Prisiekė nauja tarybos narė

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bo­je pri­sie­kė nau­ja ta­ry­bos na­rė Li­na Bud­rie­nė.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je prie­sai­ką da­vė nau­ja ta­ry­bos na­rė, so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos są­ra­še kan­di­da­ta­vu­si Li­na Bud­rie­nė, ku­ri pa­kei­tė dar­bą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ro­je pa­si­rin­ku­sį Ar­tū­rą Pa­liš­ke­vi­čių.

A. Pa­liš­ke­vi­čius pra­dė­jo dirb­ti Eko­no­mi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus pro­jek­tų ren­gi­mo ir val­dy­mo vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu. Pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio įga­lio­ji­mai nu­trūks­ta, nes jo nau­jos pa­rei­gos ne­su­de­ri­na­mos su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­go­mis.

Li­na Bud­rie­nė dir­ba Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­lo kū­no kultūros–šokių mo­ky­to­ja me­to­di­nin­ke, va­do­vau­ja Spor­to cent­ro šo­kė­joms, spor­to klu­bui „Avan­tiū­ra“. Yra bai­gu­si Šiau­lių Uni­ver­si­te­tą, kū­no kul­tū­ros spe­cia­ly­bę.