Medinius sandėliukus sunaikino ugnis

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Gais­ras su­nio­ko­jo me­di­nį pa­sta­tą, ku­ria­me bu­vo įreng­ta de­šimt Vy­tau­to gat­vės dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų san­dė­liu­kų. Ug­nia­ge­siai iš lieps­nos spė­jo iš­neš­ti tik du­jų ba­lio­ną.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl pir­ma­die­nio nak­tį Šiau­liuo­se, Vy­tau­to gat­vė­je, ki­lu­sio gais­ro. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, tai pa­de­gi­mas. Po­li­ci­ja ieš­ko aš­tuo­nių su­de­gu­sių san­dė­liu­kų sa­vi­nin­kų. Ža­la nu­sta­ti­nė­ja­ma.

Pra­ne­ši­mą apie de­gan­čius Vy­tau­to gat­vės gy­ven­to­jų san­dė­liu­kus ug­nia­ge­siai ga­vo nak­tį į pir­ma­die­nį, ke­lias­de­šimt mi­nu­čių po vi­dur­nak­čio.

At­vy­kus gel­bė­to­jams, me­di­nis pa­sta­tas, su­skirs­ty­tas į de­šim­tį san­dė­liu­kų, jau sken­dė­jo lieps­no­se. Gel­bė­to­jams iš griū­van­čio sta­ti­nio pa­vy­ko iš­neš­ti du­jų ba­lio­ną, vi­są ki­tą su­pleš­kė­jo kar­tu su sto­gu ir sie­no­mis.

Tuo­jau po in­ci­den­to gais­ra­vie­tę ap­žiū­rė­jęs gais­rų ty­rė­jas be­veik ne­sua­be­jo­jo, kad me­di­nį pa­sta­tą kaž­kas pa­de­gė. Po­li­ci­ja dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, aiš­ki­na­ma­si, kie­no tai­ki­ny­je ga­lė­jo at­si­dur­ti pa­sta­tas, o gal­būt jis už­si­de­gė dėl neat­sar­gaus žmo­nių el­ge­sio.