Jo­niš­ky­je pri­sie­kė nau­jo­ji Ta­ry­ba

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Me­ro prie­sai­ką da­vu­sio Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ran­ko­se – „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los do­va­no­tas in­ki­las, ku­ris – kaip sim­bo­lis į gim­tą kraš­tą su­grį­žu­siam ge­ne­ro­lui.
Ant­ra­die­nį pri­sie­kė nau­jo­ji Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba ir me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, iš­rink­tos me­ro pa­va­duo­to­ja, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė.

Me­rui – sim­bo­li­nis in­ki­las

Nau­jai iš­rink­to­je Ta­ry­bo­je prie­sai­ką da­vė dau­giau­sia man­da­tų – 11 – ga­vu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio na­riai, še­ši so­cial­de­mok­ra­tai, ke­tu­ri "vals­tie­čiai" ir ža­lie­ji, du Tė­vy­nės Sąjungos-Lietuvos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ir po vie­ną Dar­bo par­ti­jos bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos at­sto­vą.

Tarp pri­sie­ku­sių­jų nau­ji vei­dai: li­be­ra­lė pe­da­go­gė Da­lia Ži­le­vi­čie­nė, so­cial­de­mok­ra­tė, že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vo „Jo­niš­kio aruo­das“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Ju­ri­ta Zu­baus­kie­nė, Tė­vy­nės sąjungos–Lietuvos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos są­ra­šo at­sto­vai – į me­rus kan­di­da­ta­vu­si pe­da­go­gė Vi­li­ja Bar­ta­šie­nė ir vi­suo­me­ni­nin­kas, ar­cheo­lo­gas dr. Er­nes­tas Va­si­liaus­kas bei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos at­sto­vas, vi­suo­me­ni­nin­kas, me­džio meist­ras Ed­mun­das Vai­čiu­lis.

Pir­ma­ja­me po­sė­dy­je Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba at­lei­do iš uži­ma­mų pa­rei­gų da­bar­ti­nius Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Ai­va­rą Rud­nic­ką, ku­riam val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos nu­ma­ty­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos po­stas, ir di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją Ar­tū­rą Pa­liš­ke­vi­čių.

Jis „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė esąs at­vi­ras įvai­riems pa­siū­ly­mams, pa­si­ruo­šęs dirb­ti ir pri­va­čia­me sek­to­riu­je, ir vals­ty­bės tar­ny­bo­je, taip pat – ne­bū­ti­nai pa­čia­me Jo­niš­ky­je, bet iš­vyk­ti iš Šiau­lių re­gio­no ne­no­rė­tų. O kol kas jis, kaip ir bu­vęs me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis, ža­da ke­lis mė­ne­sius pail­sė­ti.

Iš­rin­ko pa­va­duo­to­ją ir Ad­mi­nis­ta­ci­jos di­rek­to­rę

Nau­jo­ji Ta­ry­ba me­ro pa­va­duo­to­ja slap­tu bal­sa­vi­mu iš­rin­ko jau ka­den­ci­ją šio­se pa­rei­go­se dir­bu­sią pe­da­go­gę Vai­dą Alek­na­vi­čie­nę. Už jos kan­di­da­tū­rą bal­sa­vo 21 Ta­ry­bos na­rys, vie­nas bu­vo prieš, o du biu­le­te­niai bal­sa­dė­žė­je ras­ti su­ga­din­ti.

Už Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę Va­lę Kul­vins­kie­nę, ku­ri į Jo­niš­kį at­vyks­ta dirb­ti iš Vil­niaus, pa­kvies­ta me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus, bal­sa­vo 22 Ta­ry­bos na­riai, du iš­reiš­kė va­lią prieš.

Pri­sis­ta­ty­da­ma V. Kul­vins­kie­nė sa­kė esan­ti bai­gu­si Vil­niaus uni­ver­si­te­to Eko­no­mi­kos fa­kul­te­tą, dir­bu­si ban­ki­nia­me sek­to­riu­je, o il­giau­siai – apie 15 me­tų – Vals­ty­bi­nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je, kur bu­vo au­di­to­rė, vė­liau – Kont­ro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­rė.