„Pražydę“ pianinai papuošė Joniškio miestą

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Šis pia­ni­nas pa­puo­šė mies­to cent­rą.
Joniškio mies­to šven­tės „Me­tas my­lė­ti“, ku­ri vyks vi­są sa­vai­tę, o pa­grin­di­nė ren­gi­nių die­na – šeš­ta­die­nis, pro­ga miestą pa­puo­šė sti­li­zuo­ti, nu­ta­py­ti, gė­lė­mis pa­puoš­ti pia­ni­nai, tar­si kvie­čian­tys pa­si­klau­sy­ti gė­lių ir spal­vų mu­zi­kos.
Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Pia­ni­nas, de­ko­ruo­tas se­nų lei­di­nių ak­cen­tais, pa­sta­ty­tas prie na­mo, ku­ria­me ka­dai­se gi­mė visuo­me­nės vei­kė­ja So­fi­ja Kymantaitė–Čiurlionienė.

Prie kul­tū­ros cent­ro pa­si­tin­ka di­rek­to­rės Ger­dos Gu­di­nai­tės bal­tas, mė­ly­nais žie­dais ta­py­tas pia­ni­nas „Mė­ly­na sau­lė“, dai­li­nin­ko, sa­vi­val­dy­bės sti­pen­di­nin­ko Egi­di­jaus God­liaus­ko tul­pių žie­dais mar­gin­tas pia­ni­nas „Gė­lių pie­va“ praei­vius su­stab­do aikš­tė­je prie Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Ki­to­je sa­vi­val­dy­bės pu­sė­je – prie me­di­nio na­mo, ku­ria­me 1886 kovo13 die­ną gi­mė ba­jo­rų kil­mės lie­tu­vių ra­šy­to­ja, dra­ma­tur­gė, vi­suo­me­nės vei­kė­ja, li­te­ra­tū­ros ir me­no kri­ti­kė, poe­tė, ver­tė­ja So­fi­ja Kymantaitė–Čiurlionienė (1886–1958), dė­me­sį at­krei­pia Kul­tū­ros cent­ro dai­li­nin­kės Li­nos Rips­ky­tės se­nų lei­di­nių ak­cen­tais, ir šios ži­no­mos mo­ters po­rtre­tu puoš­tas inst­ru­men­tas pa­va­di­ni­mu „So­fi­ja“. O mies­to aikš­tė­je ne­to­li fon­ta­no vi­lio­ja žiem­ga­liš­kų pa­puo­ša­lų ak­cen­tais mar­gin­tas Aus­tė­jos Mar­ti­nai­ty­tės ta­py­tas pia­ni­nas „Žiem­ga­los var­sos“ („Auš­ros“ gim­na­zi­ja, va­do­vė Jur­gi­ta Bu­raus­kie­nė).

Vi­sus pia­ni­nus gė­lė­mis pa­puo­šė Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los de­ko­ra­ty­vi­nio ap­žel­di­ni­mo vers­lo dar­buo­to­jų spe­cia­ly­bės mo­ki­niai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.