Politikas dėl žvyro "lenda" į parką

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Spe­cia­lio­jo pla­na­vi­mo ini­cia­to­rės AB „Me­res­ta“ va­do­vas Jus­ti­nas Ma­ci­jaus­kas yra ir Pak­ruo­jo ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, be to, Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.
Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pri­sta­tė Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo pa­gal AB "Me­res­ta" pra­šy­mą bū­tų lei­džia­ma keis­ti Ro­za­li­mo miš­ko par­ko ri­bas. Po­sė­dis vyks jau ket­vir­ta­die­nį, rugp­jū­čio 29-ąją. Ro­za­li­mo ir jo apy­lin­kių gy­ven­to­jai vers­li­nin­kų no­rais pa­si­pik­ti­no. "Me­res­tos" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jus­ti­nas Ma­ci­jaus­kas, ra­jo­no Gar­bės pi­lie­tis, pa­ts yra Ta­ry­bos na­rys, Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vas.

Gy­ven­to­jai tu­ri daug klau­si­mų

Ro­za­li­mo se­niū­ni­jo­je Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja gy­ven­to­jams pri­sta­tė Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą "Dėl lei­di­mo keis­ti vie­to­vės lyg­mens Pak­ruo­jo ra­jo­no Ro­za­li­mo miš­ko par­ko spe­cia­lų­jį pla­ną ir pla­na­vi­mo tiks­lų nu­sta­ty­mo". Pa­gal šį spren­di­mą bū­tų lei­džia­ma keis­ti Ro­za­li­mo miš­ko par­ko ri­bas iš­žval­gy­tų nau­din­gų­jų iš­ka­se­nų te­ri­to­ri­jo­je. Pa­kei­tus ri­bas, miš­ko par­ko plo­tas su­ma­žė­tų apie 8,8 ha. Nau­din­go­sios iš­ka­se­nos – žvy­ras. Bū­tų pra­plės­tas 4 ha plo­to AB "Me­res­ta" eksp­loa­tuo­ja­mas Lai­čių tel­ki­nio žvy­ro kar­je­ras, ku­ris šiuo me­tu ap­tver­tas spyg­liuo­ta vie­la bei sau­go­mas nuo gy­ven­to­jų pa­si­vaikš­čio­ji­mų už­ra­šu "pa­ša­li­niams įei­ti drau­džia­ma".

Se­niū­ni­jos sa­lė­je su­si­rin­ku­siems gy­ven­to­jams, po­li­ti­kams ra­jo­no me­ras Sau­lius Mar­gis aiš­ki­no, kad spren­di­mo pro­jek­tas pa­reng­tas, klau­si­mą ap­ta­rus su Ro­za­li­mo se­niū­ni­jos se­niū­nai­čiais ir bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kais, jį svars­tė ir Ro­za­li­mo bend­ruo­me­nės ta­ry­ba ir tuo me­tu prieš­ta­ra­vi­mų ne­bu­vo gau­ta. Pa­vie­ši­nus spren­di­mo pro­jek­tą, tarp ra­jo­no gy­ven­to­jų ki­lo dis­ku­si­jos ir iš­reikš­ti prieš­ta­ra­vi­mai, to­dėl ki­lo min­tis pa­si­kal­bė­ti su apy­lin­kių gy­ven­to­jais. Su­si­rin­ku­sie­siems bu­vo pri­sta­ty­tas že­mė­la­pis, nu­ro­dant vie­tą, kur bū­tų pa­keis­ta par­ko že­mės pa­skir­tis ir bū­tų ka­sa­mos nau­din­go­sios iš­ka­se­nos.

