Lauko žaidimai – ir azartas, ir bendravimas

Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos nuo­tr.
Pe­tan­kės ir Bo­čios žai­dė­jos Kur­šė­nuo­se pa­si­ren­gu­sios iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas.

Vi­są va­sa­rą, kiek­vie­ną ant­ra­die­nį, Kur­šė­nų mies­to par­ke vyks­ta ne­mo­ka­mos Pe­tan­kės ir Bo­čios žai­di­mų pa­mo­kos, ku­rias or­ga­ni­zuo­ja Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­ka. Šie žai­di­mai jau daug de­šimt­me­čių yra žai­džia­mi vi­sa­me pa­sau­ly­je, ypač jie po­pu­lia­rūs Eu­ro­po­je.

Pa­žais­ti, pa­si­mo­ky­ti atei­na įvai­raus am­žiaus kur­šė­niš­kių ir va­sa­ro­to­jų. Tai nė­ra rim­tos var­žy­bos, tai tik leng­vas pa­spor­ta­vi­mas, pa­si­kal­bė­ji­mas, azar­tas. Vie­ni su šiais žai­di­mais su­si­du­ria pir­mą kar­tą, ki­ti jau yra šiek tiek žai­dę, tre­ti jau ga­li ir ki­tus pa­mo­ky­ti.

„Šių pa­mo­kų vie­nas iš tiks­lų – po­pu­lia­rin­ti Pe­tan­kės ir Bo­čios žai­di­mus, pa­kvies­ti kuo dau­giau žmo­nių. Ne­su­dė­tin­gas žai­di­mas, pa­pras­tos tai­syk­lės, vi­sa­da nuo­tai­kin­ga kom­pa­ni­ja kvie­čia kur­šė­niš­kius, jų sve­čius, kai­my­nus ir drau­gus atei­ti į Kur­šė­nų mies­to par­ką, aukš­tų me­džių pa­vė­sy­je pa­ju­dė­ti, pa­bend­rau­ti, su­si­drau­gau­ti“, – agi­tuo­ja bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja Vi­da Ra­gaus­kie­nė.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.