Lietuvos rinktinės treniruotėse – tradicinis „kablių“ konkursas

LKF nuotr.
Be­nas Mat­ke­vi­čius rink­ti­nės tre­ni­ruo­tė­je Is­pa­ni­jo­je.
Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė tę­sia pa­si­ruo­ši­mą ar­tė­jan­čiai Pa­sau­lio tau­rei. Be­si­ruoš­da­mi svar­biau­siam šios va­sa­ros Lie­tu­vos va­sa­ros spor­to įvy­kiui, vy­rai ne­sto­ko­jo ge­ros nuo­tai­kos ne tik aikš­tė­je, bet ir už jos ri­bų.

Bai­gia­si Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės tre­ni­ruo­tė. Žai­dė­jai trau­kia į dra­bu­ži­nę, o Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis ir ko­man­dos tre­ne­rio asis­ten­tas Be­nas Mat­ke­vi­čius – į aikš­tės vi­du­rį. Ir vie­nas, ir ki­tas me­ta po „kab­lį“. Vie­nas ke­lia su­gniauž­tą kumš­tį į vir­šų, ki­tas pa­plo­ja lai­mė­ju­siam var­žo­vui.

Tai – sa­vo­tiš­ka rink­ti­nės tra­di­ci­ja, ku­ri tę­sia­si nuo 2015 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­to.

„Su Sa­bu tai pra­dė­jo­me prieš ket­ve­rius me­tus Ry­go­je. Rei­kė­jo „ati­da­ry­ti“ nau­jus mies­tus be­si­ren­giant čem­pio­na­tui. Ta­da Ry­gą „ati­da­rė­me“ ir „už­da­rė­me“, po to Li­ly­je, ku­ria­me vy­ko fi­na­li­nis eta­pas, vėl „at­si­da­rė­me“, – pa­sa­ko­ja B. Mat­ke­vi­čius.

Kai ka­da lai­mi A.Sa­bo­nis, kai ka­da B. Mat­ke­vi­čius.

„Nes­kai­čiuo­ja­me sa­vo va­sa­ros per­ga­lių. Net jei ir skai­čiuo­tu­me, re­zul­ta­tas džen­tel­me­niš­ku su­si­ta­ri­mu lik­tų tarp mū­sų“, – sa­ko „Bos­ton Cel­tics“ skau­tu Eu­ro­po­je dir­ban­tis B.Mat­ke­vi­čius.

Mes­ti „kab­liu“ jis iš­mo­ko iš tė­čio Vil­man­to, bu­vu­sio Vil­niaus „Sta­ty­bos“ puo­lė­jo, ku­rio kar­je­ra vė­liau pa­su­ko į Vo­kie­ti­ją.

„Te­ko grei­tai iš­mok­ti, nes jis ma­nęs ne­si­gai­lė­jo. Su juo kon­ku­ruo­da­vo­me nuo­lat po tre­ni­ruo­čių“, – pri­si­me­na nuo pen­ke­rių Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nęs, o vė­liau JAV mo­kę­sis krep­ši­nio spe­cia­lis­tas.

B.Mat­ke­vi­čius taip pat žai­dė krep­ši­nį aukš­tu ly­giu. Bai­gęs mo­kyk­lą Lui­zia­nos vals­ti­jo­je, vė­liau jis ga­vo sti­pen­di­ją ant­ra­ja­me NCAA di­vi­zio­ne žai­džian­čia­me Ar­kan­za­so uni­ver­si­te­te Mon­ti­se­le. Po to jis žai­dė pro­fe­sio­na­liai Vo­kie­ti­jo­je, ta­čiau kar­je­rą nu­trau­kė trau­mos, ir B. Mat­ke­vi­čius ta­po tre­ne­rio pa­dė­jė­ju. Vė­liau jį pa­ste­bė­jo ir pa­kvie­tė Mask­vos CSKA dir­bęs Jo­nas Kaz­laus­kas, 2013-ai­siais at­si­ve­dęs jau­ną spe­cia­lis­tą ir į Lie­tu­vos rink­ti­nę.

„Ska­niau­sia“ B. Mat­ke­vi­čiaus aki­mir­ka rink­ti­nė­je bu­vo prieš ket­ve­rius me­tus. „Tai bu­vo per­ga­lė prieš Ser­bi­ją žai­džiant Li­ly­je, Eu­ro­pos čem­pio­na­to pus­fi­na­ly­je. Pa­te­ko­me į fi­na­lą ir iš­ko­vo­jo­me ke­lia­la­pį į Rio olim­pi­nes žai­dy­nes. Jaus­mas bu­vo nerealus”, – pri­si­me­na B. Mat­ke­vi­čius.

Į rink­ti­nę pa­kvies­ti ge­riau­si Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai. Ta­čiau kon­ku­ren­tą me­tant „kab­liu“ iš aikš­tės vi­du­rio B. Mat­ke­vi­čius ma­to tik vie­ną.

„Nė­ra tik­ros kon­ku­ren­ci­jos šiuo me­tu. Išs­ky­rus Ar­vy­dą“, – sa­ko B. Mat­ke­vi­čius.

Rink­ti­nė su­žais dar sep­ty­nias drau­giš­kas rung­ty­nes, o rug­sė­jo 1-ąją star­tuos Pa­sau­lio tau­rės gru­pės eta­po var­žy­bo­se. Lie­tu­vai­čiai gru­pė­je su­si­durs su Aust­ra­li­ja, Ka­na­da ir Se­ne­ga­lu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.