Neįgalių sportininkų karštis neišgąsdino

Laimos AGANAUSJIENĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kie­čiui Vy­tau­tui Alek­nai (de­ši­nė­je) ne­bu­vo ly­gių ran­kų len­ki­mo rung­ty­je.
Ali­nan­tis karš­tis neiš­gąs­di­no neį­ga­lių­jų – jų į Rad­vi­liš­ky­je ren­gia­mą tra­di­ci­nę spor­to šven­tę su­va­žia­vo iš aš­tuo­nių ra­jo­nų.
Kar­tu su lie­tu­viais var­žė­si ir rad­vi­liš­kie­čių drau­gai iš Lat­vi­jos, o nu­ga­lė­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos spor­to en­tu­zias­tai.

Try­li­ka ko­man­dų, iš vi­so apie 150 spor­ti­nin­kų iš sep­ty­nių ša­lies ra­jo­nų bei Baus­kės mies­to, Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je var­žė­si dėl pri­zi­nių vie­tų.

Jie ga­lė­jo ne tik iš­mė­gin­ti sa­vo spor­ti­nius ga­bu­mus įvai­rio­se rung­ty­se, bet ir pa­si­ma­tuo­ti krau­jos­pū­dį bei gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je – tuo pa­si­rū­pi­no Rad­vi­liš­kio dia­be­to klu­bo "Li­ki­mas" at­sto­vės.

Šach­ma­tų rung­ty­je nu­ga­lė­jo Ele­na Ado­mai­tie­nė (Kur­šė­nų "At­gai­va"), ant­ra bu­vo tos pa­čios ko­man­dos at­sto­vė Vi­gi­li­ja Čy­žie­nė, tre­čia – Vi­li­ja Ei­di­nin­ky­tė (Šiau­lių mies­to neį­ga­lių­jų drau­gi­ja).

Tarp vy­rų ge­riau­siai pa­si­ro­dė Ani­ce­tas Uo­ge­lė (Šiau­lių "En­tu­zias­tas"), ant­ras bu­vo Ra­mu­tis Ra­ma­naus­kas (Rad­vi­liš­kio dia­be­to klu­bas "Li­ki­mas", tre­čias – Jo­nas Ra­ma­naus­kas (Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­ja).

Šaš­kių rung­ty­je nu­ga­lė­jo Da­nu­tė Nag­lie­nė (Ak­me­nės ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­ja), ant­ra bu­vo Eu­ge­ni­ja Da­čiu­lie­nė (Pak­ruo­jo ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­ja), tre­čia – Kris­ti­na Kas­pe­ra­vi­čiū­tė (Kur­šė­nai).

Vy­rų gru­pė­je nu­ga­lė­jo Ju­ras Ra­gaus­kis (Šiau­liai), ant­rą­ją vie­tą pel­nė Al­fon­sas Gel­mi­naus­kas (Kur­šė­nai), tre­čią­ją – Jo­nas Juo­zai­tis (Pak­ruo­jis).

Ran­kų len­ki­mo rung­ty­je dėl pri­zi­nių vie­tų su­si­run­gė ir jas ati­tin­ka­mai lai­mė­jo "eta­ti­nės" ran­kų len­ki­kės: An­ge­lė Li­dei­kie­nė (Kur­šė­nai), Ire­na Vil­niu­vie­nė (Rad­vi­liš­kis), Ele­na Ado­mai­tie­nė (Kur­šė­nai).

Tarp vy­rų ly­gių ne­bu­vo rad­vi­liš­kie­čiui Vy­tau­tui Alek­nai, ant­ras bu­vo kur­šė­niš­kis Au­ri­mas Kan­čiaus­kas, tre­čias – ak­me­niš­kis An­ta­nas Rui­ka.

Bau­das ge­riau­siai me­tė rad­vi­liš­kie­tė Ire­na Vil­niu­vie­nė, pa­kruo­jie­tės Auš­ra Ali­šaus­kai­tė ir Ge­no­vai­tė Gul­di­kaus­kie­nė bei Vai­do­tas Si­niaus­kas (Šiau­liai), Ri­čar­das Vla­dič­ka (Pak­ruo­jis), Ai­vars Vancans – Baus­kė.

Kimš­ti­nio ka­muo­lio me­ti­mo rung­ty­je pri­zi­nes vie­tas iš­ko­vo­jo kur­šė­niš­kė An­ge­lė Li­dei­kie­nė bei rad­vi­liš­kie­tės Ire­na Dums­kie­nė ir Zi­ta Ju­re­vi­čie­nė, tarp vy­rų – pa­kruo­jie­tis Jū­ras Gri­ga­liū­nas, lat­vis Ugis Ge­ger­ma­nis ir Ri­čar­das Vla­dič­ka (Pak­ruo­jis).

Smi­gi­nio rung­ty­je taik­lu­mu pa­si­žy­mė­jo ir nu­ga­lė­to­ja ta­po rad­vi­liš­kie­tė Bi­ru­tė Ta­mo­nie­nė, ant­ra – Jo­li­ta Moc­ku­tė (Rad­vi­liš­kis), tre­čia – Vio­le­ta Meš­kaus­kie­nė (Šiau­liai), tarp vy­rų ati­tin­ka­mai Ra­mū­nas Gu­do­nis (Pak­ruo­jis), And­ris Rup­kus (Baus­kė), Ole­gas Alei­ni­ko­vas (Rad­vi­liš­kis).

Neį­ga­lių­jų pa­mėg­to­je "ko­pė­čių" rung­ty­je pri­zi­nes vie­tas pel­nė Ai­na Sluc­ka (Baus­kė), Ire­na Vil­niu­vie­nė (Rad­vi­liš­kis), Ma­ri­jo­na Čer­niaus­kie­nė (Šiau­liai) bei Ka­zi­mie­ras Jur­gai­tis (Rad­vi­liš­kis), Ai­vars Vancans (Baus­kė), Via­čes­lav Kos­tiu­ke­vič (Rad­vi­liš­kis).

Bo­čią, taip pat pa­mėg­tą žai­di­mą, ge­riau­siai žai­dė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos mo­te­rų ko­man­da, ant­ra ta­po Pas­va­lio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos ko­man­da, tre­ti – Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro Die­nos užim­tu­mo sky­riaus at­sto­vai.

Su­su­ma­vus vi­sus re­zul­ta­tus, išaiš­kė­jo, jog dau­giau­sia me­da­lių iš­ko­vo­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos ko­man­da, su­rin­ku­si 40 taš­kų, ant­ri ta­po 26 taš­kus ga­vę Kur­šė­nų spor­to klu­bo "At­gai­va" spor­ti­nin­kai ir tre­ti – Pak­ruo­jo ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos at­sto­vai, su­rin­kę 22 taš­kus.

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Neį­ga­lių­jų pa­mėg­tos rung­tys – bo­čia, "ko­pė­čios".