Karščius įveikti padės atnaujintas paplūdimys

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.
Šio­mis die­no­mis baig­tas at­nau­jin­ti Pae­že­rių pa­plū­di­mys – nuo žo­lių iš­lais­vin­ta pa­kran­tė, at­vež­ta švie­žio smė­lio, o di­de­li ak­me­nys su­dė­ti į iš­vaiz­džią gru­pę.
Ro­za­li­mo se­niū­ni­jos pa­stan­go­mis ir lė­šo­mis bu­vo at­nau­jin­tas po­pu­lia­rus Pae­že­rių pa­plū­di­mys, vie­nas iš ofi­cia­liai re­gist­ruo­tų Pak­ruo­jo ra­jo­ne.

Sam­dy­tu eks­ka­va­to­riu­mi bu­vo nuo žo­lių iš­va­ly­ta Lai­čių II-ojo tven­ki­nio (taip jis va­di­na­mas ofi­cia­liai) pa­kran­tė. Iš pa­plū­di­mio smė­lio iš­rink­ti stam­būs pa­vo­jų ke­lian­tys rie­du­liai, jie su­dė­ti į iš­vaiz­džią gru­pę ar­čiau pa­kran­tės. Poil­sio zo­na pra­plės­ta – nuo smė­lio nu­kas­tas dir­vos ir ve­lė­nos sluoks­nis. Ro­za­li­mo se­niū­ni­ja dar nu­pir­ko ir pa­kran­tė­je pa­py­lė apie pen­kias­de­šimt ku­bi­nių met­rų smė­lio, kad iš­ly­gin­tų pa­plū­di­mį.

Ro­za­li­mo se­niū­nas Vy­tau­tas Ka­ni­šaus­kas "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad at­nau­jin­ti vie­ną po­pu­lia­riau­sių ra­jo­ne poil­sio prie van­dens zo­ną pla­nuo­ta jau po­rą me­tų. To­kių pa­gei­da­vi­mų tiek se­niū­nas, tiek ki­ti se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai gir­dė­jo ir iš vie­tos gy­ven­to­jų, ir iš Ro­za­li­mo apy­lin­kių sve­čių.

"Pas­ku­ti­nį kar­tą Pae­že­rių pa­plū­di­mys bu­vo iš es­mės tvar­ky­tas gal prieš de­šimt­me­tį. Per tą lai­ką nu­si­dė­vė­jo suo­le­liai, sta­las, per­si­ren­gi­mo ka­bi­na. Už­žė­lė priė­ji­mas prie van­dens. Inf­rast­ruk­tū­rą pra­dė­jo­me at­nau­jin­ti jau prieš va­sa­ros se­zo­ną: bu­vo re­konst­ruo­ta se­no­ji ir pa­sta­ty­ta dar vie­na per­si­ren­gi­mo ka­bi­na. At­nau­jin­tos me­di­nės suo­lų, sta­lų da­lys. Smė­lio pa­kran­tės ly­gi­ni­mas, va­ly­mas nuo žo­lių – jau pa­sku­ti­nie­ji dar­bai", – sa­kė V. Ka­ni­šaus­kas.

At­nau­jin­ti pa­plū­di­mį Ro­za­li­mo se­niū­ni­jai kai­na­vo še­šis tūks­tan­čius eu­rų.

Pi­ni­gai dar­bams paim­ti iš se­niū­ni­jos biu­dže­to, ap­lin­kos prie­žiū­rai skir­tų lė­šų. Anot se­niū­no, di­die­siems mies­tams ga­lin­ti at­ro­dy­ti kuk­li su­ma – treč­da­lis vi­siems me­tams se­niū­ni­jos ap­lin­kai tvar­ky­ti skir­tų pi­ni­gų. Tad su­tvar­kius vi­sa­me ra­jo­ne po­pu­lia­rų pa­plū­di­mį, ki­tiems dar­bams pi­ni­gus pri­sieis griež­tai tau­py­ti.

Sut­var­ky­tą pa­plū­di­mį poil­siau­to­jai ne­tru­ko pa­ste­bė­ti – so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­si­py­lė nuo­trau­kų se­ri­jos. Ši vie­ta Pak­ruo­jo ra­jo­ne po­pu­lia­ri tarp mėgs­tan­čių­jų poil­siau­ti prie van­dens šei­mo­mis.

Ato­kiau nuo ke­lio esan­ti ap­tver­ta poil­sia­vie­tė lai­ko­ma sau­gia vai­kams, į ją ne­re­tai už­su­ka ir ke­lei­vių gru­pės.