Su­si­rin­ku­sie­ji klau­sė, kie­no in­te­re­sams at­sto­vau­ja sa­vi­val­dy­bė? Ko­kia šio spren­di­mo nau­da sa­vi­val­dy­bei ir ra­jo­no žmo­nėms? Ar ra­jo­no žmo­nės yra in­for­muo­ti, kad Pak­ruo­jo ra­jo­nas yra vie­nas iš ma­žiau­siai miš­kų tu­rin­čių ra­jo­nų Lie­tu­vo­je? Ar tai – pa­sku­ti­nis žvy­ro tel­ki­nys ra­jo­ne, kad bū­tų brau­na­ma­si į rek­rea­ci­nę zo­ną? Gal­būt ne žvy­ras čia pri­va­čiam vers­lui rū­pi, o me­die­na? Kas pa­si­rū­pins sau­go­mais va­ba­lais, au­ga­lais, paukš­čiais? Kaip at­ro­dys Ro­za­li­mo par­kas po pa­kei­ti­mų, kai bus pra­dė­tas kas­ti žvy­ras?

S. Mar­gis kaip nau­dą įvar­di­jo tai, kad ple­čia­mas vers­las, iš­sau­go­mos dar­bo vie­tos ir dėl to iš­lie­ka ar­ba ky­la žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia, vers­lo įmo­nių apy­var­ta.

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ilo­na Ge­laž­ni­kie­nė nu­ro­dė, kad sa­vi­val­dy­bė tu­ri gin­ti ir pri­va­čių, ir ju­ri­di­nių as­me­nų in­te­re­sus, ir ig­no­ruo­ti krei­pi­mo­si ne­bu­vo ga­li­ma. Pa­ti­kin­ta, kad vi­suo­me­nės nuo­mo­nė šiuo at­ve­ju tu­ri di­džiau­sią įta­ką. Pas­vars­ty­ta ir apie Ro­za­li­mo miš­ko par­ko atei­tį – kas atei­ty­je pri­žiū­rės ta­kus, me­di­nes skulp­tū­ras, poil­sio vie­tas. Kel­tas klau­si­mas, gal­būt čia ga­lė­tų atei­ty­je pa­gel­bė­ti pri­va­tus vers­las, nau­do­jan­tis žvy­ro kar­je­rą?

Gyventojai renka parašus

Dar prieš su­si­rin­ki­mą bu­vo ren­ka­mi prieš­ta­rau­jan­čių to­kiam spren­di­mui pa­ra­šai. Su­si­rin­ki­me pa­si­sa­ky­ta, kad per vie­ną pa­rą su­rink­ta apie 900 ne­pri­ta­rian­čių par­ko te­ri­to­ri­jos su­ma­ži­ni­mui gy­ven­to­jų pa­ra­šų.

In­ter­ne­te esan­čia­me pe­ti­ci­jų pus­la­py­je pa­skelb­ta pe­ti­ci­ja „Prieš Ro­za­li­mo miš­ko par­ko plo­to ma­ži­ni­mą“. Ji ad­re­suo­ta Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, Sei­mo na­riams Arū­nui Gu­mu­liaus­kui ir An­ta­nui Ma­tu­lui. Va­kar jau bu­vo su­rink­ti 1 133 pa­ra­šai.

Ta­ry­bos na­rys – ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius

Val­dan­čių­jų są­ži­nin­gu­mu sua­be­jo­ta ir dėl ga­li­mo pri­va­čių­ ir vie­šų­jų in­te­re­sų konf­lik­to – AB "Me­res­ta" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jus­ti­nas Ma­ci­jaus­kas, ra­jo­no Gar­bės pi­lie­tis, yra sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos na­rys, val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vas.

Siū­ly­ta išim­ti šį klau­si­mą iš ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kės.

"Smė­lis ne­su­pus. Ateis lai­kas ir jis bus auk­so ver­tės", – sa­kė Ta­ry­bos na­rys Al­vy­das Žu­vi­nin­kas, Ro­za­li­mo gy­ven­to­jas. Vie­nas po ki­to pa­si­sa­kė Ro­za­li­mo miš­ko par­ko iš­sau­go­ji­mu su­si­rū­pi­nę gy­ven­to­jai. Jie tei­gė, kad tik­rai bus kam pa­si­rū­pin­ti ta­ke­lių re­mon­tu ir par­ko iš­sau­go­ji­mu.

