Kultūros darbuotojams įjungtas taupymo režimas

Redakcijos ar­chy­vo nuo­tr.
Praė­ju­sia­me Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je ki­lus klau­si­mams, ko­kiu biu­dže­tu – su­ba­lan­suo­tu ar di­de­lė­mis sko­lo­mis – bus už­baig­ti 2019-ie­ji me­tai, už­duo­tas ir pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis ra­jo­ne ore sklan­dęs, bet vie­šai neį­var­dy­tas klau­si­mas: ar tie­sa, kad kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jams drau­džia­ma or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, ki­tu at­ve­ju jiems pa­tiems ir teks juos fi­nan­suo­ti, net pirk­ti sau­sai­nius ir ka­vą at­vyks­tan­tiems sve­čiams, lek­to­riams? Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė tai pa­nei­gė.

Už lė­šų val­dy­mą at­sa­ko va­do­vas

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rei Va­lei Kul­vins­kie­nei in­for­ma­vus, kad me­tų ga­le biu­dže­to sko­la bus žy­miai ma­žes­nė nei anks­čiau pla­nuo­ta, ras­ta bū­dų fi­nan­sus per­skirs­ty­ti ir lapkritį–gruodį ne­bus vi­siš­kai išeik­vo­tos ski­ria­mos „ei­lu­tės“, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­rys, so­cial­de­mok­ra­tas Min­dau­gas Bal­čiū­nas, ape­liuo­da­mas į tai, kad lė­šos smar­kiai tau­po­mos, pa­klau­sė: „Ar ga­li­te pa­neig­ti in­for­ma­ci­ją, kad kul­tū­ros dar­buo­to­jams drau­džia­ma da­ry­ti ren­gi­nius, kad jie jau per­ka rei­ka­lin­gas prie­mo­nes iš sa­vo men­kų at­ly­gi­ni­mų, net ka­vą, sau­sai­nius at­vyks­tan­tiems sve­čiams pa­vai­šin­ti?“

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė pa­reiš­kė drą­siai ga­lin­ti tai pa­neig­ti ir paaiš­ki­no, kad už ski­ria­mų asig­na­vi­mų, tai­gi, lė­šų, val­dy­mą at­sa­ko įstai­gų va­do­vai. Ne­bu­vę net kal­bos, nu­ro­dy­mo neor­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nių ir ne­pirk­ti tam bū­ti­nų prie­mo­nių. Bet ren­kan­tis, ar įsi­gy­ti kom­piu­te­rį, ar su­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mą va­ly­to­jai, dar­bo už­mo­kes­tis tur­būt yra svar­biau.

„Aš bu­vau nu­ste­bu­si, kad su­si­ti­ki­muo­se kai ku­rie įstai­gų va­do­vai iš­drį­so pa­sa­ky­ti pir­mą kar­tą gir­din­tys apie tai, jog lė­šas rei­kia tau­py­ti“, – po­sė­dy­je sa­kė Va­lė Kul­vins­kie­nė.

Tau­py­mo pro­gra­ma

Ta­ry­bos na­rys M. Bal­čiū­nas pa­kar­to­jo, kad ką jis sa­ko apie per­ka­mą ka­vą, esą tik­ri fak­tai, nors taip ne­tu­rė­tų bū­ti, nes ren­gi­niai – kai ku­rių mi­ni­mų įstai­gų pa­grin­di­nė veik­la, jos ne­ga­li­ma at­si­sa­ky­ti.

Jam pri­ta­rė Konst­ruk­ty­vio­sios opo­zi­ci­jos at­sto­vė, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė: „Ne­bė­ra, kur dė­ti akių, kai priei­na kul­tū­ros dar­buo­to­jai ir pa­sa­ko­ja, kad ren­gi­niai su­pla­nuo­ti, lek­to­riai pa­kvies­ti, o pi­ni­gų ne­bė­ra. Kai ku­rie kal­ba su­mo­kė­sian­tys pa­tys jiems iš ne­di­de­lių at­ly­gi­ni­mų.“

Re­dak­ci­ją taip pat pa­sie­kė neo­fi­cia­li in­for­ma­ci­ja, kad kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jai va­do­vų ra­gi­na­mi at­si­sa­ky­ti ren­gi­nių, nes lie­pia­ma tau­py­ti.

