Šiaulių universiteto futbolininkai – čempionai

Zenono RIPINSKIO nuo­tr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to fut­bo­li­nin­kai, ta­pę Lie­tu­vos stu­den­tų fut­bo­lo ly­gos čem­pio­nais, į vir­šų mė­tė sa­vo tre­ne­rį Ry­tį Alū­zą.

Lie­tu­vos stu­den­tų fut­bo­lo ly­gos var­žy­bas Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) ko­man­da bai­gė čem­pio­niš­kai. Jau praė­ju­sio tu­ro rung­ty­nė­se už­si­tik­ri­nę čem­pio­nų ti­tu­lą, uni­ver­si­te­to fut­bo­li­nin­kai pa­sku­ti­nė­se rung­ty­nė­se Šiau­liuo­se net 5:0 (2:0) su­triuš­ki­no Vil­niaus uni­ver­si­te­to eki­pą.

Įvar­čius ŠU ko­man­dai pel­nė: Kris­tu­pas Pet­ra­vi­čius – 2 (abu pir­ma­me kė­li­ny­je), Ai­va­ras Re­nu­sas – 3 (žai­dė po kei­ti­mo ant­ra­me kė­li­ny­je).

Lie­tu­vos stu­den­tų fut­bo­lo ly­gos čem­pio­na­te ŠU fut­bo­li­nin­kai su­rin­ko 32 taš­kus ir net 9 taš­kais ap­len­kė ant­ro­je vie­to­je li­ku­sius Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tus. Šiau­lie­čių są­skai­to­je – de­šimt per­ga­lių ir dvi ly­gio­sios.

ŠU ko­man­dos tre­ne­ris Ry­tis Alū­zas po pa­sku­ti­nių rung­ty­nių džiau­gė­si, jog iki pat čem­pio­na­to pa­bai­gos pa­vy­ko nu­teik­ti fut­bo­li­nin­kus rung­ty­niau­ti pil­na jė­ga, ne­žiū­rint į tai, kad pa­sku­ti­nė ko­va nie­ko ne­be­lė­mė.

"Su­žai­dė­me įspū­din­gą se­zo­ną. Prieš čem­pio­na­tą ne­si­ti­kė­jau, kad pa­vyks iš­ko­vo­ti čem­pio­nų var­dus, ta­čiau pa­ma­čiau, kad mū­sų vy­rai jau tik­rai su­bren­dę to­kioms įspū­din­goms per­ga­lėms. Ačiū jiems vi­siems už pa­ro­dy­tą ryž­tą ir pa­siau­ko­ji­mą sa­vo ko­man­dai, sa­vo uni­ver­si­te­tui", – po rung­ty­nių sa­kė R. Alū­zas.

Šiau­lie­čius po rung­ty­nių pa­svei­ki­no lai­ki­nai ŠU rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis pro­f. Da­rius Šiau­čiū­nas.

Nu­ma­to­ma, jog Lie­tu­vos stu­den­tų fut­bo­lo ly­gos čem­pio­nų me­da­liai ir tau­rė šiau­lie­čiams bus įteik­ti bir­že­lio 26 die­ną 11 va­lan­dą ŠU dip­lo­mų įtei­ki­mo šven­tės me­tu.