Neturi vairuotojo pažymėjimo – negausi kompensacijos

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mo ar pri­tai­ky­mo lė­šų kom­pen­sa­ci­jos ga­li ti­kė­tis tik tie neį­ga­lie­ji, ku­rie pa­tys vai­ruo­ja ar­ba bent jau tu­ri vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą.
Neį­ga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je nuo vai­kys­tės sė­din­ti šiau­lie­tė Je­le­na Bo­jar iš­kė­lė dar vie­ną neį­ga­lių­jų pro­ble­mą. Mo­te­ris ne­se­niai krei­pė­si į "Sod­rą" no­rė­da­ma gau­ti au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ją ir su­ži­no­jo, kad jai kom­pen­sa­ci­ja ne­prik­lau­so, nes ne­tu­ri vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo. Vai­ruo­jan­tis jos glo­bė­jas ir­gi ne­ga­li gau­ti to­kios kom­pen­sa­ci­jos. "Esi neį­ga­lus, ne­ga­li vai­ruo­ti, tai ir sė­dėk už­si­da­ręs", – sa­ko Je­le­na.

Kom­pen­sa­ci­ja – tik vai­ruo­jan­tiems

Je­le­na Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos Šiau­lių te­ri­to­ri­nia­me sky­riu­je ga­vo pa­žy­mą, kad ati­tin­ka kom­pen­sa­ci­jos po­rei­kį. Ta­čiau nu­vy­ku­si į "Sod­ros" Šiau­lių sky­rių iš­gir­do, kad kom­pen­sa­ci­jos ne­gaus, nes ne­tu­ri vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo. Jos drau­gui ir glo­bė­jui to­kia kom­pen­sa­ci­ja taip pat ne­prik­lau­so.

Je­le­nai bu­vo paaiš­kin­ta, kad ar­ba pa­ti tu­ri iš­si­lai­ky­ti tei­ses, ar­ba jei­gu neį­ga­lia­jai yra skir­ta slau­ga, ir ji tę­sia­ma nuo pat vai­kys­tės, į au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mo ar pri­tai­ky­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ją ga­lė­tų pre­ten­duo­ti jos tė­vai. Ta­čiau Je­le­nos tė­tis jau se­niai mi­ręs, o ma­ma, ku­riai 66 me­tai, taip pat ne­tu­ri vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo.

J. Bo­jar sa­ko, kad jos šei­mai įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį – pra­ban­ga. Kom­pen­sa­ci­ja (iki 1 216 eu­rų), bū­tų di­de­lė pa­spir­tis.

At­sit­ren­ku­si į įsta­ty­mų sie­ną, Je­le­na do­mė­jo­si, ar Šiau­liuo­se yra tei­kia­mos neį­ga­lių­jų pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gos. Su­ži­no­jo, kad to­kias pa­slau­gas tei­kia So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras, ta­čiau jis neį­ga­liuo­sius ve­ža tik į gy­dy­mo bei vals­ty­bi­nes įstai­gas (mo­kyk­las, ban­kus, "Sod­rą" ir pan.).

"Į gy­dy­mo įstai­gą, jei­gu man pa­si­da­rys blo­gai, ma­ne ga­li ir grei­to­ji nu­vež­ti, vals­ty­bi­nė­se įstai­go­se už ma­ne do­ku­men­tus ga­li su­tvar­ky­ti ma­no at­sto­vas. O ką da­ry­ti, jei­gu aš su duk­ra no­riu nu­va­žiuo­ti į kaž­ko­kį ren­gi­nį, į ki­ną ar tie­siog į gam­tą?" – klau­sia Je­le­na.

To­kių pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gų, Je­le­nos ži­nio­mis, Šiau­liuo­se neį­ga­lie­siems nie­kas ne­tei­kia.

