"Šiaulių" klube – dar du nauji žaidėjai ir treneris

Bcsiau­liai.lt nuo­tr.
"Šiau­lių" ko­man­dai at­sto­vaus iš Is­pa­ni­jos į Lie­tu­vą su­grįž­tan­tis 24 me­tų vi­du­rio puo­lė­jas Ro­kas Gus­tys.
Ar­tė­jant nau­jam se­zo­nui, krep­ši­nio klu­bas "Šiau­liai" pa­si­ra­šė su­tar­tis su dar dviem žai­dė­jais, pa­si­kei­ti­mų įvy­ko ir tre­ne­rių šta­be.

Ko­man­dą su­stip­ri­no vi­du­rio puo­lė­jas

Baig­ta komp­lek­tuo­ti ko­man­dos prie­ki­nė li­ni­ja į klu­bą pa­kvie­čiant vi­du­rio puo­lė­ją Ro­ką Gus­tį. Su juo bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis pa­gal for­mu­lę "1+1".

206 cm ūgio 24 me­tų krep­ši­nin­kas į Lie­tu­vą grįž­ta iš Is­pa­ni­jos, kur praė­ju­sį se­zo­ną rung­ty­nia­vo Pa­len­ci­jos "Cho­co­la­tes Tra­pa" gre­to­se ant­ro­je pa­gal pa­jė­gu­mą ša­lies ly­go­je. Ko­man­dos star­to pen­ke­te įsi­tvir­ti­nęs puo­lė­jas vi­du­ti­niš­kai rink­da­vo po 6,8 taš­ko ir at­ko­vo­da­vo po 5,5 ka­muo­lio per 19 aikš­tė­je pra­leis­tų mi­nu­čių.

Į Eu­ro­pą R. Gus­tys at­vy­ko iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, kur mo­kė­si ir žai­dė Hofst­ros uni­ver­si­te­to ko­man­do­je NCAA ly­go­je. Pas­ku­ti­niais stu­di­jų me­tais jis per vie­ne­rias rung­ty­nes vi­du­ti­niš­kai įmes­da­vo po 10,6 taš­ko, su­grieb­da­vo po 12 at­šo­ku­sių ka­muo­lių bei at­lik­da­vo po 1,3 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo per 30 rung­ty­nė­se žais­tų mi­nu­čių.

Aukš­taū­gis at­sto­va­vo Lie­tu­vos jau­nių U18 ir jau­ni­mo U19 rink­ti­nėms 2012 m. Eu­ro­pos ir 2013 m. pa­sau­lio čem­pio­na­te, pa­dė­da­mas joms iš­ko­vo­ti si­dab­ro ir bron­zos me­da­lius.

Gy­nė­jas – lie­tu­vis, su­grį­žęs iš Vo­kie­ti­jos

"Šiau­lius" taip pat pa­pil­dė iš Vo­kie­ti­jos į Lie­tu­vą su­grį­žęs 21 me­tų gy­nė­jas Ei­man­tas Stan­ke­vi­čius. Su žai­dė­ju pa­si­ra­šy­ta 3 me­tų su­tar­tis.

Bu­vęs Kau­no "Žal­gi­rio" jau­ni­mo ko­man­dos auk­lė­ti­nis Vo­kie­ti­jo­je pra­lei­do po­rą me­tų. Ten jis pa­si­ra­šė su­tar­tį su aukš­čiau­sio­je ly­go­je (BBL) rung­ty­niau­jan­čiu Vei­se­fel­so "Mit­tel­deuts­cher" klu­bu, ta­čiau pa­jė­giau­sio­je ly­go­je su­žai­dė vos 5 rung­ty­nes.

Me­tus E. Stan­ke­vi­čius žai­dė ko­man­dos dub­le­rių gre­to­se ket­vir­ta­me pa­gal pa­jė­gu­mą Vo­kie­ti­jos čem­pio­na­te, o praė­ju­sia­me se­zo­ne at­sto­va­vo Zan­ders­dor­fo BSW "Si­xers" eki­pai Bun­des­ly­ga 2 Pro-B ly­go­je, ku­rio­je rin­ko po 14 taš­kų, at­ko­vo­da­vo po 4,1 ka­muo­lio bei su­kur­da­vo po 3 ata­kas ko­man­dos drau­gams, aikš­tė­je pra­leis­da­mas po 29,2 mi­nu­tės.