Ta­čiau pa­tys kul­tū­ros įstai­gų va­do­vai tvir­ti­na, kad es­mi­nių ren­gi­nių nie­kas neat­si­sa­ko, o apie kar­tais iš sa­vų lė­šų nu­per­ka­mą van­dens bu­te­liu­ką lek­to­riams pra­bi­lo tik Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė.

Drau­džia­ma – per stip­ru

Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Jo­vi­ta Šim­ke­vi­čiū­tė "Šiau­lių kraš­tui" tei­gė, kad bent jau ji pa­ti in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri, jog dar­buo­to­jai pirk­tų ka­vą, sau­sai­nius ar ko­kias prie­mo­nes ren­gi­niams iš sa­vo at­ly­gi­ni­mų.

„Mes lė­šo­mis ne­si­švais­to­me ir ne­švais­tė­me jų nie­ka­da, bet mo­ka­me, su­ge­ba­me iš­gy­ven­ti, – tei­gė bib­lio­te­kos va­do­vė. – Tie­sa, vie­no ren­gi­nio gruo­džio mė­ne­sį, tu­rė­ju­sio vyk­ti bib­lio­te­ko­je Jo­niš­ky­je, at­si­sa­kė­me.“

Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Ra­sa Ali­šaus­kie­nė sa­kė, kad „tau­py­mo pro­gra­ma įjung­ta“, bet tie­sio­gi­nių nu­ro­dy­mų at­si­sa­ky­ti ren­gi­nių iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­bu­vę: „Kiek­vie­nas įstai­gos va­do­vas tu­ri pa­si­žiū­rė­ti, pa­skai­čiuo­ti, kaip esa­mas lė­šas pa­nau­do­ti, per­skirs­ty­ti. Mes sky­rė­me pi­ni­gus dar­bo už­mo­kes­čiui, nes dar­buo­to­jai man yra svar­biau­sias da­ly­kas. Di­džiau­sius, reikš­min­giau­sius ren­gi­nius ir­gi or­ga­ni­za­vo­me: da­ro­me edu­ka­ci­jas, ka­lė­di­nį pre­ky­me­tį, iš­lei­do­me „Že­my­ga­los“ žur­na­lą. Gal bū­tu­me iš­lei­dę dar po­rą lei­di­nu­kų, tai jie išeis ne šiais, bet ki­tais me­tais. O jei­gu kur nors yra taip, kad dar­buo­to­jams ten­ka pirk­ti sau­sai­nius ir ka­vą iš sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų, gal čia ki­tos pro­ble­mos įstai­go­je?.. Aš nie­ka­da to ne­lie­piau ir ne­liep­siu. Jei nė­ra pi­ni­gų, ga­li­ma ir be vai­šių ap­siei­ti.“

Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ger­da Gu­di­nai­tė tei­gė, kad pa­sa­ky­mas „drau­džia­ma or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius“, – per stip­rus. Tie­siog bu­vę pa­pra­šy­ta, kiek ga­li­ma la­biau tau­py­ti, nes trū­ko lė­šų dvie­jų mė­ne­sių al­goms.

„Tad da­bar at­si­sa­ko­me vis­ko, ko įma­no­ma, ir pi­ni­gus per­ke­lia­me į ei­lu­tę at­ly­gi­ni­mams. Sup­ran­ta­ma, kad kon­fe­ti ar fe­jer­ver­kai nė­ra pir­mo bū­ti­nu­mo pre­kė. Kar­tais ir sau­sai­nių, ka­vos, van­dens nu­per­ka­me iš sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų. Nes kai rei­kia kon­fe­ren­ci­jai ke­lių bu­te­liu­kų van­dens, tai kai­nuo­ja kur kas ma­žiau lai­ko są­nau­dų nei or­ga­ni­zuo­ti pir­ki­mus, pil­dy­ti do­ku­men­tus. To­kia pra­kti­ka iš tie­sų yra“, – sa­kė Jo­niš­kio KC di­rek­to­rė.