kus, Tat­sia­na Bok­han bei Gai­lu­tė Stoč­kie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.