Šiaulietė prašo kompensacijos už "atimtas" daržoves

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Leo­no­ra Bud­re­vi­čie­nė ro­do, kur tu­rė­jo vyk­ti nuo­te­kų vamz­dy­no re­konst­ruk­ci­ja. Pa­nai­ki­no da­lį lys­vių, nu­kir­to sly­vą – vė­liau ga­vo ži­nią, kad vamz­džiai bus kei­čia­mi po že­me.
Šiau­lių mies­to Trak­to­ris­tų gat­vė­je gy­ve­nan­ti Leo­no­ra Bud­re­vi­čie­nė sie­kia iš ak­ci­nės bend­ro­vės "Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas" fi­lia­lo "Ger­bus­ta" gau­ti 120 eu­rų – kaip ža­los at­ly­gi­ni­mą už tai, kad dėl pla­nuo­tos nuo­te­kų tink­lų re­konst­ruk­ci­jos ji ne­ga­lė­jo nau­do­tis dar­žo lys­vė­mis. Pas­kam­bi­nu­si re­dak­ci­jai, mo­te­ris tvir­ti­no: "Iš ma­nęs, pen­si­nin­kės, atė­mė dar­žo­ves."

Pa­si­ruo­šė dar­bams, bet ne­su­lau­kė

Su­si­ti­ko­me L. Bud­re­vi­čie­nės kie­me. Gar­baus am­žiaus šiau­lie­tė pa­sa­ko­ja: 2018-ųjų ba­lan­dį at­vy­kę "Ger­bus­tos" at­sto­vas sa­kę nie­ko ne­so­din­ti, nes pra­si­dės nuo­te­kų tink­lų re­konst­ruk­ci­ja. Mo­te­ris "paau­ko­jo" ke­tu­rias lys­ves, nu­pjo­vė ir se­ną sly­vą. Bet dar­bi­nin­kų kie­me ne­su­lau­kė.

Mo­te­ris krei­pė­si ir į And­rių Jė­čių, "Ger­bus­tos" sta­ty­bų va­do­vą, ir į "Šiau­lių van­de­nų" pro­jek­tų va­do­vą. Iš pa­sta­ro­jo per­nai rugp­jū­čio pa­bai­go­je ga­vu­si elekt­ro­ni­nį laiš­ką, kad ran­go­vas "jo­kio ka­si­mo ne­be­vyk­dys, esa­mų nuo­te­kų tink­lų re­konst­ra­vi­mo dar­bus at­liks už­da­ru bū­du, to­dėl au­ga­lams Jū­sų dar­že ne­be­pa­kenks".

Ta­čiau šiau­lie­tė jau ne­be­ga­lė­jo už­siau­gin­ti mor­kų, žir­nių, špa­ra­gi­nių pu­pe­lių ir svo­gū­nų. Juos tu­rė­jo pirk­ti par­duo­tu­vė­je. Pen­si­nin­kė su­skai­čia­vo apie 120 eu­rų nuo­sto­lį.

"Už­žė­lė žo­lės. Aš ro­viau, ro­viau. Svei­ka­tą pa­ga­di­nau, – į tuš­čias lys­ves ro­dė ir pa­sa­ko­jo L. Bud­re­vi­čie­nė. – O mo­čiu­tei ir ko­jas skau­da. Žie­mą aš tu­rė­jau pirk­ti ir mor­kas, ir svo­gū­nus – nie­ko ne­tu­rė­jau."

Nė­ra raš­to – nė­ra įro­dy­mo

UAB "Šiau­lių van­de­nys" nu­siun­tė šiau­lie­tę dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo kreip­tis į "Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tą" ir jo fi­lia­lą "Ger­bus­ta". L. Bud­re­vi­čie­nė ra­šė elekt­ro­ni­nius ir re­gist­ruo­tus laiš­kus, ta­čiau at­sa­ky­mo ne­ga­vo.

Tik šių me­tų ba­lan­dį jos pre­ten­zi­ja pa­sie­kė "Ger­bus­tą", pa­dė­jus "Šiau­lių van­de­nims".

Ba­lan­džio 15-ąją Kęs­tu­tis Kast­ric­kas, "Ger­bus­tos" di­rek­to­rius, raš­te at­sa­kė, kad "AB "Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas" nė­ra da­vęs jo­kių nu­ro­dy­mų dėl že­mės ūkio naud­me­nų ar žel­di­nių ri­bo­ji­mo juos so­din­ti skly­pe". Jo­kie dar­bai skly­pe ne­bu­vo vyk­dy­ti, to­dėl ža­los ne­bu­vo pa­da­ry­ta, pre­ten­zi­ja esan­ti ne­pag­rįs­ta.

"Šiau­lių kraš­tui" be­si­lan­kant Trak­to­ris­tų gat­vė­je, mo­ters žo­džius dėl nu­ro­dy­mo nie­ko ne­sė­ti pa­tvir­ti­no jos kai­my­nas. Tą pa­tį iš­gir­do­me ir iš re­konst­ruk­ci­jos dar­bus vyk­dan­čio įmo­nės spe­cia­lis­to. Jis "Šiau­lių kraš­tui" pa­tvir­ti­no per­nai šiau­lie­tei da­vęs to­kį nu­ro­dy­mą. Tie­sa, tuo­met vamz­džių kei­ti­mas pla­nuo­tas at­vi­ru, ka­si­mo, bū­du. Su­ži­no­jo­me, jog kai vie­nas kai­my­nas į sa­vo kie­mą dar­bi­nin­kų neį­si­lei­do, te­ko ko­re­guo­ti re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą.

"Aš ėjau, de­ri­nau su vi­sais žmo­nė­mis iki vie­no. Taip išė­jo, kad pa­si­kei­tė pla­nai, dėl ko mo­te­ris są­ly­gi­nai nu­ken­tė­jo", – pri­pa­ži­no "Ger­bus­tos" dar­buo­to­jas. Jis tei­gė vyk­dęs va­do­vy­bės už­duo­tis ir ne­siė­męs sa­va­va­liš­kų veiks­mų.

Bet įmo­nės va­do­vas K. Kast­ric­kas "Šiau­lių kraš­tui" pa­kar­to­jo: "Mes bend­rau­jam ci­vi­li­zuo­tai. Yra pra­ne­ši­mai, raš­tai." Anot jo, jei raš­tiš­ko pa­lie­pi­mo gy­ven­to­jai ne­tu­ri, jų pre­ten­zi­jos yra ne­pag­rįs­tos.

"Toks yra pel­no sie­kian­čių įmo­nių po­žiū­ris į žmo­gų", – ap­gai­les­ta­vo L. Bud­re­vi­čie­nė, su­ži­no­ju­si dar­kart, kad jos pre­ten­zi­jas "Ger­bus­ta" lai­ko ne­pag­rįs­to­mis.