"Šiaulių" krepšininkes treniruos R. Petronis

Lie­tu­vos stu­den­tų spor­to aso­cia­ci­jos nuo­tr.
Mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­dą "Šiau­liai" tre­ni­ruos Ro­mual­das Pet­ro­nis.
Lie­tu­vos "Mul­ti­Gyn" Mo­te­rų ly­gos A di­vi­zio­no ko­voms be­si­ruo­šian­ti "Šiau­lių" mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­da pra­dė­jo komp­lek­ta­ci­jos dar­bus. Krep­ši­nio tre­ne­ris Ro­mual­das Pet­ro­nis pa­keis du se­zo­nus ko­man­dos vai­rą lai­kiu­sį Dai­nių Ber­tu­lį.

Praė­ju­sia­me se­zo­ne Prie­nų "Sky­cop" eki­pos tre­ne­riu-kon­sul­tan­tu dir­bęs ir di­des­nę nei 25 me­tų pa­tir­tį su­kau­pęs R. Pet­ro­nis pir­mą kar­tą sa­vo kar­je­ro­je va­do­vaus klu­bi­nei mo­te­rų eki­pai Lie­tu­vo­je.

Krep­ši­nio spe­cia­lis­to skam­biau­sių pa­sie­ki­mų są­ra­še – si­dab­ro me­da­lis va­do­vau­jant Lie­tu­vos vai­ki­nų (iki 20 me­tų) rink­ti­nei 2005 me­tų Eu­ro­pos čem­pio­na­te Ru­si­jo­je. Jo va­do­vau­ja­ma to pa­ties am­žiaus Lie­tu­vos mer­gi­nų rink­ti­nė 2016 me­tais Eu­ro­pos čem­pio­na­to B di­vi­zio­ne iš­ko­vo­jo si­dab­rą ir ke­lia­la­pį į pa­jė­giau­sią Eu­ro­po­je di­vi­zio­ną.

Po­rą se­zo­nų dir­bęs Vil­niaus "Sa­ka­lų" vyr. tre­ne­riu, di­džią­ją da­lį klu­bi­nio krep­ši­nio kar­je­ros tre­ne­ris pra­lei­do Ru­si­jo­je vy­rų ir mo­te­rų klu­buo­se. 2005 me­tais jis pa­dė­jo Mask­vos "Di­na­mo" mo­te­rų ko­man­dai tap­ti ša­lies vi­ce­čem­pio­ne. Taip pat stra­te­gas ku­rį lai­ką dir­bo Uk­rai­no­je bei Ka­zachs­ta­ne, ku­ria­me jo va­do­vau­da­ma As­ta­nos "Ti­gers" mo­te­rų ko­man­da Ry­tų Eu­ro­pos mo­te­rų krep­ši­nio ly­go­je (EEWBL) užė­mė tre­čią vie­tą.

R. Pet­ro­nis pri­pa­ži­no, kad lau­kia ne­leng­vas dar­bas, ta­čiau mo­ty­va­ci­jos ne­sto­ko­ja.

"Vi­sos min­tys jau da­bar yra Šiau­liuo­se. Lau­kia ne­ma­žai dar­bo, bet mo­ty­va­ci­jos tik­rai dar tu­riu pa­kan­ka­mai. Žiū­rė­si­me, kaip pa­vyks su­si­komp­lek­tuo­ti, ko­kiu ke­liu ei­si­me. Prio­ri­te­tas bus Šiau­lių mies­to ir vi­so re­gio­no mer­gi­noms. Siek­siu at­skleis­ti nau­jus ta­len­tus, kad jau­nos krep­ši­nin­kės no­rė­tų at­sto­vau­ti sa­vo mies­tui ir sa­vo kraš­tui", – sa­kė nau­ja­sis mo­te­rų ko­man­dos tre­ne­ris.

Pla­nuo­ja­ma, kad pa­si­ruo­ši­mą nau­ja­jam "Mul­ti­Gyn" Mo­te­rų ly­gos se­zo­nui "Šiau­lių" mo­te­rų ko­man­da pra­dės rugp­jū­tį.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.