Kelmės šventėje susitiko ugnies ir vandens stichijos

Reginos MUSNECKIENĖS nuo­tr.
Kel­miš­kė au­dė­ja Onu­tė But­vi­lie­nė ap­do­va­no­ta Lie­tu­vos šimt­me­čio ženk­lu.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Kel­mė­je su­reng­ta tra­di­ci­nė me­no šven­tė "Kel­mės ra­tas". Dvi die­nas tru­ku­sia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo sve­čių iš už­sie­nio, pri­si­sta­tė se­niū­ni­jos, kon­cer­ta­vo sve­čių, vie­tos me­no ko­lek­ty­vų sa­vi­veik­li­nin­kai ir pro­fe­sio­na­lūs at­li­kė­jai.
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais Kra­žan­tės upės sa­lo­je su­de­gin­tas mies­to sim­bo­lis ve­ži­mo ra­tas. Tik šį­kart, de­gant ra­tui, pliau­pė lie­tus. Su­si­lie­jo ug­nies ir van­dens sti­chi­jos.

Mies­to cent­ras vir­to ama­ti­nin­kų mies­te­liu

Šven­tė pra­si­dė­jo penk­ta­die­nio pa­va­ka­rę. Kel­mės mies­to "Drau­gys­tės" par­ke vy­ko šei­mų ir Kel­mės ra­jo­no įstai­gų dar­buo­to­jų spor­to tur­ny­ras.

Va­ka­re At­gi­mi­mo aikš­tė­je pa­ro­dy­ta ope­ros so­lis­tų Liu­do Mi­ka­laus­ko, Egi­di­jaus Ba­vi­ki­no ir pu­čia­mų­jų seks­te­to "Brass Bra­vo" tar­pu­ka­rio šla­ge­rių pro­gra­ma "Pas­ku­ti­nį sek­ma­die­nį". Kel­miš­kiai ir mies­to sve­čiai ga­lė­jo pa­si­gro­žė­ti ir mu­zi­ki­niu fon­ta­nu.

Šeš­ta­die­nio ry­tą mies­tas pa­si­puo­šė tau­to­dai­li­nin­kų, ama­ti­nin­kų ir pre­kiau­to­jų pa­la­pi­nė­mis. Skve­re­ly­je, ša­lia Evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios, įsi­kū­rė vie­tos kū­rė­jai.

Sa­vo ama­tą de­monst­ra­vo au­dė­jos: Onu­tė But­vi­lie­nė, Ma­ry­tė Žu­kaus­kie­nė, Lo­re­ta Rač­kaus­kie­nė ir Ire­na Ar­laus­kie­nė.

Py­ni­mo iš šiau­de­lių pa­slap­ti­mis da­li­jo­si tau­to­dai­li­nin­kė Kor­ne­li­ja Lo­pe­tie­nė.

Gam­tos su­kur­to­mis laz­do­mis ste­bi­no dro­žė­jas Me­čis­lo­vas Ežers­kis. Ak­me­ni­niais rū­pin­to­jė­liais akis džiu­gi­no ak­men­ta­šys Val­das Ban­dza.

Fan­tas­ti­niais nė­ri­niais skve­ro me­džius iš­puo­šė Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro bū­re­lio "Mez­gu rez­gu" na­rės.

Sa­vo dar­bais šven­tės da­ly­vius džiu­gi­no ir ki­ti ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kai bei auk­sa­ran­kiai.

Me­ras priė­mė už­sie­nio de­le­ga­ci­jas, Sei­mo na­rys tei­kė ap­do­va­no­ji­mus

Tuo me­tu, kai šven­tės da­ly­viai gro­žė­jo­si ra­jo­no ir iš ki­tų ša­lies vie­tų at­vy­ku­sių auk­sa­ran­kių dar­bais, Kel­mės kul­tū­ros cent­ro fo­jė ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis su­ren­gė priė­mi­mą už­sie­nio de­le­ga­ci­joms.

Šie­met Kel­mės me­no šven­tė­je da­ly­va­vo Lat­vi­jos, Aust­ri­jos, Len­ki­jos, Uk­rai­nos ir Ita­li­jos at­sto­vai.

Sa­ky­tos svei­ki­ni­mo kal­bos, pa­si­keis­ta do­va­no­mis. Mu­zi­ki­nę do­va­ną sve­čiams pa­ren­gė Kel­mės Al­gir­do Li­pei­kos me­nų mo­kyk­los moks­lei­viai.

Priė­mi­me da­ly­va­vo ir Kel­mės gar­bės pi­lie­čiai Jo­nas Jag­mi­nas bei Ze­no­nas Ma­čer­nius, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių, Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų.

