Šiauliuose vyko neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionatas

Gin­ta­ro JA­SIŪ­NO nuo­tr.
Šiau­liuo­se po­ra šim­tų neį­ga­lių spor­ti­nin­kų var­žė­si Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te.
Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se vy­ko Lie­tu­vos žmo­nių su fi­zi­ne ne­ga­lia leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tas. Spor­ti­nin­kai, vai­kai ir suau­gu­sie­ji var­žė­si bė­gi­mo, va­žia­vi­mo ve­ži­mė­liais ir tri­ra­čiais, šuo­lio į to­lį, ru­tu­lio stū­mi­mo, ie­ties, dis­ko ir ka­muo­liu­ko me­ti­mo rung­ty­se.

100 m ir 400 m bė­gi­me tarp mo­te­rų nu­ga­lė­jo šiau­lie­tė Orin­ta Au­ri­lai­tė, tarp vy­rų 100 m ir 200 m rung­ty­se ne­pra­len­kia­mas bu­vo Da­nas So­dai­tis iš Vil­niaus. 100 m ve­ži­mė­liu grei­čiau­siai įvei­kė vil­nie­tis Min­dau­gas Krau­lai­tis, o tri­ra­čiu – Ma­rius Ur­bo­nas iš Ma­žei­kių. 200 m ve­ži­mė­liu rung­ty­je nu­ga­lė­to­ju ta­po kau­nie­tis Ju­rij Sa­vic­kij. 400 m bė­gi­me tarp vy­rų nu­ga­lė­jo vil­nie­tis Er­nes­tas Če­so­nis, o to­kį pat at­stu­mą ve­ži­mė­liu grei­čiau­siai nu­va­žia­vo Kęs­tu­tis Sku­čas iš Kau­no.

30 m bė­gi­mo ir ka­muo­liu­ko me­ti­mo rung­ty­je tarp vai­kų nu­ga­lė­jo vil­ka­viš­kie­tė Ma­ri­ja Ast­raus­kai­tė.

Šuo­lio į to­lį rung­ty­je tarp vai­kų ge­riau­sią re­zul­ta­tą pa­sie­kė vil­nie­tė Vik­to­ri­ja Ruz­gai­tė, tarp mo­te­rų – Ode­ta Šul­čiū­tė iš Ma­ri­jam­po­lės, tarp vy­rų – Ro­ber­tas Pro­ta­se­vi­čius iš Vil­ka­viš­kio.

Ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je tarp vai­kų ge­riau­siai pa­si­ro­dė Da­niil Go­di iš Vil­niaus, tarp jau­nių – šiau­lie­tis Si­mo­nas Strel­kaus­kis, tarp mo­te­rų – šiau­lie­tė Sa­man­ta Ko­vė­rai­tė, tarp vy­rų – taip pat Šiau­lių at­sto­vas And­rius Sku­ja. Ru­tu­lio stū­mi­mo sė­dint ve­ži­mė­ly­je rung­ty­je tarp mo­te­rų nu­ga­lė­jo aly­tiš­kė An­že­li­ka Mo­lis, tarp vy­rų – kau­nie­tis Ra­mū­nas Ver­ba­vi­čius.

Ie­ties me­ti­mo rung­ty­je trium­fa­vo Šiau­lių at­sto­vai: tarp jau­nių – S. Strel­kaus­kis, tarp mo­te­rų – Ei­vy­dė Vai­naus­kai­tė, tarp vy­rų – Jo­nas Spu­dis. Sė­dint ve­ži­mė­ly­je tarp mo­te­rų ie­tį to­liau­siai nu­me­tė Lau­ra Bra­ciš­kai­tė iš Pa­ne­vė­žio, tarp vy­rų – R. Ver­ba­vi­čius. "Club" me­ti­mo ve­ži­mė­liuo­se rung­ty­je nu­ga­lė­jo Rai­mun­das Da­bu­žins­kas iš Kau­no.

Dis­ko me­ti­mo rung­ty­je nu­ga­lė­to­jais ta­po kau­nie­tė Ra­mu­nė Ado­mai­tie­nė ir aly­tiš­kis Do­na­tas Dun­dzys. Sė­dint ve­ži­mė­liuo­se dis­ką to­liau­siai nu­me­tė L. Bra­ciš­kai­tė ir K. Sku­čas.