"Šiauliai" biudžetą dalysis su moterų komanda

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
An­ta­nas Si­rei­ka (antras iš de­ši­nės) prie­kaiš­ta­vo dėl klu­bo va­dy­bos, nes per­spek­ty­vius žai­dė­jus grei­tia "nu­siur­bia" ki­tos ko­man­dos. Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas (antras iš kairės) aiš­ki­no, kad krep­ši­nis – vie­nas iš bū­dų ge­rin­ti mies­to įvaiz­dį: "Ti­kiu ko­man­da, ti­kiu krep­ši­nio bend­ruo­me­ne, bet ly­giai taip pat ti­kiu ir fut­bo­lo, tink­li­nio, reg­bio bend­ruo­me­ne".
Pir­ma­die­nį Šiau­lių are­no­je krep­ši­nio klu­bas "Šiau­liai" spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­skel­bė, kad klu­bui nuo šiol pri­klau­sys ir mo­te­rų ko­man­da. "Šiau­liai" taip pat pri­sta­tė bū­si­mo se­zo­no tiks­lus, biu­dže­tą.
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, su­ži­no­jęs apie ki­tų sa­vi­val­dy­bių di­des­nį in­dė­lį į krep­ši­nio ko­man­dų biu­dže­tą sa­kė: "Man at­ro­do, kad šiai die­nai mes esa­me per silp­ni. Neat­ro­do­me to­kia­me ly­gy­je, ko­kia­me yra ki­tos LKL ko­man­dos".

Biu­dže­tas – 700 tūks­tan­čių eu­rų

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas džiau­gė­si, kad mies­to krep­ši­nis at­si­ga­vo ir ne­bė­ra fi­nan­si­nių pro­ble­mų, ko­kių bu­vo 2015-ai­siais.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­drą­si­no klu­bo va­do­vy­bę to­liau siek­ti sa­vo tiks­lų ir pa­ža­dė­jo, jog ša­lia Šiau­lių are­nos ne­tru­kus iš­kils fut­bo­lo ma­nie­žas.

"Šiau­lių" val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Na­cic­kas sa­kė, jog klu­bo biu­dže­tas šį se­zo­ną bus apie 700 tūks­tan­čių eu­rų, iš jų 270 tūks­tan­čių eu­rų ski­ria Sa­vi­val­dy­bė. 70 tūks­tan­čių eu­rų ke­liaus "Šiau­lių" mo­te­rų ko­man­dai.

Mo­te­rų ko­man­dai va­do­vaus Ro­mual­das Pet­ro­nis – pa­ty­ręs tre­ne­ris, ku­ris praė­ju­sį se­zo­ną dir­bo asis­ten­tu Prie­nų "Sky­cop" tre­ne­rių šta­be.

Sko­lų "pra­ktiš­kai ne­li­ko"

Prieš ke­le­rius me­tus "Šiau­lius" ka­ma­vo sko­los, ta­čiau da­bar, anot A. Na­cic­ko "klu­bo fi­nan­si­nė pa­dė­tis sta­bi­li­za­vo­si": "Prak­tiš­kai sko­lų ne­be­li­ko, iš­sky­rus vie­ną ne­ti­kė­tai at­si­ra­du­sią sko­lą. Dėl jos by­li­nė­jo­mės teis­me ir netgi už­dir­bo­me 2 000 eu­rų į klu­bo biu­dže­tą".

Ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka iš­li­ko at­sar­gus – se­zo­nas dar ne­pra­si­dė­jo ir vie­na vie­ta ko­man­do­je dar lais­va. Pa­sak tre­ne­rio, su­dė­tis se­zo­no me­tu tik­rai ga­li keis­tis.

Tre­ne­ris iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą klu­bo va­dy­bos ko­ky­be: "Svar­biau­sia mums yra su­si­tvar­ky­ti va­dy­bą. Nu­si­pir­ko­me Nic­ką Zeis­lof­tą, ku­ris ki­tą va­sa­rą iš­va­žia­vo. Praė­ju­sią va­sa­rą ra­do­me Ka­ro­lį Lu­ko­šiū­ną, pa­si­ra­šė­me tre­jų me­tų kont­rak­tą, bet agen­tai vis tiek su­ge­bė­jo jam ras­ti ge­res­nį kont­rak­tą".

Me­ras: "Šiai die­nai mes esa­me per silp­ni"

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos pa­bai­go­je "Šiau­lių" klu­bo va­do­vai įsi­vė­lė į sa­vo­tiš­ką žo­džių ka­rą su mies­to me­ru A. Vi­soc­ku. Kai kal­ba pa­kry­po apie pi­ni­gus ir ko­kią da­lį klu­bui ski­ria mies­to Sa­vi­val­dy­bė, "Šiau­lių" va­do­vai pu­siau juo­kais me­ro pa­klau­sė: "Ar ži­no­te, kiek Klai­pė­da ski­ria sa­vo mies­to ko­man­dai pi­ni­gų?".