Po vi­dur­die­nio At­gi­mi­mo aikš­tė­je su­reng­tas ofi­cia­lus šven­tės ati­da­ry­mas. Šven­tės da­ly­vius svei­ki­no ra­jo­no va­do­vai. Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus Lie­tu­vos šimt­me­čio ženk­lą įtei­kė kel­miš­kei tau­to­dai­li­nin­kei au­dė­jai Onu­tei But­vi­lie­nei. O Kel­mės kraš­to bend­ruo­me­nei įtei­kė mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio pa­dė­kos raš­tą.

Ati­da­ry­mą ly­dė­jo gru­pės "Good Ti­me Boys" kon­cer­tas. Prog­ra­mą "Tai gra­žiai gra­žiai ma­ne au­gi­no" pa­ro­dė Kel­mės Al­gir­do Li­pei­kos me­nų mo­kyk­los moks­lei­viai.

Pa­ro­dos ga­le­ri­jo­je ir se­niū­ni­jų kie­me­liuo­se

Kel­mės kul­tū­ros cent­ro Juo­zo Liau­dans­kio ga­le­ri­jo­je šven­tės pro­ga ati­da­ry­ta ret­ros­pek­ty­vi­nė Ri­man­to Di­cha­vi­čiaus kū­ry­bos pa­ro­da "To­bu­ly­bės vi­zi­ja" bei Lat­vi­jos Uog­res mies­to pro­fe­sio­na­lių dai­li­nin­kų dar­bų pa­ro­da.

Sa­vo­tiš­ka pa­ro­da bu­vo ga­li­ma lai­ky­ti ir ša­lia se­nuo­sius ama­tus de­monst­ra­vu­sių ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų skve­re­ly­je įsi­kū­ru­sius se­niū­ni­jų kie­me­lius.

Kel­mės apy­lin­kių se­niū­ni­ja de­monst­ra­vo se­niū­ni­jos meist­rų me­džio ga­mi­nius. Šau­kė­niš­kiai siū­lė pa­ra­gau­ti vie­tos ga­min­to­jų spaus­tų sū­rių ir duo­nos. Ty­tu­vė­niš­kiai, ap­si­ren­gę vie­nuo­lių rū­bais, vai­ši­no Pi­lig­ri­mų cent­ro edu­ka­to­riaus Vir­gi­ni­jaus Pi­ku­čio pa­ga­min­ta vie­nuo­lių gi­ra. O Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­ja kvie­tė į sū­ri­nę, kur sa­vo spaus­tais sū­riais vai­ši­no Za­ka­rų ir Štei­man­tų šei­mos, o Žal­pių bend­ruo­me­nė – gi­ra.

Šei­mi­nin­kių iš­ra­din­gu­mu ste­bi­no ir Kel­mės, Už­ven­čio, Ku­ke­čių, Vai­gu­vos, Lio­lių, Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jų kie­me­liai.

Tuo tar­pu vai­kai ga­lė­jo pa­šur­mu­liuo­ti vai­kų žai­di­mų kie­me­liuo­se "Aš – ta­vo drau­gas" ir "Mar­gas miš­kas", da­ly­vau­ti dziu­do ir muai­tai pa­mo­kė­lė­se, lan­ky­tis in­te­rak­ty­vio­je bib­lio­te­ko­je.

O "Drau­gys­tės" par­ke su­si­ti­ko su Bur­bu­lų dė­de bur­bu­lų pū­ti­mo šou.

Ug­nies mis­te­ri­ja

Mu­zi­kos ger­bė­jams šven­tė­je ne­trū­ko kon­cer­tų. Dai­na­vo, šo­ko ir gro­jo vie­tos me­no sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vai. Iš Lat­vi­jos at­vy­ko 60 me­no mė­gė­jų gru­pė.

Šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę jie pa­ro­dė sa­vo pro­gra­mą "Drau­gys­tės" par­ke. Čia kon­cer­ta­vo ir Ig­lė, Ta­das Juods­nu­kis bei gru­pė "Freaks on Floor".

Prieš vi­dur­nak­tį pra­si­dė­jo vi­sų kel­miš­kių la­bai lau­kia­ma ir sve­čių pa­mėg­ta "Ug­nies mis­te­ri­ja", kai Kra­žan­tės sa­lo­je už­de­ga­mas ra­tas, sie­ja­mas su Kel­mės her­bo sim­bo­liu ve­ži­mo ra­tu ir su žmo­gaus gy­ve­ni­mo bei gam­tos su­kur­tu me­tų lai­kų ra­tu.

Ug­nies mis­te­ri­ją kū­rė būg­ni­nin­kas, au­dio­per­for­man­sų kū­rė­jas ir at­li­kė­jas Gin­tau­tas Gas­ce­vi­čius, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos lek­to­rius kom­po­zi­to­rius bei at­li­kė­jas Vla­das Die­ni­nis bei gi­ta­ris­tas Gin­tau­tas Ro­žė.

Šie­met ug­nies mis­te­ri­ja vy­ko ly­jant. Su­si­ti­ko ug­nies ir lie­taus sti­chi­jos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.