Rozalimą vėl tapo dailininkai

Ritos GRIGALIENĖS nuo­tr.
Yu­no­na Gos­ha­dze prie sa­vo pa­veiks­lų.
Lie­pos 26 d. Pak­ruo­jo si­na­go­go­je vy­ko tarp­tau­ti­nio dai­lės ple­ne­ro „Dar kar­tą ten, kur ošia pu­šys...“ ati­da­ry­mas ir pa­ro­da. Ple­ne­ras vyks­ta Ro­za­li­me.

Be­ne pa­sku­ti­nis ple­ne­ras

Ple­ne­ro or­ga­ni­za­to­re ir rė­mė­ja įvar­di­ja­ma vi­suo­me­ni­nin­kė Vi­da Ig­nat­je­vie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad šis, penk­ta­sis, tarp­tau­ti­nis dai­lės ple­ne­ras, vyk­sian­tis Ro­za­li­mo apy­lin­kė­se, tu­rė­tų bū­ti pa­sku­ti­nis.

„Gal­būt pa­var­gau, iš­si­sė­miau, la­bai no­rė­čiau, kad kas nors pe­rim­tų ma­no es­ta­fe­tę. Pri­si­dė­čiau ta­da, jei­gu ma­no pa­gal­ba bus rei­ka­lin­ga. Na, o jei­gu ka­da nors Ro­za­li­me bus si­na­go­ga, prie or­ga­ni­za­vi­mo tik­rai su­grį­šiu,“ – sa­ko or­ga­ni­za­to­rė.

Pir­mo­jo ple­ne­ro su­ma­ny­to­ja ir krikš­ta­mo­tė – Vi­dos duk­ra Ali­na Ar­mo­nie­nė, ku­ri su dai­li­nin­ke ir šio ple­ne­ro koor­di­na­to­re Dia­na Zvied­rie­ne yra drau­gės. Ali­na pa­siū­liu­si ma­mai pri­si­dė­ti, ren­giant ple­ne­rą, o ši su­ti­ku­si. Ak­ty­viai prie su­ma­ny­mo pri­si­dė­jo ir tų lai­kų Ro­za­li­mo kle­bo­nas Al­gi­man­tas Ži­bė­nas.

Tarp da­ly­vių – vieš­nia iš Sa­kart­ve­lo

Ple­ne­ro koor­di­na­to­rė D. Zvied­rie­nė pri­sta­tė kiek­vie­ną ple­ne­ro da­ly­vį. Vie­na iš jų – Yu­no­na Gos­ha­dze iš Tbi­li­sio. Yu­no­na sva­jo­jo pa­ma­ty­ti Lie­tu­vą, jau pra­de­da su­pras­ti lie­tu­viš­kai. Ro­za­li­mas – tre­čia ap­lan­ky­ta Lie­tu­vo­je vie­to­vė. Yu­no­na yra Sa­kart­ve­lo dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė. Ji pa­ro­dai at­ve­žė tris kū­ri­nius.

Pro­jek­to koor­di­na­to­rės D. Zvied­rie­nės at­si­vež­ti kū­ri­niai – itin švie­sių, ža­lių spal­vų, tie­siai iš Lie­tu­vos pie­vų.

Ple­ne­ro ra­di­niu įvar­din­tas ta­py­to­jas Ro­mual­das Ra­dze­vi­čius, ki­lęs nuo Ro­za­li­mo, gy­ve­nęs Si­gu­tė­nuo­se ir Klo­vai­niuo­se, Pa­dau­gu­vo­je. Dai­li­nin­kas pa­si­da­li­no vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mais.

Ta­py­to­ja Ina Ado­mai­tie­nė iš Kau­no – taip pat ple­ne­ro nau­jo­kė. Ji pa­si­džiau­gė, kad Pak­ruo­jy­je at­sta­to­mi se­ni pa­sta­tai.

Ni­jo­lė Trin­kū­nie­nė iš Ig­na­li­nos Ro­za­li­me sve­čiuo­sis pir­mą kar­tą. Ji – dai­lės mo­ky­to­ja. N. Trin­kū­nie­nės pa­veiks­luo­se – gė­lių žie­dai.

Ilo­na Žvi­na­kie­nė iš Plun­gės – ple­ne­ro sen­bu­vė, ap­si­lan­kiu­si Pak­ruo­jo si­na­go­go­je pir­mą kar­tą.

Ta­py­to­jui Ra­mū­nui Da­giui iš Rad­vi­liš­kio ple­ne­rai – va­sa­ros pra­lei­di­mo bū­das. Jo pa­veiks­luo­se ga­li­ma įžvelg­ti, kaip jis pa­ts juo­ka­vo, nuo vai­kys­tės re­gė­tų ge­le­žin­ke­lio apy­lin­kių vaiz­dus.

Dai­li­nin­kų pri­si­sta­ty­mo pa­bai­go­je ta­py­to­ja iš Vil­niaus Ag­nė Če­pu­ly­tė, pri­tar­da­ma gi­ta­ra, do­va­no­jo sa­vo at­lie­ka­mas dai­nas.

Dar­bai bus do­va­no­ja­mi ra­jo­nui

Dai­li­nin­kai įsi­kū­rė Ro­za­li­mo bend­ruo­me­nės na­muo­se ir pas Vi­dą Ig­nat­je­vie­nę. Ža­da­ma dirb­ti pro­duk­ty­viai. Ple­ne­ro už­da­ry­mas – rugp­jū­čio 1 d. Ro­za­li­mo bend­ruo­me­nės na­muo­se. Bent po­rą iki to lai­ko nu­ta­py­tų pa­veiks­lų ža­da­ma pa­do­va­no­ti Pak­ruo­jo ra­jo­nui. Dai­lės prie­mo­nių ta­py­to­jai ga­vo iš rė­mė­jų.