Planų mažinti Rozalimo miško parką kol kas atsisakyta

Eri­kos Ki­žie­nės nuo­tr.
Lai­čių žvy­ro kar­je­ras, esan­tis Ro­za­li­mo miš­ko par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Čia „pa­ša­li­niams“ įei­ti drau­džia­ma.
Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pro­jek­tą "Dėl lei­di­mo keis­ti vie­to­vės lyg­mens Pak­ruo­jo ra­jo­no Ro­za­li­mo miš­ko par­ko spe­cia­lų­jį pla­ną ir pla­na­vi­mo tiks­lų nu­sta­ty­mo" išė­mė iš dar­bot­var­kės. Gy­ven­to­jai ap­gy­nė par­ką ir žvy­ro kar­je­ras par­ko te­ri­to­ri­jo­je kol kas ne­bus ple­čia­mas.

Spren­di­mo pro­jek­tas dėl Ro­za­li­mo miš­ko par­ko ri­bų tu­rė­jo bū­ti svars­to­mas kaip pen­kio­lik­tas Ta­ry­bos po­sė­džio klau­si­mas. Klau­si­mą išim­ti iš dar­bot­var­kės pa­siū­lė Vie­ti­nio ūkio, kai­mo ir ap­lin­kos ko­mi­te­tas.

Svars­tant šį klau­si­mą, nu­si­ša­li­no Jus­ti­nas Ma­ci­jaus­kas, AB "Me­res­ta" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, bei Ge­di­mi­nas Ma­ci­jaus­kas, pa­sta­ro­jo sū­nus, taip pat dir­ban­tis AB "Me­res­ta". Bū­tent "Me­res­tos" va­do­vas ir krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę, ieš­ko­da­mas ga­li­my­bės iš­plės­ti žvy­ro kar­je­ro ri­bas Ro­za­li­mo miš­ko par­ko te­ri­to­ri­jo­je.

Iš po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių 24 Ta­ry­bos na­rių sa­vo nuo­mo­nę vie­nin­gai iš­reiš­kė 22. Pa­si­sa­kiu­sių­jų prieš pa­siū­ly­mą ne­bu­vo.

Ra­šė­me, kad rugp­jū­čio 19 die­ną Ro­za­li­mo se­niū­ni­jo­je Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja gy­ven­to­jams pri­sta­tė Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą, pa­gal ku­rį bū­tų lei­džia­ma keis­ti Ro­za­li­mo miš­ko par­ko ri­bas iš­žval­gy­tų nau­din­gų­jų iš­ka­se­nų te­ri­to­ri­jo­je. Pa­kei­tus ri­bas, miš­ko par­ko plo­tas su­ma­žė­tų apie 8,8 ha. Nau­din­go­sios iš­ka­se­nos – žvy­ras. Bū­tų pra­plės­tas 4 ha plo­to AB "Me­res­ta" eksp­loa­tuo­ja­mas Lai­čių tel­ki­nio žvy­ro kar­je­ras, ku­ris šiuo me­tu ap­tver­tas spyg­liuo­ta vie­la.

Bu­vo ren­ka­mi pa­ra­šai prieš to­kį Ta­ry­bos spren­di­mą. Taip pat or­ga­ni­zuo­tas pa­si­prie­ši­ni­mas spren­di­mui, ren­kant pa­ra­šus po pe­ti­ci­ja in­ter­ne­te.