A. Vi­soc­kas nu­ste­bo, kai su­ži­no­jo, jog "Nep­tū­nas" iš Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės gau­na apie 600 tūks­tan­čių eu­rų. Me­ras pa­klau­sė: "Ar Vil­nius ski­ria tiek?". Su­lau­kęs tei­gia­mo at­sa­ky­mo, A. Vi­soc­kas iš­dės­tė sa­vo po­zi­ci­ją.

"Man at­ro­do, kad šiai die­nai mes esa­me per silp­ni. Neat­ro­do­me to­kia­me ly­gy­je, ko­kia­me yra ki­tos LKL ko­man­dos, tad fi­lo­so­fuok kiek no­ri, bet vis­kas at­si­re­mia į pi­ni­gus. Šiau­lių vers­las nė­ra be­ri­bis".

Klu­bo va­do­vai tei­gė, kad di­de­lių tiks­lų kel­ti ne­si­no­ri, tad se­zo­nas bū­tų pa­vy­kęs pa­te­kus į LKL at­kren­ta­mą­sias var­žy­bas, o di­de­liu pa­sie­ki­mu bū­tų penk­to­ji vie­ta.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­ją už­bai­gė nau­jo­jo klu­bo lo­go­ti­po pri­sta­ty­mas. Ar­tė­jan­tis se­zo­nas "Šiau­lių" klu­bui – 25-asis. Anot klu­bo va­do­vų, to­kiai pro­gai no­rė­jo­si su­teik­ti pra­smę, o apie lo­go­ti­po kei­ti­mą bu­vo gal­vo­ja­ma jau ke­le­rius me­tus.

LKL čem­pio­na­to ko­vas "Šiau­liai" pra­dės rug­sė­jo 22 die­ną rung­ty­nė­mis na­muo­se su Kau­no "Žal­gi­riu".

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ro­mual­das Pet­ro­nis yra tre­ni­ra­vęs Ru­si­jos, Uk­rai­nos, Lie­tu­vos vy­rų klu­bus, Lie­tu­vos jau­ni­mo (iki 20 me­tų) mo­te­rų rink­ti­nę. Da­bar jis va­do­vaus "Šiau­lių" mo­te­rų ko­man­dai.

Komentarai

Balamuc    Ant, 2019-08-27 / 08:32
Pinigų krepšiniui? Neee... Geriau įmest dar keletą milijonų į oro uosto "Naujieji Vasiukai" projektą.
Siauliu valdziai    Ant, 2019-08-27 / 09:11
Geda tai šaikai.. yra ir kitokiu sporto saku mieste, jie uzieme paskutine vieta.. pagal ka taryba skirsto pinigus.. politinis nepotizmas..,fu..fuuuuu...nekoks kvapas eina is ten..brrrrrr..
miestietis    Ant, 2019-08-27 / 09:26
Aš sakiau ir sakysiu- Šiaulių arena didžiąja dalimi buvo pastatyta krepšiniui ir ją būtina atiduoti tiems, kas mieste vysto krepšinį. Kokią tiksliai surasti valdymo formulę, tegul sprendžia arenos savininkas- savivaldybė, bet reikia, ir būtina, surasti tokį modelį, kad visas uždirbtas pelnas iš arenos veiklos, būtų skiriamas miesto krepšinio finansavimui, ir užtikrinu, kad nereikėtu papildomai skirti mokesčių mokėtojų kruvinai uždirbtų. Taip paprasta ir aišku, kad aiškiau ir būti negali.
???    Ant, 2019-08-27 / 09:37
O kada miestui baseinas bus pastatytas? Nuo 2007 metų stato popieriuose.. Tokie maži miesteliai kaip Biržai, Šilalė - jau pasistatė, o Šiaulių valdžiai gyventojų sveikatinimas nei kiek nerūpi..
Benas    Ket, 2019-08-29 / 00:58
Atvirai kalbant norėčiau džiaugtis jog Šiauliai rūpinasi krepšinio ateitimi kalbant apie savo komandą tačiau galbūt pradėkim nuo to jog pokyčiai turi būti rimti ir svarbus treneris privalo atsižvelgti į tai jog pats laikas kurti nauja jauna komandą galbūt keleta nauju žaidėju kurie solidžiai žaidžia NKL o galbūt ir laisvu žaidėju iš LKL laisvu agentu.. Tikrai ne iš užsienio nes tai jau gėda nebūkit kaip Rytas ir Žalgiris daugiau į užsieni dairosi bijo čia kurti talentus ir jaunima raginti tobulėti.. Žodžiu džiaugiuosi dėl Šiaulių, bet pokyčiai penkėtuke privalo atsirasti..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.