Je­le­na įsi­ti­ki­nu­si, kad su to­kia pro­ble­ma su­si­du­ria dau­ge­lis ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­čių neį­ga­lių­jų. "Ne vi­si ga­li vai­ruo­ti, ne vi­si, su­lau­kę 30–40 me­tų tu­ri dar gy­vus tė­vus, o jei ir tu­ri, gal ir jiems vai­ruo­ti ne­lei­džia svei­ka­ta. Kaž­ko­dėl šie neį­ga­lie­ji yra pa­lie­ka­mi be tei­sės į kom­pen­sa­ci­ją, nors gal­būt ša­lia tu­ri žmo­gų – vy­rą, žmo­ną, bro­lį, se­se­rį, ku­rie ga­lė­tų vai­ruo­ti jų au­to­mo­bi­lį", – sa­ko Je­le­na.

Rei­ka­lin­gas "po­pie­riu­kas"

Lie­tu­vos žmo­nių su ne­ga­lia są­jun­gos ad­mi­nist­ra­to­rė Jur­gi­ta Ta­ra­se­vi­čie­nė "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, no­rint gau­ti au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mo ar pri­tai­ky­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ją, vi­sa­da bu­vo.

"Žmo­gus ga­li ir ne­vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lio, bet "po­pie­riu­ką" (vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą – aut. pa­st.) tu­ri tu­rė­ti", – sa­ko J. Ta­ra­se­vi­čie­nė.

Pa­sak są­jun­gos at­sto­vės, spe­cia­lu­sis leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mo ir jo tech­ni­nio pri­tai­ky­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos po­rei­kis nu­sta­to­mas as­me­nims nuo 18 me­tų. Taip pat kom­pen­sa­ci­ją ga­li gau­ti tė­vai, au­gi­nan­tys ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tį vai­ką.

"Ge­rai tai, kad nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos šei­mos tu­ri tei­sę gau­ti šią kom­pen­sa­ci­ją ir to­liau, jei­gu neį­ga­liam vai­kui, su­ka­kus 18 me­tų, ne­pert­rau­kia­mai nu­sta­ty­tas slau­gos po­rei­kis", – įsta­ty­mų pa­si­kei­ti­mus ko­men­tuo­ja J. Ta­ra­se­vi­čie­nė.

Ar J. Bo­jar ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti šia ga­li­my­be gau­ti kom­pen­sa­ci­ją?

J. Ta­ra­se­vi­čie­nė sa­ko, kad to­kiu at­ve­ju rei­kė­tų pa­teik­ti do­ku­men­tus, įro­dan­čius, kad nuo pat vai­kys­tės mo­te­riai bu­vo nu­sta­ty­tas ne­pert­rau­kia­mas slau­gos po­rei­kis, ta­čiau į kom­pen­sa­ci­ją grei­čiau­siai ga­lė­tų pre­ten­duo­ti tik neį­ga­lio­sios tė­vai.

"Šiuo me­tu ga­lio­jan­čio­je tvar­ko­je nu­ma­ty­ta, kad jei­gu šei­mos, au­gi­nan­čios neį­ga­lų vai­ką, na­rys, ku­ris krei­pia­si dėl kom­pen­sa­ci­jos sky­ri­mo, ne­tu­ri vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, šį pa­žy­mė­ji­mą ga­li pa­teik­ti jo su­tuok­ti­nis ar­ba kar­tu gy­ve­nan­tis ir bend­rą ūkį tvar­kan­tis as­muo. Toks as­muo tu­ri pa­teik­ti do­ku­men­tus, įro­dan­čius, kad jis yra tei­sė­tas glo­bė­jas (rū­pin­to­jas) ar neį­re­gist­ra­vęs san­tuo­kos ir bend­rą ūkį tvar­kan­tis as­muo ar pa­na­šiai", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė "Sod­ros" ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Sau­lius Jar­ma­lis.

Vis­gi pa­sa­ky­ti konk­re­čiai, ar J. Bo­jar pri­klau­sy­tų kom­pen­sa­ci­ja, S. Jar­ma­lis sa­kė ne­ga­lįs, ne­tu­rė­da­mas vi­sų duo­me­nų apie neį­ga­lią­ją.

Pra­šo pa­vež­ti ir į ka­pi­nes

Ką da­ry­ti tiems neį­ga­lie­siems, ku­riems kom­pen­sa­ci­ja ne­prik­lau­so, o sa­vo lė­šo­mis įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį per bran­gu?

