"Šiaulių" krepšininkai susirinko į pirmąją treniruotę

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
"Šiau­lių" klu­be vos vie­nam žai­dė­jui, Akee­mui Wrigh­tui, dau­giau nei 30 me­tų.
Šiau­lių are­no­je, bent iki pa­va­sa­rio pa­bai­gos, vėl bumb­sės krep­ši­nio ka­muo­liai – Sau­lės mies­to eki­pa "Šiau­liai" pra­dė­jo pa­si­ruo­ši­mą Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) se­zo­nui, ku­ris ko­man­dai šie­met bus 25-asis.

Va­sa­rą "Šiau­lių" klu­bas pa­si­kei­tė. Su­dė­ty­je sky­les at­vė­rė ame­ri­kie­čių Ced­ric­ko Bo­we­no ir Set­ho Al­le­no iš­vy­ki­mai, ne­pa­vy­ko iš­sau­go­ti per­spek­ty­vaus gy­nė­jo Ka­ro­lio Lu­ko­šiū­no, vie­nais ly­de­rių bu­vę Ar­mi­nas Ur­bu­tis ir Ig­nas Vait­kus taip pat nu­spren­dė ieš­ko­ti nau­jos kar­je­ros sto­te­lės.

Iš­vy­ku­sius žai­dė­jus pa­keis ame­ri­kie­čiai Ke­vi­nas Har­dy ir jau Šiau­lių aist­ruo­liams pa­žįs­ta­mas Akee­mas Wrigh­tas, ku­ris ko­man­do­je rung­ty­nia­vo 2017–2018 me­tų se­zo­ne. Sa­vo vie­tą su­dė­ty­je ban­dys už­si­tar­nau­ti ir lat­vis Da­vis Ge­kas, ku­rio pa­grin­di­nė už­duo­tis bus baus­ti var­žo­vus to­li­mais me­ti­mais.

Ko­man­dą pa­pil­dė ke­tu­ri lie­tu­viai – Jus­tas Fur­ma­na­vi­čius, Ei­man­tas Stan­ke­vi­čius, Au­ri­mas Ur­bo­nas ir Ro­kas Gus­tys. J. Fur­ma­na­vi­čius ir E. Stan­ke­vi­čius tu­ri dvi­gu­bas li­cen­ci­jas, lei­džian­čias "Šiau­liams" iš­siųs­ti krep­ši­nin­kus į ant­ro­je pa­gal pa­jė­gu­mą ša­lies ly­go­je rung­ty­niau­jan­tį Jo­niš­kio "De­li­ka­te­so" klu­bą.

X fak­to­riu­mi ga­li tap­ti Ro­kas Gus­tys. Ga­lin­go sto­to "cent­ras" la­bai ver­ti­na­mas už ge­rą ko­vą dėl at­šo­ku­sių ka­muo­lių bei tvir­tu­mą gy­ny­bo­je. R. Gus­tys ket­ve­rius me­tus pra­lei­do JAV – žai­dė Hofst­ros uni­ver­si­te­to ko­man­do­je NCAA ly­go­je. Praė­ju­sią va­sa­rą krep­ši­nin­kas grį­žo į Eu­ro­pą ir pa­si­ra­šė kont­rak­tą su ant­ro­je Is­pa­ni­jos ly­go­je rung­ty­niau­jan­čiu Pa­len­ci­jos "Cho­co­la­tes Tra­pa" klu­bu.

Cent­ro puo­lė­jas Is­pa­ni­jo­je vi­du­ti­niš­kai rink­da­vo po 6,8 taš­ko ir at­ko­vo­da­vo po 5,5 ka­muo­lio per 19 aikš­tė­je pra­leis­tų mi­nu­čių.

Pir­ma­die­nio va­ka­re tik įžen­gus į "Šiau­lių" tre­ni­ruo­čių sa­lę ga­lė­jai pa­ste­bė­ti ma­lo­niai be­si­šne­ku­čiuo­jan­čius vy­ru­kus, van­giai be­si­sten­gian­čius įmes­ti oran­ži­nį ka­muo­lį į krep­šį. Anot R. Gus­čio, nors ko­man­da nau­ja, bet pa­žįs­ta­mų vei­dų jo­je ne­trūks­ta: "Yra Be­nas Gri­ciū­nas, su ku­riuo kar­tu žai­dėm Lie­tu­vos U-18 rink­ti­nė­je, kai Lie­tu­vo­je bu­vo Eu­ro­pos čem­pio­na­tas, yra ke­li vei­dai iš Ar­vy­do Sa­bo­nio krep­ši­nio mo­kyk­los".

