Kuršėnuose vyko aštrios kovos ant tatamio

Da­ly­vių nuo­tr.
Lie­tu­vos kai­mo spor­to ir kul­tū­ros aso­cia­ci­jos "Ne­mu­nas" dziu­do pir­me­ny­bė­se net 17 Šiau­lių ra­jo­no ko­man­dos na­rių ta­po pri­zi­nin­kais.
Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­lai pir­mą kar­tą pa­ti­kė­ta su­reng­ti Lie­tu­vos kai­mo spor­to ir kul­tū­ros aso­cia­ci­jos "Ne­mu­nas" dziu­do pir­me­ny­bes. Sek­ma­die­nį vy­ku­sio­se var­žy­bo­se ne­trū­ko gra­žių ir tech­niš­kų ko­vų ant ta­ta­mio.

Var­žy­bų ati­da­ry­mo me­tu pa­gerb­tas dau­giau kaip prieš me­tus ana­pi­lin išė­ju­sio šiau­lie­čio Si­gi­to Lu­ka­vi­čiaus, il­ga­me­čio šių pir­me­ny­bių vy­riau­sio­jo sek­re­to­riaus, at­mi­ni­mas, su­gie­do­tas Lie­tu­vos him­nas.

Ant ta­ta­mio var­žė­si per 70 da­ly­vių iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų, mies­te­lių ir kai­mų. Šiau­lių ra­jo­no spor­ti­nin­kės įro­dė, kad šiuo me­tu sa­vo am­žiaus gru­pė­je yra vie­nos pa­jė­giau­sių.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 36 kg pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ema Da­jo­rai­tė, iki 40 kg – Rū­ta Bu­kai­ty­tė, o iki 52 kg – Sil­vi­ta No­vi­ko­va. Sil­vi­ta iš­rink­ta ir tech­niš­kiau­sia im­ty­ni­nin­ke. Ji tech­niš­kais veiks­mais įvei­kė stip­rias var­žo­ves iš Uk­mer­gės, Skuo­do ir Kel­mės.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 kg Skais­tė No­vi­ko­va fi­na­le įvei­kė ko­man­dos drau­gę Vik­to­ri­ją Kli­mai­tę. Nu­ga­lė­to­jo­mis sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se ta­po ir Ai­ri­da Šiu­šai­tė (iki 63 kg), Bri­gi­ta Ru­dzins­kai­tė (iki 70 kg), Do­na­ta Jas­pel­ky­tė (per 70 kg).

2008 me­tais gi­musių ir jau­nes­nių da­ly­vių svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 28 kg, kur var­žė­si net 10 da­ly­vių, vi­sas var­žo­ves tech­niš­kais veiks­mais iš­gul­dė Sa­man­ta Da­jo­rai­tė. Ant­ra li­ko Dar­ja Ru­dzins­kai­tė, tre­čiąsias vie­tas pel­nė Ru­gi­lė Šna­rai­tė ir kel­miš­kė­Gus­tė Pap­rec­ky­tė.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 kg Šiau­lių ra­jo­no at­sto­vas Dei­vy­das Ši­ma­lis bu­vo ant­ras, Vy­tis Val­ke­ris – tre­čias. Ro­kas Val­ke­ris ir Di­nas Da­jo­ras bu­vo tre­ti svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 30 kg.

Lie­pos 14 die­ną Šiau­lių ra­jo­no im­ty­ni­nin­kai vi­sus kvie­čia į Nai­sius, ten vyks pa­ro­do­mo­sios že­mai­tiš­kų ris­ty­nių var­žy­bos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.