Me­ras S. Mar­gis bei Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė I. Ge­laž­ni­kie­nė sa­kė be­veik ga­lin­tys pa­ža­dė­ti, kad klau­si­mas Ta­ry­bos po­sė­dy­je ­bus svars­to­mas, nes jiems esą svar­būs pe­ti­ci­jo­je su­rink­ti pa­ra­šai, su­si­rin­ku­sių­jų nuo­mo­nė. Ra­jo­no val­dan­tie­ji su­si­rin­ku­siuo­sius ra­mi­no, kad nė­ra tiks­lo prie­šin­ti bend­ruo­me­nę ir jo­kių są­moks­lų nė­ra.

Va­kar dar­bot­var­kė­je klau­si­mas te­be­bu­vo įra­šy­tas.

Nau­din­go­sios iš­ka­se­nos – žvy­ras. Bū­tų pra­plės­tas 4 ha plo­to AB "Me­res­ta" eksp­loa­tuo­ja­mas žvy­ro kar­je­ras.

Bend­ruo­me­nė jau gy­nė par­ką Ge­no­vai­tės Val­čiu­kie­nės ini­cia­ty­va

Ro­za­li­mo miš­ko par­kas įkur­tas 2001-ai­siais Ro­za­li­mo mies­te­lio bend­ruo­me­nės ir Lie­tu­vos ža­lių­jų ju­dė­ji­mo ini­cia­ty­va.

Par­ko plo­tas – 287,8 ha. Ro­za­li­mo ak­ty­vis­tės Ge­no­vai­tės Val­čiu­kie­nės (1934–2012) ini­cia­ty­va 2010 me­tų pa­bai­go­je įvy­ko su­si­ti­ki­mas dėl Ro­za­li­mo miš­ko par­ko iš­sau­go­ji­mo. Vie­šu­mu bu­vo už­kirs­tas ke­lias su­ma­ny­mams dar 4 hek­ta­rais pa­di­din­ti jau vei­kian­čio žvy­ro kar­je­ro te­ri­to­ri­ją ša­lia pu­šy­no. Ro­za­li­mo miš­ko par­ko bi­čiu­lių klu­bo ini­cia­ty­vi­nė gru­pė krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bą su pra­šy­mu, kad bū­ti­na ne tik ne­ma­žin­ti Ro­za­li­mo miš­ko par­ko plo­to, bet vi­są te­ri­to­ri­ją pa­skelb­ti kraš­to­vaiz­džio draus­ti­niu.

De­ba­tai dėl Ro­za­li­mo miš­ko atei­ties tę­sė­si dau­giau ne­gu de­šimt­me­tį. 2013 me­tais Ro­za­li­mo gi­ri­nin­ki­jo­je ati­da­ry­tas pa­žin­ti­nis ta­kas. Miš­ko par­ke poil­siui ir pra­mo­goms iš 290 ha miš­ko skir­ta 55 ha. Nau­jie­ji rek­rea­ci­niai ta­kai nu­si­drie­kia nuo Lai­čių tven­ki­nio iki Ro­za­li­mo mies­te­lio. Prie ta­kų įreng­tuo­se sten­duo­se pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie par­ko aug­me­ni­ją ir jos ver­tę, paukš­čius, žvė­ris, kraš­to is­to­ri­ją.

Ro­za­li­mo miš­ko pie­vo­se au­ga į Rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­ti au­ga­lai: rak­ta­žo­lė pe­le­nė­lė, tuk­lė, įvai­rių rū­šių ge­gū­nės. Drėg­nuo­se eg­ly­nuo­se stie­bia­si sau­go­mas sta­tu­sis at­gi­ris. Čia liz­dus su­ka ir pe­ri re­ti paukš­čiai: rau­don­gal­vės snie­ge­nos, svi­li­kai, je­ru­bės, per­kū­no ože­liai, rai­bo­sios de­vyn­bal­sės, eg­li­niai kry­žias­na­piai, vo­lun­gės ir ki­ti.

Eri­kos Ki­žie­nės nuotr.
Su­si­rin­ku­sie­ji į se­niū­ni­jos sa­lę pik­ti­no­si pro­jek­tu, ku­ria­me ma­ty­ti pri­va­čių ir vie­šų­jų in­te­re­sų konf­lik­tas.