Tiek įžai­dė­jo, tiek ata­kuo­jan­čio gy­nė­jo po­zi­ci­jo­je ga­lin­tis žais­ti 192 cm ūgio krep­ši­nin­kas kar­tu su dar vie­nu "Šiau­lių" at­sto­vu Mant­vy­du Žu­kaus­ku gy­nė Lie­tu­vos spal­vas jau­ni­mo U19 ir U20 pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se, kur bu­vo vie­nas iš rink­ti­nės ly­de­rių.

E. Stan­ke­vi­čiui nu­ma­to­ma su­teik­ti dvi­gu­bą li­cen­ci­ją, kad jis ga­lė­tų pa­dė­ti ir Jo­niš­kio "De­li­ka­te­sui" Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (NKL), ir įgau­tų pa­tir­ties Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­te.

Anks­čiau klu­bas pa­si­ra­šė su­tar­tis su nau­din­giau­siu NKL čem­pio­nų krep­ši­nin­ku Au­ri­mu Ur­bo­nu, lat­vių snai­pe­riu Da­viu Ge­ku, ame­ri­kie­čiu Ke­vi­nu Har­dy bei su­si­grą­ži­no Šiau­liuo­se jau žai­du­sį jo tau­tie­tį Akee­mą Wrigh­tą.

Ma­žiau asis­ten­tų ir nau­jas fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo tre­ne­ris

Po­ky­čiai va­sa­rą įvy­ko ne tik "Šiau­lių" ko­man­dos krep­ši­nin­kų su­dė­ty­je, bet ir tre­ne­rių ko­lek­ty­ve. Ki­tą se­zo­ną vyr. tre­ne­riui An­ta­nui Si­rei­kai pa­dės du asis­ten­tai – Vai­das Pau­liu­kė­nas bei Ro­ber­tas Gied­rai­tis, ku­ris va­do­vaus ir Jo­niš­kio "De­li­ka­te­sui", o ko­man­dos fi­zi­niu pa­si­ren­gi­mu rū­pin­sis nau­jas fi­zi­nio ren­gi­mo tre­ne­ris Ne­ri­jus Nag­lys.

At­sis­vei­kin­ta su praė­ju­sia­me se­zo­ne tre­ne­rių šta­be dir­bu­siais tre­ne­rio asis­ten­tu Ro­ber­tu Stan­ke­vi­čiu­mi ir fi­zi­nio ren­gi­mo tre­ne­riu And­riu­mi Nor­ku­mi.

Nau­ja­jam ko­man­dos fi­zi­nio ren­gi­mo tre­ne­riui tai bus pir­mo­ji dar­bo pro­fe­sio­na­lia­me krep­ši­nio klu­be pa­tir­tis. Iki šiol jis pa­dė­jo "Balt­Rex-Šiau­liai" reg­bio ko­man­dai, taip pat ve­dė as­me­ni­nes funk­ci­nes tre­ni­ruo­tes įvai­rių spor­to ša­kų at­sto­vams. Jo pri­žiū­ri­mi fi­zi­nę būk­lę ge­ri­no Šiau­lių krep­ši­nio aka­de­mi­jos "Sau­lė" jau­nie­ji krep­ši­nin­kai.

Pa­sak N. Nag­lio, di­džiau­sias dė­me­sys, pa­si­ta­rus su tre­ne­riais, bus ski­ria­mas jė­gai la­vin­ti, iš­tver­mei ir vi­soms krep­ši­niui rei­ka­lin­goms sa­vy­bėms, to­kioms kaip grei­tis, stai­gu­mas ar šuo­lis, ge­rin­ti, nes, dir­bant su jau­na ko­man­da, vi­sa tai yra la­bai rei­ka­lin­ga.

Pa­si­ruo­ši­mą bū­si­mam se­zo­nui "Šiau­lių" ko­man­da pra­dės rugp­jū­čio 16 die­ną.

Bcsiau­liai.lt nuo­tr.
Ko­man­dos fi­zi­niu pa­si­ren­gi­mu rū­pin­sis nau­jas fi­zi­nio ren­gi­mo tre­ne­ris Ne­ri­jus Nag­lys, anks­čiau tre­ni­ra­vęs reg­bi­nin­kus.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.