Kolegijos pastate – Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nuo šiol Šiau­lių mies­to pie­ti­nės da­lies gy­ven­to­jai ap­tar­nau­ja­mi So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­riu­je, ku­ris įsi­kū­rė Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­jos pastato 2 aukš­te.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­rius, ap­tar­nau­jan­tis pie­ti­nio mies­to da­lies gy­ven­to­jus, prieš dvi sa­vai­tes per­si­kė­lė į nau­jas pa­tal­pas, esan­čias Lie­tu­vos Šiau­rės ko­le­gi­jos pa­sta­to (Til­žės g. 22) ant­ra­me aukš­te. Va­kar įvy­ko ofi­cia­lus sky­riaus ati­da­ry­mas.

Į Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­jos pa­sta­to ant­rą aukš­tą sky­rius per­si­kė­lė iš Ai­do gat­vės 10A. Pa­sak So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­riaus ve­dė­jos Auš­ros Gai­liū­nie­nės, anks­tes­nės pa­tal­pos bu­vo vi­siš­kai ne­pri­tai­ky­tos gy­ven­to­jams ap­tar­nau­ti: ne­bu­vo lau­kia­mo­jo, kur žmo­nės ga­lė­tų pri­sės­ti ir ra­miai pa­lauk­ti sa­vo ei­lės, ne­bu­vo ir tua­le­to klien­tams. Pa­čių dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gos ir­gi bu­vo pra­stos, kai ku­riuo­se ka­bi­ne­tuo­se neat­si­da­ry­da­vo lan­gai, pa­tal­pos se­niai re­mon­tuo­tos, pa­ts pa­sta­tas ava­ri­nės būk­lės.

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas sa­kė, kad eko­no­miš­kai la­biau ap­si­mo­kė­jo par­duo­ti se­nas pa­tal­pas, o sky­rių per­kel­ti į tvar­kin­gas nuo­mo­ja­mas. Bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas ir jį lai­mė­jo Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­ja, pa­siū­liu­si ge­rai įreng­tas 309 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­pas už 5,8 eu­ro nuo­mos mo­kes­tį už kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį. Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta pen­ke­riems me­tams.

Iš pra­džių svars­ty­ta vi­sus So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­riaus pa­da­li­nius su­kel­ti į pa­tal­pas Til­žės g. 170, ta­čiau pie­ti­nė­je mies­to da­ly­je ap­tar­nau­ja­ma net 45 pro­cen­tai vi­sų Šiau­lių gy­ven­to­jų, tad pa­da­li­nį nu­tar­ta pa­lik­ti.

Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­jos pa­tal­po­se įsi­kū­rė 13 dar­buo­to­jų – vy­res­nių­jų ir vy­riau­sių­jų so­cia­li­nių iš­mo­kų spe­cia­lis­tų, ku­rie dir­ba su gy­ven­to­jais, tei­kia in­for­ma­ci­ją, prii­ma pra­šy­mus so­cia­li­nėms iš­mo­koms ir kom­pen­sa­ci­joms, tik­ri­na do­ku­men­tus, su­ve­di­nė­ja duo­me­nis į sis­te­mą ir skai­čiuo­ja mi­nė­tas iš­mo­kas.

Ati­da­ry­mo pro­ga Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams ir žur­na­lis­tams su­reng­ta ne­di­de­lė eks­kur­si­ja po sky­rių.

Sky­riu­je įreng­tas lif­tas, tua­le­tas, erd­vus lau­kia­ma­sis gy­ven­to­jams su šiuo­lai­kiš­ka klien­tų ei­lių re­gu­lia­vi­mo sis­te­ma, pa­tei­kia­ma rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja in­for­ma­ci­nė­je len­to­je bei vaiz­do įra­šais ek­ra­ne. Taip pat įreng­ta kom­piu­te­ri­zuo­ta vie­ta klien­tams, kur su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­teik­ti elekt­ro­ni­nį pra­šy­mą sa­va­ran­kiš­kai ar su dar­buo­to­jo pa­gal­ba.

Dar­buo­to­jams su­da­ry­tos ge­ros dar­bo są­ly­gos švie­siuo­se, erd­viuo­se, ven­ti­liuo­ja­muo­se ka­bi­ne­tuo­se, įreng­ta vir­tu­vė­lė ir pa­si­ta­ri­mų kam­ba­rys.

Pa­sak A. Gai­liū­nie­nės, nuo šiol pie­ti­nio gy­ven­to­jus ap­tar­nau­jan­tis So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­riaus yra ir ge­riau pa­sie­kia­mas, nes ne­to­lie­se yra au­to­bu­sų sto­te­lės.