Miesto šventė kvietė mylėti Joniškį

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Pag­rin­di­nę šven­tės die­ną per mies­to cent­rą nu­si­drie­kė tra­di­ci­nė ra­jo­no įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų, bend­ruo­me­nių ei­se­na.
Jo­niš­kio mies­to šven­tė, ku­rios idė­ja – bū­ti at­si­da­vu­siam sa­vo kraš­tui, do­mė­tis juo, ne­pa­mirš­ti, o čia gy­ve­nant juo di­džiuo­tis, šie­met at­si­spin­dė­jo pa­va­di­ni­me „Me­tas my­lė­ti“. Į šį kvie­ti­mą at­si­lie­pė di­de­lis bū­rys kraš­tie­čių, pro­gra­mo­je pri­si­jun­gu­sių prie mies­te­lė­nų ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mų. Šven­tė­je at­si­gręž­ta ir į praei­ties žy­mias as­me­ny­bes, pa­mi­nė­tas Jo­niš­kio krep­ši­nio mu­zie­jaus de­šimt­me­tis, vy­ko var­žy­bos, įvai­rios ak­ci­jos, pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su No­vo­se­li­cos (Uk­rai­na) mies­tu.

Dė­me­sys – ryš­kiai as­me­ny­bei

Mies­to die­nos ren­gi­nius pra­dė­jo va­ka­ras, pri­si­mi­ni­mų ta­kais nu­ve­dęs per 1886 me­tais ko­vo 13 die­ną Jo­niš­ky­je gi­mu­sios dra­ma­tur­gės, ver­tė­jos, ra­šy­to­jos, li­te­ra­tū­ros ir me­no kri­ti­kės, vi­suo­me­nės vei­kė­jos So­fi­jos Kymantaitės–Čiurlionienės gy­ve­ni­mą. Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro ini­cia­ty­va prieš dve­jus me­tus ant me­di­nio gim­to­jo jos na­me­lio bu­vo pri­tvir­tin­ta at­mi­ni­mo len­te­lė. O šį­kart pia­nis­to, Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio proa­nū­kio Ro­ko Zu­bo­vo at­lie­ka­mi kū­ri­niai nu­kė­lė į praei­tį, ka­da mez­gė­si So­fi­jos ir di­džio­jo kom­po­zi­to­riaus, dai­li­nin­ko drau­gys­tė. Ren­gi­ny­je pri­sta­ty­ta dr. Ni­dos Gai­daus­kie­nės kny­ga „So­fi­ja Kymantaitė–Čiurlionienė: mo­der­nė­jan­čios sa­vi­mo­nės kon­tū­rai“, ati­dar­ta dai­li­nin­ko M.K. Čiur­lio­nio pa­veiks­lų rep­ro­duk­ci­jų pa­ro­da.

Kny­go­je au­to­rė ap­ta­ria ra­šy­to­jos, vi­suo­me­nės vei­kė­jos in­te­lek­tua­li­nę biog­ra­fi­ją iki 1918-ųjų, jo­je ke­lia­mi klau­si­mai, ko­kio kul­tū­ri­nio aki­ra­čio mo­te­rį su­tin­ka me­ni­nin­kas, ko­kia­me kul­tū­ri­nių reikš­mių lau­ke vyks­ta jų kū­ry­bi­nis dia­lo­gas, ne­ma­žai pa­sa­ko­ja­ma apie stu­di­jų Kro­ku­vo­je ap­lin­ką.

Pa­sak Ro­ko Zu­bo­vo, S. Kymantaitė–Čiurlionienė il­gą lai­ką ma­žiau pa­ste­bi­ma li­ko tur­būt to­dėl, kad bu­vo gre­ta ge­ni­jaus, ta­čiau ją tur­būt ga­li­ma va­din­ti vie­na ryš­kiau­sių sa­vo laik­me­čio as­me­ny­bių.

Kon­kur­sas ir kraš­tie­čių su­grį­ži­mai

Jau ki­tą die­ną į res­pub­li­ki­nio kon­kur­so vie­to­var­džių me­tams ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ją pa­kvie­tė li­te­ra­tų klu­bas „Aud­ru­vė“. Pir­mo­ji vie­ta vai­kų gru­pė­je ati­te­ko jo­niš­kie­tei Ma­ri­jai Žu­ro­nai­tei, su­kū­ru­siai pa­da­vi­mą apie upe­lį „Vo­ver­kį“. Tarp suau­gu­sių­jų ge­riau­siu pri­pa­žin­tas iš Jo­niš­kio ki­lu­sios, da­bar Ang­li­jo­je gy­ve­nan­čios Vi­li­jos Kat­ke­vi­čiū­tės ei­lė­raš­tis „Ne­pa­mirš­ta Si­dab­ra“. Ren­gi­ny­je sa­vo kū­ry­bą skai­tė ne tik Jo­niš­kio li­te­ra­tai, bet ir bi­čiu­liai kū­rė­jai iš Pak­ruo­jo, Plun­gės, Kė­dai­nių, Kau­no, Ma­žei­kių bei ki­tų ra­jo­nų.