Tre­ni­ruo­čių sa­lės du­ris pra­vė­rė jau­nuo­lių men­to­rius, pa­ty­ręs tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka. Su­šau­kęs vy­ru­kus į aikš­tės vi­du­rį tre­ne­ris pa­ska­ti­no auk­lė­ti­nius steng­tis bei už­si­tar­nau­ti vie­tą aikš­te­lė­je ge­ru dar­bu tre­ni­ruo­tė­se.

Pir­mo­je tre­ni­ruo­tė­je nie­ko sun­kaus at­lik­ti ne­rei­kė­jo – žai­dė­jai da­rė per­da­vi­mų ir me­ti­mų pra­ti­mus. Vie­nin­gai su­šu­kę "Mes – ko­man­da" vy­rai ki­bo į dar­bus aikš­te­lė­je, ku­rio­je jų pa­stan­gas įdė­miai ste­bė­jo A. Si­rei­kos asis­ten­tai Ro­ber­tas Gied­rai­tis ir Vai­das Pau­liu­kė­nas.

Tie­sa, nors ame­ri­kie­čių pir­mo­je tre­ni­ruo­tė­je ne­bu­vo, pir­mus nu­ro­dy­mus lau­žy­ta ang­lų kal­ba A. Si­rei­ka pri­va­lė­jo iš­tar­ti – nuo pir­mų­jų aki­mir­kų tre­ni­ruo­ja­si lat­vis Da­vis Ge­kas. Snai­pe­rio eti­ke­tę Is­pa­ni­jo­je už­si­tar­na­vu­sio žai­dė­jo spren­di­mui žais­ti Šiau­liuo­se di­džiu­lę įta­ką pa­da­rė A. Si­rei­ka. Lat­vis tei­gė jau­čian­tis di­džiu­lę pa­gar­bą tre­ne­riui ir pri­si­mi­nė lai­kus, kai Šiau­lių krep­ši­nio le­gen­da tre­ni­ra­vo Kau­no "Žal­gi­rį".

Ar­ti­miau­sius me­tus D. Ge­kas leis Šiau­liuo­se. "Esu čia bu­vęs prieš ket­ve­rius ar pen­ke­rius me­tus, kai žai­džiau jau­ni­mo Eu­ro­ly­go­je. Man pa­tin­ka Šiau­lių mies­tas, su sa­vo mer­gi­na jau spė­jau ap­lan­ky­ti "Auk­si­nį ber­niu­ką", bu­vo­me Dvi­ra­čių mu­zie­ju­je. Tik­rai mė­gau­juo­si bū­da­mas šia­me mies­te", – pa­sa­ko­jo krep­ši­nin­kas.

A. Si­rei­ka "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad D. Ge­kas užims snai­pe­rio K. Lu­ko­šiū­no vie­tą, ta­čiau pa­ts lat­vis tei­gė ga­lin­tis pa­siū­ly­ti dau­giau nei tri­taš­kius me­ti­mus: "Ži­no­ma, pir­miau­sia daug pa­dė­siu gy­ny­bo­je. La­bai mėgs­tu dirb­ti gin­da­mas sa­vą­jį krep­šį. Taip pat, ga­liu pa­tai­ky­ti iš tri­jų taš­kų zo­nos ir ge­bu su­žais­ti du prieš du si­tua­ci­jo­se".

Klu­bas tiks­lų šok­ti aukš­čiau "bam­bos" ne­ke­lia – at­kren­ta­mo­sios var­žy­bos bū­tų ge­ras re­zul­ta­tas "Šiau­liams".

Kė­dai­nių "Ne­vė­žis", ne­su­sit­var­kęs su fi­nan­si­nėms pro­ble­mo­mis, bus pa­ša­lin­tas iš LKL ir o jo vie­tą, ko ge­ro, užims ki­tas, že­mes­nės ly­gos klu­bas ar­ba čem­pio­na­tas star­tuos su de­vy­nio­mis eki­po­mis. "Šiau­liai" sko­lų taip pat dar tu­ri, ta­čiau jos, anot klu­bo va­do­vų, "su­kont­ro­liuo­tos", su­da­ry­ti gra­fi­kai, ka­da jas grą­žin­ti.

"Šiau­liai" rug­sė­jo vi­du­ry­je su­rengs drau­giš­ką 25-me­čio tur­ny­rą, o rug­sė­jo 22-ąją die­ną pra­dės "Bet­sa­fe-LKL" čem­pio­na­tą Šiau­liuo­se – lau­kia su­si­ti­ki­mas su Kau­no "Žal­gi­riu".

Komentarai

miestietis    Tre, 2019-08-21 / 11:33
Naujajame LKL sezone, per rungtynes žaidėjams linkiu taip lakstyti, kad nebūtų šaltos rankos, kaip varlių, pasak Petrausko, ir kad miestelėnai žinotu, už ką jums moka savo kruvinus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.