Po romų apsilankymo – be pinigų ir be daiktų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lie­pos 9-ąją Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jai pra­neš­ta apie gy­ven­to­jus ata­kuo­jan­čias ro­mų tau­ty­bės at­sto­ves. Jos so­li­daus am­žiaus ra­jo­no gy­ven­to­joms įky­riai siū­lė įvai­riau­sių pre­kių – pa­ta­ly­nės, rankš­luos­čių, lo­vos už­tie­sa­lų. Kol vie­na na­mo šei­mi­nin­kei už­kal­bi­nė­da­vo dan­tis, ki­tos su­ge­bė­da­vo ap­šva­rin­ti na­mus ir pa­vog­ti pi­ni­gus bei daik­tus.

Ap­gau­ta 78 me­tų mo­te­ris kai­my­nui pa­si­guo­dė, kad ką tik į jos kie­mą su pre­kė­mis bu­vo už­su­ku­sios dvi ro­mų tau­ty­bės tau­ty­bės mo­te­rys.

Kai šei­mi­nin­kė nie­ko pirk­ti ne­pa­no­ro, vie­na atė­ju­sių­jų pa­si­pra­šė leis­ti pa­si­nau­do­ti tua­le­tu, o ki­ta vis de­monst­ra­vo pre­kes, siek­da­ma pen­si­nin­kės dė­me­sį su­kon­cent­ruo­ti į jas ir ati­trauk­ti nuo nuė­ju­sios bend­ri­nin­kės.

Ap­si­pirk­ti neį­kal­bė­ju­sios vieš­nios sė­do į jų lau­ku­sį au­to­mo­bi­lį "Peu­geot" ir iš­va­žia­vo, o gy­ven­to­ja įė­jo į na­mo vi­dų ir pa­ma­tė at­ver­tą lan­gą – išei­da­ma į kie­mą, ji lan­gus bu­vo pa­li­ku­si už­da­ry­tus.

Su­ne­ri­mu­si mo­te­ris pa­tik­ri­no san­tau­pų lai­ky­mo vie­tą ir pa­ste­bė­jo, kad ne­bė­ra 560 eu­rų. Puo­lė pas kai­my­ną, o šis, pa­skam­bi­nęs į po­li­ci­ją, sa­vo au­to­mo­bi­liu nu­va­žia­vo "Peu­geot" pa­si­ša­li­ni­mo kryp­ti­mi.

Po de­šim­ties mi­nu­čių vy­ras ieš­ko­mą au­to­mo­bi­lį pa­ste­bė­jo 82 me­tų gy­ven­to­jos kie­me. Į na­mus užė­ju­si ro­mė jau rek­la­ma­vo sa­vo pre­kes, o ki­ta tuo me­tu ieš­ko­jo se­no­lės san­tau­pų. Vi­dun užė­jęs vy­ras ro­mių "ope­ra­ci­ją" nu­trau­kė ir pa­reiš­kė, kad jos su sa­vo bend­ri­nin­kais yra de­mas­kuo­tos ir tuoj čia bus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Iš na­mo šei­mi­nin­kės afe­ris­tės bu­vo spė­ju­sios nu­gvelb­ti 280 eu­rų.

Tie­sa, tiek šiuos pi­ni­gus, tiek pa­vog­tus anks­čiau, tiek ban­ko kor­te­les, ku­rios ne­prik­lau­so nė vie­nai iš pa­mi­nė­tų pen­si­nin­kių, va­gil­kos pa­ban­dė iš­mes­ti, tie­sa, ne­sėk­min­gai.

Paaiš­kė­jo, kad ro­mai tą pa­čią die­ną bu­vo ap­šva­ri­nę ir dar vie­ną gy­ven­to­ją. Kad ne­be­tu­ri ban­ko mo­kė­ji­mų kor­te­lių, 66 me­tų mo­te­ris pa­ste­bė­jo tik ta­da, kai su ja su­si­sie­kė pa­rei­gū­nai. Lie­pos 9-osios ry­tą taip pat bu­vo su­lau­ku­si ro­mų vi­zi­to. Kar­tu su ban­ko kor­te­lė­mis mo­te­ris pa­si­ge­do ir mie­ga­mo­jo kam­ba­rio spin­to­je lai­ky­tų 55 eu­rų.

At­vy­kę pa­rei­gū­nai su­lai­ky­tuo­sius nu­ve­žė į areš­ti­nę. Įta­ria­mai­siais ta­po 43, 29 ir 43 me­tų mo­te­rys bei 31-erių vy­ras iš Vil­ka­viš­kio ra­jo­no.

Pa­reiš­kus įta­ri­mus dėl va­gys­čių, įta­ria­mie­siems pa­skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės, ne­su­si­ju­sios su lais­vės atė­mi­mu.

Ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta dar vie­na šių as­me­nų nu­si­kals­ta­ma vei­ka. Jie įta­ria­mi tri­me­rio ir elekt­ri­nio pjūk­lo va­gys­te iš ki­tos so­dy­bos. Jo­je lie­pos 9-osios ry­tą taip pat bu­vo ap­si­lan­kę pre­kes siū­lan­tys ro­mai. Na­mo šei­mi­nin­kė nie­ko ne­pir­ko. Va­ka­re na­mo su­grį­žęs vy­ras pa­si­ge­do mi­nė­tų daik­tų.

Po­li­ci­ja įspė­ja gy­ven­to­jus neį­si­leis­ti į na­mus ro­mų tau­ty­bės ir ki­tų įtar­ti­nų as­me­nų, ne­su­si­vi­lio­ti jų siū­lo­mo­mis pi­gio­mis pre­kė­mis, ne­pa­si­duo­ti įkal­bi­nė­ji­mams, nie­kam ne­teik­ti sa­vo do­ku­men­tų, as­mens duo­me­nų, ne­duo­ti pi­ni­gų, o apie to­kius ap­si­lan­ky­mus pra­neš­ti sku­bio­sios pa­gal­bos tar­ny­bų te­le­fo­no nu­me­riu 112.

Komentarai

alfa    Ket, 2019-07-25 / 12:13
Lydeka sakė lapei, daryk ką nori, tik nemesk manęs į vandenį. Čigonus paauklėjo - paleido. Policijoj klaunai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.