Į sa­vo kraš­tą su gru­pe „Apo­ka­lip­ti­nis bar­da­kas“ su­grį­žo dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos at­sto­vas, kraš­tie­tis ak­to­rius Min­dau­gas An­ce­vi­čius. Iš Jo­niš­kio ra­jo­no ki­lu­si me­ni­nin­kė Joa­na Ge­la­žy­tė instaliacija–performansu „Pri­si­mi­ni­mai iš atei­ties“ su­py­nė praei­ties ir atei­ties gi­jas. Daug me­tų Kau­ne gy­ve­nan­tis iš Jo­niš­kio ki­lęs dai­li­nin­kas Vik­to­ras Ži­lins­kas pri­sta­tė ju­bi­lie­ji­nę pa­ro­dą „Post Scrip­tum“ ir kol kas elekt­ro­ni­nę, dis­ke įra­šy­tą sa­vo kny­gos „Vin­cen­to Ka­ti“ ver­si­ją.

Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus pa­kvie­tė į kraš­tie­čių dai­li­nin­kų Si­gi­to Lau­ri­na­vi­čiaus, Gir­man­to Ru­do­ko, Vyd­man­to Ma­čiu­lio, Eu­ge­ni­jaus Mar­cin­ke­vi­čiaus ta­py­bos pa­ro­dą, kur dai­na­vo ir kraš­tie­tė ope­ros so­lis­tė So­fi­ja Jo­nai­ty­tė. Sak­ra­li­nės mu­zi­kos gel­me „Die­vo lai­kas – ge­riau­sias lai­kas: gra­žiau­sios J. S. Ba­cho ari­jos“ Jo­niš­kio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je už­bū­rė vo­ka­lis­tė Re­na­ta Du­bins­kai­tė ir var­go­ni­nin­kas Vi­li­mas Nor­kū­nas.

Sim­bo­li­nis teat­ra­li­zuo­tas šven­tės ati­da­ry­mas „Lai­kas my­lė­ti“ žiū­ro­vus pa­kvie­tė vė­lų penk­ta­die­nio va­ka­rą, 23 va­lan­dą.

Įteik­tos pa­dė­kos ir me­da­lis

De­šimt­me­tį šven­tu­sio Krep­ši­nio mu­zie­jaus ren­gi­ny­je or­di­nais ap­do­va­no­ti svar­biau­si rė­mė­jai, o mu­zie­jaus įkū­rė­jui Leo­nui Ka­ra­liū­nui Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis įtei­kė ant­ro­jo laips­nio me­da­lį „Už nuo­pel­nus krep­ši­niui“.

Mies­to pa­svei­ki­ni­mo ce­re­mo­ni­jo­je ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus pa­dė­kos raš­tai įteik­ti gru­pei sa­va­no­rių, at­nau­ji­nu­sių kul­tū­ros cent­ro lau­ko et­ra­dą, bu­vu­siam me­rui Ge­di­mi­nui Če­pu­liui, Ge­ne­ro­lo po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus 6-osios rink­ti­nės Jo­niš­kio 606 kuo­pos va­dui Gin­ta­rui Ča­gui, gar­bės kraš­to­ty­ri­nin­kui, mu­zie­jaus įkū­rė­jui Ka­ro­liui Ba­čio­niui.

Vy­ko sa­vi­veik­li­nin­kų kon­cer­tai, spor­to var­žy­bos, Lie­tu­vos kon­kū­rų čem­piona­tas, „bu­lių“ kau­ty­nės, edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai, sa­vo veik­las pri­sta­tė gy­vū­nus glo­bo­jan­ti VšĮ „Šiau­lų le­te­nė­lė“, mo­tok­ro­so klu­bas „2taktai“, vei­kė Lietuvos–Latvijos tu­riz­mo alė­ja „Pa­milk Žiem­ga­lą“. Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su No­vo­se­li­cos mies­tu iš Uk­rai­nos.

Mies­tui gy­vy­bės ir spal­vų su­tei­kė tra­di­ci­nė ei­se­na.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.