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Kęs­tu­čio Pau­liu­ke­vi­čiaus ži­nio­mis, Šiau­liuo­se neį­ga­lių­jų ir se­ny­vų žmo­nių pa­ve­žė­ji­mo pa­slau­gas tei­kia tik jų cent­ras.

"Bu­vo dar klai­pė­die­čių įmo­nė, bet jų įkai­niai bu­vo di­de­li, ma­žai kas už­si­sa­ky­da­vo, neiš­si­lai­kė", – sa­ko K. Pau­liu­ke­vi­čius.

Au­to­bu­siu­kus, pri­tai­ky­tus vež­ti ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­čius žmo­nes, tu­ri ir kai ku­rios neį­ga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos, ta­čiau jie nau­do­ja­mi tik or­ga­ni­za­ci­jos na­rių reik­mėms: vyk­ti į ren­gi­nius, eks­kur­si­jas ir pa­na­šiai.

So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras pa­vėžė­ji­mo pa­slau­gas tei­kia ne tik neį­ga­lie­siems, bet ir se­ny­viems, pa­si­li­go­ju­siems žmo­nėms, ku­rie tu­ri ju­dė­ji­mo pro­ble­mų ir dėl to ne­ga­li nau­do­tis vi­suo­me­ni­niu ar in­di­vi­dua­liu trans­por­tu.

Pas­lau­ga yra tei­kia­ma nu­vyk­ti į ug­dy­mo ir gy­dy­mo įstai­gas, rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rus, dia­li­zėms at­lik­ti, į die­nos užim­tu­mo gru­pę. Mies­to ri­bo­se ši pa­slau­ga kai­nuo­ja 25 cen­tus už ki­lo­met­rą, o vyks­tant į gy­dy­mo įstai­gas už mies­to ri­bų – 15 cen­tų už ki­lo­met­rą.

Pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­goms teik­ti cent­ras tu­ri tris au­to­mo­bi­lius: vie­ną nau­ją ir du se­nus. K. Pau­liu­ke­vi­čius sa­ko, kad ši pa­slau­ga la­bai rei­ka­lin­ga. Per die­ną bū­na 4–5 už­sa­ky­mai. Ir žmo­nės pra­šo nu­vež­ti ne tik į po­lik­li­ni­ką, ban­ką ar ki­tą įstai­gą.

"Ga­na daž­nai su­lau­kia­me pra­šy­mų nu­vež­ti į ka­pi­nes, de­ja, to­kios pa­slau­gos ne­ga­li­me su­teik­ti", – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Ne­ve­ža­mi cent­ro trans­por­tu neį­ga­lūs, se­ny­vi ir li­go­ti žmo­nės ir į teat­rus, ki­nus, ren­gi­nius, par­duo­tu­ves ar tie­siog pa­si­bū­ti mies­te ar gam­to­je.

K. Pau­liu­ke­vi­čius sa­ko, kad to­kia pa­slau­ga grei­čiau­siai tu­rė­tų di­de­lę pa­klau­są, ta­čiau neat­si­ran­da ve­žė­jo, nes tai ne­pel­nin­ga.

Vil­niu­je, Klai­pė­do­je, Kau­ne, Za­ra­suo­se, Vi­sa­gi­ne, Pa­ne­vė­žy­je vei­kia "So­cia­li­nis tak­si". Jo pa­slau­gos va­žiuo­jant iki 5 ki­lo­met­rų at­stu­mą į vie­ną pu­sę re­gist­ruo­tiems var­to­to­jams kai­nuo­ja 1,5 eu­ro, nuo 5 iki 10 km – 2 eu­rai, 10–15 km – 2,5 eu­ro. Kai ke­lio­nė vir­ši­ja 15 ki­lo­met­rų, ima­mas 20 cen­tų mo­kes­tis už ki­lo­met­rą. Tie­sa, ne­re­gist­ruo­tiems var­to­to­jams pa­slau­ga tris kar­tus bran­ges­nė.

O ką da­ry­ti, jei­gu aš su duk­ra no­riu nu­va­žiuo­ti į kaž­ko­kį ren­gi­nį, į ki­ną ar tie­siog į gam­tą?